Działalność rolnicza to dziś zbyt mało, aby zapewnić wszystkim mieszkańcom wsi wysoki poziom życia i zatrudnienie.
Dzielenie ziemi ojca na synów przestaje być rozwiązaniem, które zapewnia byt na polskiej wsi. Poza tym młodzi ludzie mieszkający na polskiej wsi często mają nowe, ciekawe pomysły na wykorzystanie biznesowego potencjału miejsca, w którym żyją, albo prowadzenie firmy, która nie ma z nim zupełnie nic wspólnego. Wsparcie na zakładanie przedsiębiorstw, które bazują na działalności pozarolniczej, przewidziane jest w Programie Rozwój Obszarów Wiejskich. Łącznie zarezerwowano na ten cel 413,9 mln euro, czyli ok. 1,7 mld zł. Dotacje sięgające 100 tys. zł przyznawane będą w formie Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Będzie ona wypłacana w dwóch ratach – z czego pierwsza wyniesie 80 proc. Premia może być przyznana osobom, które korzystają z poddziałania Płatności tego samego programu dla rolników przekazujących małe gospodarstwa. W pozostałych przypadkach, aby ją otrzymać wnioskodawca będzie musiał spełnić następujące warunki:
● ubezpieczenie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik,
● gospodarstwo rolne, w którym pracuje, ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro,
● za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje.
Dodatkowym wymaganiem będzie, aby w wyniku dofinansowania utworzone zostało co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu średniorocznym, w co wlicza się również samozatrudnienie.
Otrzymując premię na rozpoczęcie działalności, młody przedsiębiorca zobowiązuje się do podlegania ubezpieczeniu społecznemu na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych do dnia upływu okresu związania celem. Nie będzie też w tym okresie podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.
PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH KONKURSU DOTACJI ORGANIZOWANEGO PRZEZ MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA.