Jest projekt rozporządzenia przetargowego dla nieruchomości z KZN. Z zamieszczonych w ogłoszeniu informacji inwestor dowie się o wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste, ale i o wymaganiach dotyczących budowy.
Ustawa z 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. poz. 1529) przewiduje odrębny tryb prowadzenia przetargów. Na ich podstawie zbywane mają być parcele, na których powstaną budynki dostępne w programie Mieszkanie Plus. Takie grunty będą co do zasady przekazywane w użytkowanie wieczyste, a niekiedy także sprzedawane.
Jak w ustawie o gospodarce nieruchomościami
– Zaproponowane w rozporządzeniu rozstrzygnięcia są podobne do innych obowiązujących w odniesieniu do nieruchomości publicznych należących do Skarbu Państwa lub będących własnością jednostek samorządu terytorialnego – informuje Zbigniew Przybysz z biura prasowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. – Zbliżone regulacje zawiera ustawa o gospodarce nieruchomościami. Różnica będzie polegać na tym, że w przetargu pisemnym obok ceny zostaną wskazane również inne kryteria wpływające na wybór najkorzystniejszej oferty (np. o wysokości stawki pierwszej opłaty zz użytkowanie wieczyste, wysokość czynszu normowanego, powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku). To zaś pomoże znaleźć najlepszego operatora mieszkaniowego dla danej inwestycji – tłumaczy przedstawiciel MIB.
Kto ogłosi
Przetargi będzie organizować, ogłaszać (co najmniej na 60 dni przed jego ustalonym terminem) oraz przeprowadzać prezes KZN przy pomocy komisji przetargowej. W jej składzie, zgodnie z projektem, znajdzie się też przedstawiciel resortu infrastruktury i budownictwa.
Możliwe mają być cztery formy przetargów, tj.:

ustny nieograniczony,ustny ograniczony,pisemny nieograniczony,pisemny ograniczony.

Co ważne, do ogłoszenia KZN dołączy decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także, o ile zostały wydane, decyzje o pozwoleniu na budowę. Przyszły operator będzie musiał złożyć swoją ofertę nie mniej niż 3 dni przed wskazanym w ogłoszeniu terminem.
Projekt rozporządzenia zezwala, ale nie nakazuje informować o przetargu w prasie. Uściśla też, że w prasowym ogłoszeniu powinno się znaleźć odniesienie o możliwości zapoznania się z obowiązującymi dokumentami w Biuletynie Informacji Publicznej KZN.
Wadium i protokół
Projektowane przepisy określają też, że wadium wnoszone ma być w formie pieniężnej. To ograniczenie w stosunku do innych postępowań przetargowych, dopuszczających np. złożenie wadium w papierach wartościowych.
Wadium zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości albo pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.
Arcyważną kwestią będzie protokół z postępowania przetargowego, który podpiszą zarówno przewodniczący i członkowie komisji przetargowej, jak i nabywca nieruchomości. Ma on stanowić podstawę zawarcia aktu notarialnego. Znajdzie się w nim także to, do czego zobowiązał się nabywca, a co wynikało z kryteriów oceny ofert, mających wpływ na wynik przetargu.
Informacja krótko na stronach BIP
Uczestnik przetargu będzie miał prawo go zaskarżyć do ministra infrastruktury i budownictwa za pośrednictwem prezesa KZN, przy czym przewidziano krótkie terminy. Na skargę będzie jedynie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego. Także minister będzie zobowiązany rozpatrzeć ją w ciągu 7 dni od jej otrzymania. W tym czasie wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem gruntu, a jeśli skarga jest zasadna, unieważnia postępowanie.
Zgodnie z projektem informacja o wyniku przetargu znajdzie się w Biuletynie Informacji Publicznej KZN, ale będzie w nim dostępna tylko przez 7 dni. Nie dość tego, będzie tam podanych bardzo niewiele danych, tj.:

data, miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu;oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków;liczba podmiotów dopuszczonych oraz niedopuszczonych do przetargu;cena wywoławcza oraz najwyższa osiągnięta w przetargu;nazwa nabywcy.

Zwraca uwagę brak konieczności podawania danych dodatkowych wymaganych postępowaniem, na podstawie których także typowano zwycięzcę.
Nowy akt prawny ma wejść w życie już następnego dnia po publikacji (konsultacje projektu trwają do 18 września). – Krótki termin jest uzasadniony koniecznością sprawnej realizacji przepisów ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, która weszła w życie 11 września – mówi Zbigniew Przybysz.