Projekt zmian został skierowany do prac w podkomisji sejmowej.Do 25 kwietnia 2014 r. ma ona sporządzić sprawozdanie ze swoich prac, a Komisja Finansów Publicznych ma je rozpatrzyć do 6 kwietnia.

Zmiany dotyczą m.in. spółek handlowych, które w roku obrotowym, za który będą sporządzać sprawozdania nie przekroczą dwóch z następujących progów: sumy bilansowej o wartości 350 tys. Euro (tj. 1 486 380 – kurs przeliczenia jest stały 4,2468 zł z euro), przychodów netto w wysokości 700 tys. euro (2 972 760 zł) i średniego zatrudnienia w roku obrotowym – 10 osób.

Takie podmioty będą mogły sporządzać skrócone sprawozdania finansowe obejmujące podstawowe informacje (bilans z informacjami uzupełniającymi i rachunek zysków i strat) – określone w załączniku nr 4, który będzie dodany do ustawy o rachunkowości. Ponadto mikropodmioty nie będą stosować do wyceny aktywów i pasywów – wartości godziwej ani skorygowanej ceny nabycia.