Zwiększenie innowacyjności gospodarki to jeden z głównych celów, na które przeznaczane są Fundusze Europejskie – zarówno w Polsce, jak i całej Unii. Wsparcie otrzymują przedsiębiorcy, jednostki badawczo-rozwojowe, uczelnie czy ośrodki innowacji. Dofinansowanie przeznaczane jest głównie na inwestycje w nowoczesne wyposażenie umożliwiające prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, wdrażanie wypracowanych rozwiązań, wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów i usług. Jednak nie tylko. Kreowana jest również współpraca między przedstawicielami świata nauki i biznesu. Dla przedsiębiorców, udział w tzw. projektach miękkich może być co najmniej równie atrakcyjny, jak korzystanie z tak popularnych dotacji inwestycyjnych.

Współpraca z uczelniami

Przedsiębiorcy często zwracają uwagę na to, iż mimo dużego bezrobocia na rynku brakuje fachowców, których kwalifikacje odpowiadałyby potrzebom biznesu. Wskazują na to również statystyki – odsetek absolwentów uczelni wyższych, którzy nie mogą znaleźć pracy, wciąż jest dość wysoki – oscyluje wokół 10 proc. Oprócz braku oczekiwanych kwalifikacji słabością młodych ludzi na rynku pracy jest też brak doświadczenia zawodowego. Dla przedsiębiorców przyjmowanie takich osób wiąże się z dodatkowymi obciążeniami związanymi z przyuczeniem ich do wykonywania zawodu. Rozwiązanie tych problemów wymaga podejmowania działań na jak najwcześniejszym etapie. Dlatego uczelnie mogą starać się o wsparcie na współpracę z przedsiębiorcami w zakresie dostosowania programów nauczania do oczekiwań pracodawców a także organizowanie staży, zawodowych dla studentów w firmach. Środki na taki cel dostępne są głównie w programie krajowym Wiedza Edukacja Rozwój.

Dla przedsiębiorców projekty tego typu stwarzają możliwość udziału w procesie kształtowania kwalifikacji młodych ludzi, co w dłuższym okresie ma szansę zaprocentować wysokiej jakości kadrą. Również przyjmowanie stażystów, których wynagrodzenie finansowane jest w formie stypendium stażowego przez uczelnie, ułatwia firmom proces rekrutacji przyszłych pracowników. Daje możliwość przeszkolenia praktycznego i wdrożenia do pracy młodych, niedoświadczonych osób, przy minimalnym obciążeniu firmy. Jednocześnie stwarza szansę na wyłowienie najlepszych kandydatów do pracy.

Takie projekty współpracy uczelni z przedsiębiorcami mogą też obejmować inne działania, np. kooperację w zakresie przygotowywania prac dyplomowych. Dla studentów możliwość praktycznego poznania zasad działania przedsiębiorstwa oraz prowadzenia badań i szukania rozwiązań, na które jest realne zapotrzebowanie rynku, to nie lada gratka. Dla przedsiębiorców – szansa na uzyskanie świeżego spojrzenia i ciekawych opracowań przygotowywanych pod okiem kadry naukowej.

Współpraca między uczelniami i przedsiębiorcami może angażować nie tylko studentów, ale również doktorantów. Z Funduszy Europejskich finansowane będzie dostosowanie studiów doktoranckich do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy.

Firmy zainteresowane współpracą z uczelniami powinny kontaktować się bezpośrednio z nimi. To pozwoli im uczestniczyć w projektach, w których wnioskodawcami i realizatorami są szkoły wyższe. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju właśnie ogłosiło konkurs na dofinansowanie tego typu projektów.

Zwiększenie potencjału

W ogólnopolskim programie Inteligentny Rozwój przewidziane jest z kolei dofinansowanie działań mających na celu zwiększenie potencjału kadrowego polskiego sektora badań i rozwoju w odniesieniu do potrzeb przedsiębiorstw. O skali innowacyjności gospodarki decydują ludzie. Wykwalifikowane kadry sektora B+R są więc niezbędne dla rozwijania innowacyjnego przemysłu oraz prowadzenia przełomowych badań naukowych i prac rozwojowych o dużym znaczeniu dla gospodarki. Z drugiej strony na nic zdadzą się nawet najwyższe kwalifikacje, gdy zabraknie współpracy naukowców z przedsiębiorcami. Dlatego istotą instrumentów ukierunkowanych na zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R będzie zaangażowanie w jak największym stopniu przedsiębiorstw, m.in. poprzez ich udział w określaniu tematyki badań.

Rozwój kadr B+R będzie możliwy m.in. poprzez finansowanie:

● Rozwój kadr B+R będzie możliwy m.in. poprzez finansowanie: zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych z całego świata w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera zagranicznego;

● projektów badawczych w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia lub osób mających przerwę w pracy badawczej;

● projektów zespołowych z udziałem studentów, doktorantów i młodych doktorów pracujących pod kierunkiem naukowca posiadającego doświadczenie we współpracy z gospodarką. Projekty te powinny dotyczyć rozwoju technologii lub świadczenia przez zespół naukowy usług badawczych dla przedsiębiorstw;

● rozwoju umiejętności w przedsięwzięciach realizowanych ze środków działania 4.4 „Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R” uczestniczyć będą jednostki naukowe, przedsiębiorcy, naukowcy, studenci i doktoranci. W działaniu 4.4. POIR będą realizowane projekty wybierane w trybie pozakonkursowym. Beneficjent projektu pozakonkursowego będzie odpowiadał za wybór przedsięwzięć do wsparcia, spośród zgłoszeń przekazanych prze jednostki naukowe, naukowców, itp.

Gdzie po informacje

Współpraca przedsiębiorców z naukowcami

Instytucja odpowiedzialna za udzielanie wsparcia: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

www.ncbr.gov.pl

Podnoszenie kwalifikacji kadr B+R na rzecz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw

Program Inteligentny Rozwój

www.poir.gov.pl

Współpraca przedsiębiorców z uczelniami na rzecz lepszego dostosowania kierunków i programów studiów do potrzeb pracodawców

Program Wiedza Edukacja Rozwój

www.power.gov.pl

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

INTERNET

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Typy projektów i terminy konkursów

Program Inteligentny Rozwój

Priorytet 4. Badania naukowe i prace rozwojowe

Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe

Instytucja ogłaszająca konkurs: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH KONKURSU DOTACJI ORGANIZOWANEGO PRZEZ MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA.