PREZENTACJA

Dziś podnoszenie kompetencji jest koniecznością nie tylko dla osób, pragnących awansu, ale i tych chcących utrzymać pracę, bądź też ją znaleźć. Do przeszłości odchodzą czasy, w których całe dorosłe życie można było spędzić u jednego pracodawcy, na tym samym stanowisku. W dobie nowych technologii i globalizacji gospodarki trzeba być przygotowanym na zmiany, również te radykalne, skutkujące przebranżowieniem czy przeprowadzką. Uczyć można się samodzielnie, w sposób niesformalizowany lub uczestnicząc w kursach, szkoleniach czy studiach podyplomowych. I choć nauka kosztuje, dzięki Funduszom Europejskim koszty te są bardzo obniżone, często zupełnie zniesione, a osoby nieposiadające pracy mogą nawet liczyć na stypendia.

Czas do szkoły

Polacy mają w kwestii edukacji osób dorosłych sporo do nadrobienia. Jak wynika z najnowszej edycji badań Bilans Kapitału Ludzkiego, opracowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, aż 63 proc. dorosłych rodaków nie zwiększało w ubiegłym roku w żaden sposób swoich kompetencji zawodowych. 34 proc. badanych nigdy nie uczestniczyło w kursach, szkoleniach, warsztatach, praktykach, itp. Dokształca się natomiast zaledwie co dwudziesty Polak w wieku 25-64 lata, co daje nam siódmą pozycję od końca wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Nauka z dopłatą

Jakie możliwości będziemy mieli dzięki dofinansowaniu z nowej puli Funduszy Europejskich na lata 2014-2020? Oferta dla osób mających problemy na rynku pracy – bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem – będzie podobna do dotychczasowej, dotowanej z funduszy na lata 2007-2013. Dla osób mających problemy na rynku pracy nadal organizowane będą liczne kursy i szkolenia pozwalające zarówno na zdobycie nowego zawodu czy podniesienie kwalifikacji w już wykonywanym, jak również zdobycie umiejętności ogólnych, takich jak korzystanie z komputera i internetu czy organizacja pracy. Będą one stanowiły element szerszych działań mających na celu przywrócenie aktywności zawodowej.

Organizatorami będą powiatowe urzędy pracy oraz inne podmioty rynku pracy, np. organizacje pozarządowe. Aby ułatwić zdobywanie wiedzy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji oferowane będzie też wsparcie dodatkowe, np. w formie stypendium, sfinansowania dojazdów na szkolenia czy opieki nad małymi dziećmi lub osobami niepełnosprawnymi.

Jak dokształcają się Polacy

Jak dokształcają się Polacy

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Bon lub promesa

Podobnie jak w latach poprzednich szeroki wachlarz szkoleń, kursów i studiów podyplomowych dofinansowanych z Funduszy Europejskich udostępniony zostanie dla przedsiębiorców i ich pracowników. Tutaj jednak żądnych wiedzy czekają spore zmiany – ułatwiające udział w projektach edukacyjnych najbardziej dostosowanych do ich potrzeb. Uruchomiony zostanie tzw. Rejestr Usług Rozwojowych (RUR), do którego swoje oferty wprowadzać będą oferenci usług edukacyjnych i doradczych. To przedsiębiorca będzie decydował kiedy i z jakiego ogólnodostępnego produktu chce skorzystać.

W każdym województwie uruchomiony będzie jeden podmiot obsługujący cały system dofinansowania usług szkoleniowych i doradczych. Przedsiębiorcy będą się do niego zgłaszali, aby uzyskać bony, którymi zapłacą za udział w szkoleniu lub promesę refundacji ze środków własnych kosztów, które poniosą. Uzyskają je po wstępnym zbadaniu kwalifikowalności do udziału w projekcie. Wsparcie będzie opiewało na konkretną kwotę, w ramach której będzie można dokonywać zakupu usług zarejestrowanych w RUR, przy czym dofinansowanie obejmie maksymalnie 50 proc. ceny wybranej usługi. Resztę trzeba będzie dopłacić z własnego budżetu. Pułap ten będzie mógł być podniesiony dla grup w szczególnie trudnej sytuacji czyli w wieku 50+ i o niskich kwalifikacjach.

Decyzje o tym, czy dofinansowanie będzie udzielane w formie bonów, czy promesy, zapadać będą na poziomie województw. W całym kraju obowiązywać będzie natomiast zasada, że maksymalna wartość dofinansowania na jedną osobę nie może przekroczyć 5 tys. zł w odniesieniu do jednej usługi. Celem takiego ograniczenia jest to, aby firmy szkoliły jak najwięcej pracowników, nie koncentrując się na jednej wybranej osobie z zespołu.

Gdzie po informacje

W całym kraju działają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w których konsultanci bezpłatnie udzielają informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia, procedur z tym związanych, istotnych terminów oraz dokumentów. Zasady korzystania z bezpłatnych konsultacji oraz lista adresowa punktów jest dostępna na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Projekt realizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.