Na założenie firmy można otrzymać nawet 300 tys. zł. Warunkiem jest posiadanie własnych środków oraz utworzenie nowych miejsc pracy. Nie można ich zlikwidować przez dwa lata

Czy są dostępne pieniądze z UE na małe firmy

W swojej miejscowości chcę założyć przedszkole. Dowiedziałam się od znajomej, że są jeszcze dostępne pieniądze na drobną przedsiębiorczość na wsi z programu Leader na lata 2007–2013. Czy mogę się o nie ubiegać?

Za unijne pieniądze można założyć własną firmę na wsi lub w małym miasteczku. Ostatnie pieniądze na ten cel są jeszcze dostępne w programie Leader, realizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007–2013. Można się o nie ubiegać za pośrednictwem lokalnych grup działania (LGD), czyli stowarzyszeń, w skład których wchodzą przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych oraz lokalnych przedsiębiorców. W całym kraju powstało 335 LGD. Przyszły przedsiębiorca, chcąc uzyskać pomoc na utworzenie na wsi małej firmy, powinien nawiązać kontakt z najbliższą LGD, która obejmuje zasięgiem miejscowość, gdzie jest zameldowany. Informacje na ten temat można uzyskać w gminie. Często zresztą lokalne grupy działania mają swoje siedziby na terenie siedziby lokalnego samorządu.

Podstawa prawna

Par. 1 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. nr 139, poz. 883 ze zm.).

Czy ubezpieczony w ZUS otrzyma pomoc

Mieszkam na wsi, ale dotychczas pracowałem w mieście. Niedawno straciłem etat i zastanawiam się nad założeniem małej firmy usługowej. Słyszałem o możliwości pozyskania środków unijnych na ten cel . Nie wiem jednak, czy jako osoba ubezpieczona w ZUS spełniam kryteria przyznania takiej dotacji?

O dofinansowanie na tworzenie lub rozwój mikroprzedsiębiorstw na wsi może się ubiegać każda osoba pełnoletnia, która nie jest ubezpieczona w KRUS. Dla posiadaczy ubezpieczenia rolniczego jest bowiem przewidziany inny rodzaj unijnej pomocy z PROW (na różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej). Przyszły przedsiębiorca musi mieszkać i zamierzać otworzyć działalność gospodarczą na wsi lub w mieście do 5 tys. mieszkańców.

Planowana działalność gospodarcza powinna być realizowana w formie mikroprzedsiębiorstwa. Oznacza to, że firma musi zatrudniać mniej niż 10 pracowników. Jej roczny obrót nie powinien przekraczać 2 mln euro. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie na założenie mikroprzedsiębiorstwa na wsi w okresie roku przed złożeniem wniosku nie może być wpisana do ewidencji działalności gospodarczej. Pomoc nie może być przyznana wnioskodawcy, który w ciągu dwóch ostatnich lat poprzedzających złożenie wniosku otrzymał dotację na własny biznes z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

Podstawa prawna

Par. 4 ust. 1 lit. D, par. 4a rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków (...) (Dz.U. nr 139, poz. 883 ze zm.).

Czy trzeba utworzyć nowe miejsce pracy

Ubiegam się o 100 tys. zł unijnej pomocy na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw na wsi. Aby uzyskać tę kwotę, muszę dać zatrudnienie jednej osobie. Czy może być to miejsce pracy, które utworzę sam dla siebie?

Warunkiem otrzymania pomocy jest utworzenie nowych miejsc pracy – jednego, jeśli przyznana pomoc nie przekroczyła 100 tys. zł, dwóch przy limicie 200 tys. zł oraz trzech przy maksymalnym dofinansowaniu 300 tys. zł. Chodzi o pełnoetatowe miejsca pracy nierozerwalnie związane z inwestycją. Przy czym jednoosobowa działalność właściciela jest uznawana za jeden etat. Utworzenie odpowiedniej liczby miejsc pracy przedsiębiorca deklaruje w biznesplanie uruchamianej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, który podpisze z ARiMR umowę o przyznaniu mu wsparcia na tworzenie mikroprzedsiębiorstw, jest związany z agencją zobowiązaniem dotyczącym utworzenia i utrzymania miejsc pracy przez okres dwóch lat. Przez ten czas nie może zwolnić pracowników zatrudnionych na stanowisku dotowanym przez UE. ARiMR ma prawo rozwiązać umowę i zażądać zwrotu środków od przedsiębiorcy, jeśli ten nie wywiąże się z tego obowiązku.

Podstawa prawna

Par. 12 ust. 1 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków (...) (Dz.U. nr 139, poz. 883 ze zm.).

Czy każda firma może być dofinansowana

Mąż chce pozyskać dotację na utworzenie w sąsiednim miasteczku myjni samochodowej. Chciałby skorzystać z unijnych funduszy dla mieszkańców wsi. Czy może uzyskać dotację na każdy rodzaj działalności gospodarczej?

Pieniądze można przeznaczyć na rozpoczęcie tylko ściśle określonej firmy nierolniczej. Wykaz działalności gospodarczych, które mogą być dofinansowane, określił minister rolnictwa i rozwoju wsi. Obejmuje on ponad 350 pozycji (m.in. usługi turystyczne, transportowe, przetwórstwo produktów rolnych, rachunkowość, usługi informatyczne). Ich szczegółowy wykaz zawiera załącznik do rozporządzenia. Ważne jest także, aby planowana działalność gospodarcza była zgodna z lokalną strategią rozwoju. Każda LGD musiała przygotować swoją strategię, w której określiła, jakie obszary uznaje za priorytetowe i wymagające szczególnego wsparcia. Określa w niej ogólne (rozwój przedsiębiorczości, integracja mieszkańców, wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych regionu) oraz szczegółowe cele rozwoju (np. wsparcie produktów lokalnych i usług utożsamianych z regionem, promocja regionu, rozbudowa infrastruktury służącej pobudzaniu aktywności lokalnej oraz wypoczynku i rekreacji). Warunkiem uzyskania dotacji jest zgodność planowanego przedsięwzięcia z co najmniej jednym celem ogólnym oraz jednym szczegółowym lokalnej strategii rozwoju. LGD publikują je na swoich stronach internetowych. Jeżeli dana LGD uznała, że będzie wspierać na swoim obszarze turystykę i rekreację, to wniosek przewidujący utworzenie na wsi np. myjni samochodowej nie spełnia podstawowego kryterium.

Podstawa prawna

Załącznik nr 1 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków (...) (Dz.U. nr 139, poz. 883 ze zm.).

Czy dotacje przydzieli lokalne stowarzyszenie

Ubiegam się o pieniądze na małą przedsiębiorczość w lokalnej grupie działania. Tam też złożyłam już wniosek o przyznanie dotacji na utworzenie własnej firmy. Czy pieniądze przyzna mi LGD?

Wniosek składa się co prawda w LGD, ale jej pracownicy dokonują jego wstępnej oceny, a następnie przekazują go do wydziału rozwoju obszarów wiejskich w odpowiednim terytorialnie urzędzie marszałkowskim. To tam zapada ostateczna decyzja o przyznaniu pomocy finansowej danemu przedsiębiorcy. Pieniądze wypłaci mu natomiast nie urząd marszałkowski, a odpowiedni oddział regionalny ARiMR.

Podstawa prawna

Par. 1 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków (...) (Dz.U. nr 139, poz. 883 z późn. zm.).

Czy bez własnego kapitału można dostać dotację

LGD w naszej miejscowości prowadzi nabór wniosków na rozwój mikroprzedsiębiorczości. Czy mogę ubiegać się o dotację, jeśli nie mam środków własnych?

Dofinansowanie nie jest przyznawane w formie dotacji, lecz refundacji nakładów poniesionych na utworzenie mikroprzedsiębiorstwa. Oznacza to, że osoba ubiegająca się o środki musi mieć własny kapitał na uruchomienie firmy. Ponadto nie wszystkie wydatki poniesione na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej zostaną jej zrefundowane. Co do zasady, można uzyskać zwrot tylko 50 proc. kosztów.

Pomoc można otrzymać m.in. na:

● budowę, przebudowę lub remont obiektów,

● zagospodarowanie terenu,

● zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu,

● zakup sprzętu komputerowego,

● zakup środków transportu, z wyjątkiem samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą).

Z pieniędzy Leadera nie można natomiast sfinansować podatku od towaru i usług, zakupu nieruchomości, a także kupna rzeczy używanych.

W trakcie realizacji inwestycji beneficjent może skorzystać z zaliczki. Jej kwota nie może być wyższa niż połowa przyznanej dotacji. Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia, np. w postaci gwarancji bankowej.

Podstawa prawna

Par. 11 ust. 1,4 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków (...) (Dz.U. nr 139, poz. 883 ze zm.).

Czy liczy się tylko siedziba dotowanej firmy

Zamierzamy wraz z mężem uruchomić małą firmę na wsi, gdzie mieszkają moi rodzice. Sami jesteśmy mieszkańcami dużego miasta. Czy przysługuje nam wsparcie dla mikroprzedsiębiorców z programu Leader?

Osoba fizyczna, która ubiega się o pomoc, musi, składając wniosek, mieć miejsce zamieszkania na wsi lub w miejscowości liczącej do 5 tys. mieszkańców. Wnioskodawca powinien zamieszkiwać na obszarze danej LGD, w której ubiega się o dofinansowanie. Zatem nie wystarczy, że planowane przedsięwzięcie biznesowe będzie realizowane na obszarze danej LGD. Warunek zamieszkiwania na wsi objętej działaniem danej grupy powinien być spełniony zarówno w momencie, kiedy dana osoba ubiega się o pomoc, jak i w czasie, gdy jest ona jej przyznawana. Nie ma więc możliwości zameldowania tymczasowego w danej miejscowości.

Podstawa prawna

Par. 5 ust. 1 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków (...) (Dz.U. nr 139, poz. 883 ze zm.).

Czy trzeba wypełnić wniosek aplikacyjny

Lokalna grupa działania, która funkcjonuje na terenie mojej gminy, ma do podziału unijne fundusze na tworzenie małych firm na wsi. Chcę się ubiegać o przyznanie tej pomocy. Czy muszę wypełnić jakieś dokumenty?

Osoba ubiegająca się o pomoc na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw musi pobrać i wypełnić dokumenty aplikacyjne. Są nimi formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz załączniki. Najważniejszym z nich jest ekonomiczny plan operacji, czyli swoisty biznesplan uruchamianej działalności gospodarczej. Wnioskodawca musi scharakteryzować w nim planowane przedsięwzięcie, opisać organizację ewentualnej działalności produkcyjnej, jej lokalizację, rynek zbytu produktów, usług lub towarów, koszty operacji, wielkość zatrudnienia, plan marketingowy oraz posiadane zaplecze (nieruchomości, maszyny, urządzenia, pojazdy). Formularze są dostępne na stronach internetowych wszystkich LGD, urzędów marszałkowskich, a także ARiMR. Można je także pobrać w centrali i oddziałach regionalnych agencji.

Podstawa prawna

Par. 1 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków (...) (Dz.U. nr 139, poz. 883 ze zm.).