Banki są gotowe wspierać inwestycje w 80, a nawet w 100 proc., najczęściej przez maksymalnie 10 lat, ale są i takie, które rozkładają spłatę zadłużenia na 25 lat.
Kredyt inwestycyjny ma pomóc w powiększeniu wartości majątku trwałego spółki. Przyznawany jest zawsze na konkretny cel. Może to być kupno środka transportu, urządzenia, maszyny lub całej linii technologicznej, modernizacja, oprogramowanie, nowe technologie, a nawet inwestycja w inną firmę czy jej część lub spłata pożyczek zaciągniętych przez przedsiębiorców od innych osób lub instytucji finansujących potrzeby inwestycyjne przedsiębiorstwa.

Nie tylko procenty

Wprawdzie w niektórych bankach, tj. Deutsche Bank czy Credit Agricole, kredyty inwestycyjne przyznawane są już od 10 tys. zł, ale większość firm zadłuża się na znacznie wyższe kwoty. Wybór oferty nie powinien więc ograniczać się do akceptowalnej wysokości oprocentowania, które jest na ogół wyliczane w zależności od wysokości stopy WIBOR 1M, 3M lub 6M. Warto sprawdzić wysokość marży i prowizji, formy zabezpieczenia kredytu oraz warunki spłat rat kapitałowo-odsetkowych. W BOŚ, Deutsche Banku i Millennium można je spłacać np. miesięcznie lub kwartalnie, co w określonych warunkach może być dla przedsiębiorcy korzystne.
Większość parametrów kredytu banki ustalają przy konkretnych warunkach podczas indywidualnych negocjacji, ale nie wszyscy przedsiębiorcy zwracają uwagę na wszelkie opłaty dodatkowe, a mogą one stanowić istotny koszt. Millennium np. pobiera 2,5-proc. prowizję naliczaną codziennie od kwoty niewykorzystanego kredytu. Uważać się też powinno na opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu. Zarówno w Millennium, jak i PKO wynosi ona 2 proc. wysokości pozostałego zadłużenia. W Deutsche Banku i BNP Paribas jest o połowę taniej. Czasem – jak np. w Alior Banku opłata taka jest znoszona po trzecim roku umowy, ale bywa też drożej. W BZ WBK wcześniejsza spłata będzie kosztowała co najmniej 5 proc. Przed złożeniem wniosku o kredyt warto też sprawdzić, czy bank wymaga ubezpieczenia, ponieważ to także kosztuje.
Niektórych przedsiębiorców może zainteresować również możliwość karencji w spłacie kredytu. W Meritum Banku jest to sześć miesięcy, w Deutsche Banku i PKO BP może to być rok, w BZ WBK do 18 miesięcy w przypadku kredytów branych w złotych i 12 miesięcy dla kredytu walutowego, a w Millennium dwa lata.
Maksymalna wysokość kredytu jest na ogół ustalana jako 80 proc. planowanej inwestycji, ale z zastrzeżeniem, że nie może to być więcej niż... W Idea Banku jest to 1 mln zł. Więcej, bo do 3 mln zł można dostać, jeżeli inwestycją będzie nieruchomość. Idea Bank nie ma oddzielnych kredytów dla firm lub pożyczek określonych jako hipoteczne, a kredyt inwestycyjny może być również jego formą. Getin Bank może natomiast udzielić kredytu inwestycyjnego w wysokości stanowiącej równowartość do jednej czwartej udokumentowanego przychodu ze sprzedaży za ostatni rok obrachunkowy.
Podstawą przyznania kredytu jest ocena ryzyka na podstawie zdolności kredytowej firmy, ale nie tylko.

Żmudne procedury

Ważny jest rodzaj działalności przedsiębiorstwa i rodzaj zabezpieczeń. Najwyższe kredyty można dostać pod zastaw nieruchomości, ale banki honorują również ruchomości – maszyny i urządzenia, zapasy materiałów lub cesję z umowy kontraktu, zastaw rejestrowy czy weksle własne in blanco.
Kredyt inwestycyjny jest uruchamiany w całości lub w transzach. Zanim to jednak nastąpi, trzeba ocenić, jakie warunki stawiane przez bank firma może spełnić. Procedury mogą być bardzo skomplikowane. Bank oprócz zaświadczeń z ZUS i US może wymagać opracowania biznesplanu planowanej inwestycji, badać prognozy przepływów pieniężnych i rentowności w okresie kredytowania oraz zależności wyniku finansowego od wysokości przychodów, kosztów i wysokości majątku obrotowego.
Trzeba się też liczyć z nadzorowaniem realizacji inwestycji i dokumentowaniem sposobów przeznaczenia pozyskanego kapitału. Bank może też postawić dodatkowe warunki, których niespełnienie może się zakończyć wypowiedzeniem kredytu.
Bankom zależy jednak na pozyskiwaniu kredytobiorców. Często więc zachęcają ułatwionymi procedurami.

Ułatwione kredytowanie

Przejrzystą procedurę kredytową obiecuje m.in. Alior Bank. Getin Bank udziela kredytu tylko po zbadaniu przychodów lub dochodów firmy. Obiecuje też preferencyjne warunki dla stałych klientów.
Deutsche Bank i Credit Agricole nie wymagają biznesplanu niezależnie od kwoty kredytu, okresu i przeznaczenia pozyskanych z banku pieniędzy. Ułatwienia takie wprowadzają jednak nieliczne instytucje i tylko dla MSP. Więksi w tym przypadku mają trudniej.
Kredyty inwestycyjne dla MSP na finansowanie ruchomości