Pieniądze na tworzenie żłobków i przedszkoli, na organizację centrów biznesu (które oferują na wynajem pomieszczenia biurowe, handlowe, magazyny czy sale konferencyjne), na budowę instalacji do wytwarzania energii wykorzystujących m.in.: wiatr, biomasę, biogaz, promieniowanie słoneczne lub geotermię. Gdzie je można znaleźć? W regionalnych programach operacyjnych.
Pod koniec czerwca pisaliśmy o konkursach planowanych w II półroczu br. w ramach krajowych programów operacyjnych. Teraz postanowiliśmy przyjrzeć się ofercie funduszy regionalnych. I okazuje się, że konkursów, które są planowane w II półroczu, jest tak wiele, iż nie sposób wszystkich opisać. Z konieczności skupiamy się tylko na naborach, które już zostały ogłoszone i trwają obecnie lub rozpoczną się w sierpniu. A takich regionalnych konkursów jest obecnie ponad 100 – wynika z wyliczeń Ministerstwa Rozwoju. Z tego mniej więcej połowa jest adresowana do przedsiębiorców. Ogrom konkursów w regionach jest oczywisty: w perspektywie 2014–2020 marszałkowie zarządzają niemal 40 proc. wszystkich środków przyznanych Polsce.
Każde województwo samodzielnie ustalało konkursy. Musiało wskazać swoje inteligentne specjalizacje, czyli dziedziny stanowiące jego potencjał rozwojowy. Nacisk położono na wspieranie przedsiębiorczości, edukacji, zatrudnienia, infrastruktury, ochrony środowiska, energetyki oraz transportu. Teraz każde województwo realizuje to w różnym tempie, w różnym terminie ogłasza konkursy. Zazwyczaj adresuje ofertę do lokalnych podmiotów. Ale bywa też, że jeśli wnioskodawca nie prowadzi działalności na terytorium województwa, to musi oświadczyć we wniosku o dofinansowanie projektu, iż w razie otrzymania dofinansowania będzie ją tam prowadził.
Wybraliśmy najciekawsze obecnie trwające nabory do konkursów, które są adresowane do przedsiębiorców, szczególnie MSP. Niektóre z nich opisujemy.
Wybrane konkursy
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
1 Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech
(Poddziałanie nr 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego).
Termin naboru: od 21 sierpnia do 4 września 2017 r.
Na co? Projekty na rzecz aktywizacji zawodowej osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat trzech przez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech.
Dla kogo? M.in. osoby prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorcy.
Budżet: 27,48 mln zł.
Instytucja: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, www.rpo.dwup.pl.
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
2 Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
(Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego).
Termin naboru: od 15 maja do 29 grudnia 2023 r.
Na co? M.in. takie przedsięwzięcia, jak: budowa, przebudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków; systemy zaopatrzenia w wodę, ujęcia i stacje uzdatniania wody oraz inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi; budowa, przebudowa, modernizacja specjalistycznych instalacji do prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwiania osadów ściekowych; urządzenia i aparatura kontrolno-pomiarowa.
Dla kogo? M.in. przedsiębiorstwa realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, partnerzy prywatni współpracujący z podmiotami publicznymi.
Budżet: 25,98 mln zł.
Instytucja: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (UM WKP), www.mojregion.eu.
3 Rozwój infrastruktury biznesowej
(Poddziałanie 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego RPO WK-P).
Termin naboru: od 30 czerwca do 29 września 2017 r.
Na co? Projekty polegające na tworzeniu lub rozwoju infrastruktury biznesowej, m.in.: centra demonstracyjne, fab labs (niedużej wielkości warsztaty/laboratoria testowe), living labs (tzw. żywe laboratoria), centra biznesowe oferujące na wynajem pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność biurową, handlową bądź magazynową, sale konferencyjne itp., profesjonalne przestrzenie biurowe przeznaczone do indywidualnej lub wspólnej pracy wraz z dostępem do zaplecza socjalnego i mediów.
Dla kogo? Instytucje otoczenia biznesu lub partnerstwo instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorstwem.
Budżet: 31,38 mln zł.
Instytucja: UMWKP, www.mojregion.eu.
4 Budowa i przebudowa instalacji OZE
(Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, RPO WK-P)
Termin naboru: od 30 czerwca do 31 sierpnia 2017 r.
Na co? Projekty dotyczące budowy, przebudowy instalacji do produkcji, przetwarzania, magazynowania i przesyłu energii cieplnej pochodzącej z OZE (słońca oraz biomasy i geotermalnej) wraz z podłączeniem źródła do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.
Dla kogo? M.in. przedsiębiorstwa.
Budżet: 10,83 mln zł.
Instytucja ogłaszająca: UM WKP, www.mojregion.eu.
5 Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego oraz inteligentne systemy transportowe w ramach polityki terytorialnej
(Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych RPO WK-P).
Termin naboru: 30 czerwca do 29 września 2017 r.
Na co? Projekty obejmujące rozwój i usprawnienie systemu transportu miejskiego, w tym m.in.: infrastruktura; elementy wyposażenia dróg i ulic w infrastrukturę do obsługi transportu i pasażerów; zakup taboru.
Dla kogo? M.in. przedsiębiorstwa, partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi.
Budżet: 64,96 mln zł.
Instytucja: UMWKP, www.mojregion.eu.
6 Rewitalizacja obszarów miejskich
(Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych RPO WK-P).
Termin naboru: od 30 czerwca do 29 grudnia 2023 r.
Na co? Zagospodarowanie przestrzeni miejskich, w tym: rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, modernizacja, adaptacja, remont zdegradowanych obiektów/budynków wraz z zagospodarowaniem otoczenia.
Dla kogo? M.in. przedsiębiorstwa, partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi.
Budżet: 3,03 mln zł.
Instytucja: UMWKP, www.mojregion.eu.
7 Ochrona przyrody
(Działanie 4.5 Ochrona przyrody RPO WK-P)
Termin naboru: od 31 lipca do 31 sierpnia 2017 r.
Na co? M.in. projekty dotyczące rozwijania infrastruktury związanej z ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo.
Dla kogo? M.in. przedsiębiorstwa.
Budżet: 3,21 mln zł.
Instytucja: UMWKP, www.mojregion.eu.
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
8 Badania i innowacje
(Działanie 1.1 Badania i Innowacje RPO WL)
Termin naboru: od 14 sierpnia do 11 września 2017 r.
Na co? Projekty B+R przedsiębiorstw, inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R.
Dla kogo? Przedsiębiorstwa/partnerstwa przedsiębiorstw, partnerstwa przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi B+R.
Budżet: 40 mln zł.
Instytucja: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (UMWL), www.rpo.lubuskie.pl.
9 Inwestycje związane z oczyszczaniem ścieków
(Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WL).
Termin naboru: od 28 sierpnia do 4 września 2017 r.
Na co? Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, wsparcie gospodarki osadami ściekowymi.
Dla kogo? M.in. mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Budżet: 10 mln zł.
Instytucja: UMWL, www.rpo.lubuskie.pl.
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
10 Rozwój kształcenia zawodowego
(Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe, RPO Województwa Łódzkiego).
Termin naboru: od 30 czerwca do 31 sierpnia 2017 r.
Na co? Wsparcie szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym: podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy oraz wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia; doskonalenie nauczycieli; wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych itp.
Dla kogo? Wszystkie podmioty, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową.
Budżet: 100 mln zł.
Instytucja: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (UM WŁ), www.rpo.lodzkie.pl.
11 Podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw i ich pracowników
(Poddziałanie X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników RPO WŁ).
Termin naboru: od 30 czerwca do 31 sierpnia 2017 r.
Na co? M.in. na: wspieranie rozwoju kompetencji pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw przez realizację usług rozwojowych; dostarczanie kompleksowych usług (doradczych, diagnostycznych); wdrażanie zarządzania strategicznego i nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem (w tym w sytuacjach kryzysowych); wsparcie doradcze na rzecz zapobiegania sytuacjom kryzysowym; wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu planu rozwoju działalności lub restrukturyzacji.
Dla kogo? Wszystkie podmioty.
Budżet: 18 mln zł.
Instytucja: UM WŁ, www.rpo.lodzkie.pl.
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
12 Projekty badawczo-rozwojowe
(Poddziałanie 1.2.1. Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw; RPO Województwa Małopolskiego).
Termin naboru: od 31 marca do 31 sierpnia 2017 r., do godziny 15.00.
Na co? Przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, przygotowanie do wdrożenia wyników prac B+R, nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, przygotowanie prototypów doświadczalnych, tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych, uruchomienie pierwszej produkcji.
Dla kogo? Przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie; konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja z udziałem jednostek naukowych, uczelni itp.
Budżet: 173 mln zł.
Instytucja: Zarząd Województwa Małopolskiego (ZWM) za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP), www.rpo.malopolska.pl.
13 Bony na innowacje
(Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje; RPO WM).
Termin naboru: od 30 czerwca do 31 października 2017 r.
Na co? Mały bon na innowacje – do 50 tys. zł wydatków kwalifikowanych; duży bon na innowacje – do 100 tys. zł. Wsparcie może zostać przeznaczone na zakup m.in.: usług badawczo-rozwojowych; usług w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych; usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej (np. w związku z uzyskaniem patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych).
Dla kogo? MSP.
Budżet: 16,18 mln zł.
Instytucja: ZWM, MCP, www.rpo.malopolska.pl.
14 Dotacje dla producentów urządzeń dla energetyki
(Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MSP, Typ projektów B Inwestycje MSP – produkujących urządzenia finalne niezbędne do produkcji energii lub biokomponentów i biopaliw II i/lub III generacji, RPO WM).
Termin naboru: od 30 czerwca do 31 sierpnia 2017 r.
Na co? Projekty MSP wytwarzających urządzenia finalne lub ich kluczowe i wyspecjalizowane komponenty wykorzystywane do produkcji: energii elektrycznej z wiatru, wody, słońca, biogazu i biomasy; ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej; innych urządzeń grzewczych, w tym m.in. służących do produkcji, magazynowania lub odzyskiwania ciepła z otoczenia (np. pomp ciepła, rekuperatorów), kotłów grzewczych gazowych, olejowych, elektrycznych, na paliwa stałe, urządzeń kogeneracyjnych.
Dla kogo? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające dłużej niż 24 miesiące.
Budżet: 21,11 mln zł.
Instytucja: ZWM, MCP, www.rpo.malopolska.pl.
15 Tworzenie i działalność placówek dziennej opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych
(Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, RPO WM).
Termin naboru: od 30 czerwca do 6 września 2017 r.
Na co? M.in. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.
Dla kogo? M.in. przedsiębiorcy, instytucje prywatne i publiczne świadczące usługi społeczne i zdrowotne.
Budżet: 27,4 mln zł.
Instytucja: ZWM, MCP, www.rpo.malopolska.pl.
16 Rozwój sieci wodno-kanalizacyjnych
(Poddziałanie 5.3.2. Gospodarka wodno-kanalizacyjna RPO WM).
Termin naboru: od 28 sierpnia do 27 października 2017 r.
Na co? Projekty dotyczące: budowy, rozbudowy, przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków, systemów zaopatrzenia w wodę itp.
Dla kogo? M.in. przedsiębiorcy, spółki wodne.
Budżet: 15,07 mln zł.
Instytucja: ZWM, www.rpo.malopolska.pl.
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
17 Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej
(Podziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej RPO Województwa Mazowieckiego).
Termin naboru: od 28 kwietnia do 3 października 2017 r.
Na co? Projekty służące rozwojowi zrównoważonej mobilności miejskiej (obejmujące centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, autobusy niskoemisyjne, inteligentne systemy transportu).
Dla kogo? M.in. przedsiębiorstwa wykonujące zadania JST w zakresie publicznego transportu miejskiego.
Budżet: 15 mln euro.
Instytucja: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU), www.funduszedlamazowsza.eu.
18 Bony na doradztwo
(Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MSP, RPO WM).
Termin naboru: od 31 marca 2017 r. do wyczerpania środków.
Na co? Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności polegające na udzielaniu bonów na doradztwo. Mogą być one wykorzystane na zakup usług doradczych, m.in.: dotyczących opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa; związanych z monitorowaniem biznesu i prognozowaniem; związanych z transferem technologii; związanych z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem warunkujących dalszy rozwój działalności lub efektywności przedsiębiorstwa; związanych z planowanym wprowadzeniem nowego produktu lub usługi lub rozwiązań procesowych lub rozszerzenia działalności o nowe rynki.
Dla kogo? Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Budżet: 5 mln euro.
Instytucja: MJWPU, www.funduszedlamazowsza.eu.
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
19 Organizacja szkoleń i doradztwo
(Działanie 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, RPO Województwa Opolskiego).
Termin naboru: planowany od 24 sierpnia do 31 sierpnia 2017 r.
Na co? Projekty z zakresu organizacji szkoleń i usług doradztwa dla przedsiębiorców i ich pracowników.
Dla kogo? Wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową).
Budżet: 4,47 mln zł.
Instytucja: Zarząd Województwa Opolskiego, rpo.opolskie.pl.
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
20 Rozwój potencjału sanatoriów
(Działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, RPO Województwa Podkarpackiego).
Termin naboru: od 30 czerwca do 29 września 2017 r.
Na co? Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych na terenie wybranych gmin uzdrowiskowych (Iwonicz-Zdrój, Rymanów, Horyniec-Zdrój, Solina). Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w oparciu o istniejące zasoby przyrodnicze, przestrzenne i kulturowe poza wskazanymi gminami uzdrowiskowymi na terenach, dla których sporządzono operat uzdrowiskowy lub które posiadają status obszaru ochrony uzdrowiskowej.
Dla kogo? M.in. podmioty świadczące kompleksowe usługi sanatoryjne/uzdrowiskowe.
Budżet: 84,32 mln zł.
Instytucja: Zarząd Województwa Podkarpackiego, www.rpo.podkarpackie.pl.
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
21 Działania promocyjne na rzecz środowiska
(Działanie 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami, Działanie 6.2 Ochrona wody i gleb, Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu RPO Województwa Podlaskiego).
Termin naboru: od 3 lipca do 11 sierpnia 2017 r.
Na co? Działania upowszechniające, informacyjno-promocyjne i edukacyjne mające na celu: wzrost udziału odpadów zebranych selektywnie (Dz. 6.1), zwiększenie odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z unijnymi przepisami (Dz. 6.2), zachowanie cennych zasobów przyrodniczych regionu (Dz. 6.3).
Dla kogo? Podmioty posiadające niezbędny potencjał i doświadczenie w zakresie działań/kampanii informacyjno-edukacyjnych.
Budżet: 5 mln zł.
Instytucja ogłaszająca: Zarząd Województwa Podlaskiego, rpo.wrotapodlasia.pl.
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
22 Ekspansja przedsiębiorstw
(Poddziałanie 1.1.1 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne).
Termin naboru: od 1 sierpnia do 29 września 2017 r.
Na co? Realizacja przez przedsiębiorstwa badań przemysłowych i prac rozwojowych, w tym przygotowanie prototypów doświadczalnych, tworzenie linii demonstracyjnych i pilotażowych, uruchomienie pierwszej produkcji itp.; wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej; zakup patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą; realizacja projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do komercjalizacji wyników; budowa, rozbudowa, przebudowa laboratoriów specjalistycznych, działów B+R lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach; zakup wyposażenia, w tym aparatury badawczej, sprzętu i urządzeń laboratoryjnych, technologii.
Dla kogo? M.in. przedsiębiorcy w ewentualnych partnerstwie z innymi przedsiębiorcami, jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, izbami gospodarczymi i organizacjami przedsiębiorców, organizacjami pozarządowymi, instytucjami prowadzącymi badania naukowe lub prace rozwojowe.
Budżet: 102,33 mln zł.
Instytucja: Agencja Rozwoju Pomorza SA, www.rpo.pomorskie.eu.
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
23 Tworzenie żłobków i innych form opieki nad dziećmi do lat trzech
(Poddziałanie 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do trzech lat RPO Województwa Śląskiego).
Termin naboru: od 31 sierpnia do 16 października 2017 r.
Na co? M.in. tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat trzech, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki; tworzenie nowych miejsc w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat trzech już istniejących.
Dla kogo? Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową).
Budżet: 15,76 mln zł.
Instytucja: Zarząd Województwa Śląskiego (ZWŚ), www.rpo.slaskie.pl.
24 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
(Poddziałanie 10.3.5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie, RPO WSL).
Termin naboru: od 31 sierpnia do 26 października 2017 r.
Na co? Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach poprzemysłowych/powojskowych/popegeerowskich/pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia; zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia; roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
Dla kogo? M.in. przedsiębiorcy.
Budżet: 20 mln zł.
Instytucja ogłaszająca: ZWŚ, www.rpo.slaskie.pl.
25 Programy zdrowotne
(Poddziałanie 9.2.6 Usługi zdrowotne – konkurs, RPO WSL).
Termin naboru: od 31 sierpnia do 30 września 2017 r.
Na co? Wdrażanie regionalnych programów zdrowotnych w zakresie poprawy opieki nad kobietą w ciąży przez m.in. organizację szkół świadomego rodzicielstwa; opiekę prenatalną; działania edukacyjne dla personelu medycznego.
Dla kogo? M.in. przedsiębiorcy, osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową.
Budżet: 10,94 mln zł.
Instytucja: ZWŚ, rpo.slaskie.pl.
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
26 Edukacja przedszkolna
(Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej RPO Województwa Świętokrzyskiego)
Termin naboru: od 31 lipca do 11 sierpnia 2017 r.
Na co? Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w nowo powstających i istniejących ośrodkach wychowania przedszkolnego na obszarach o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej z możliwością doposażenia w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja istniejącej infrastruktury. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP.
Dla kogo? M.in. przedsiębiorcy, podmioty prowadzące przedszkola.
Budżet: 10 mln zł.
Instytucja: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (DWEFS UMWŚ).
27 Rozwój usług społecznych
(Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych RPO WŚ).
Termin naboru: od 31 lipca do 8 września 2017 r.
Na co? M.in. dostęp i podnoszenie jakości usług społecznych przez profilaktykę społeczną skierowaną do dzieci i rodzin w ramach działalności placówek wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych itp., rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej, tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie usług świadczonych w społeczności lokalnej w nowych, jak i istniejących placówkach zapewniających opiekę dzienną i całodobową (w tym osób starszych, niepełnosprawnych, chorych).
Dla kogo? Wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
Budżet: 27,75 mln zł.
Instytucja: DWEFS UM WŚ, rpo-swietokrzyskie.pl.
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
28 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej
(Poddziałania 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg, RPO WiM).
Termin naboru: od 30 czerwca do 18 sierpnia 2017 r.
Na co? M.in. doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji, kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.
Dla kogo? Podmioty z rejonu ZIT bis Elbląg.
Budżet: 12,24 mln zł.
Instytucja: Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, www.rpo.warmia.mazury.pl.
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
29 Wsparcie dla przedszkoli
(Podddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna RPO Województwa Wielkopolskiego).
Termin naboru: od 31 lipca do 21 sierpnia 2017 r.
Na co? M.in.: tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, nowej bazie lokalowej polegające na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego (w tym dostosowanie pomieszczeń na miejsca wychowania przedszkolnego) i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy; rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci; wsparcie w ramach kursów, studiów podyplomowych podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego.
Dla kogo? Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.
Budżet: 71,45 mln zł.
Instytucja ogłaszająca: Zarząd Województwa Wielkopolskiego, wrpo.wielkopolskie.pl.
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
30 Badania i rozwój
(Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw RPO Województwa Zachodniopomorskiego).
Termin naboru: od 3 lipca do 31 sierpnia 2017 r.
Na co? M.in. zakup usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu/usługi/technologii produkcji/projektu wzorniczego bądź jego/jej przetestowanie.
Dla kogo? Mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.
Budżet: 1,73 mln zł.
Instytucja: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, rpo.wzp.pl.
31 Odnawialne źródła energii
(Działanie 2.9 Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi RPO WZ).
Termin naboru: od 3 lipca do 31 sierpnia 2017 r.
Na co? Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi przede wszystkim z biomasy, biogazu i energii słonecznej.
Dla kogo? M.in. przedsiębiorcy.
Budżet: 13,04 mln zł.
Instytucja: UM WZ, rpo.wzp.pl.
32 Wsparcie ekspansji zagranicznej i kooperacji przedsiębiorstw
(Działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw RPO WZ).
Termin naboru: od 31 lipca do 28 września 2017 r.
Na co? Kompleksowe wsparcie indywidualnych przedsiębiorstw w ekspansji na rynki zagraniczne (m.in. udział w targach, misjach gospodarczych, uzyskanie certyfikatów; kompleksowe wsparcie w zakresie międzynarodowej kooperacji; organizacja przedsięwzięć kooperacyjnych w kraju.
Dla kogo? Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Budżet: 3,11 mln zł.
Instytucja: UM WZ, www.rpo.wzp.pl.
33 Działania aktywizujące osoby bezrobotne
(Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, RPO WZ).
Termin naboru: od 21 sierpnia do 19 września 2017 r.
Na co? Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, m.in. wsparcie oraz pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej, w uzupełnieniu lub zdobyciu nowych umiejętności i kompetencji.
Dla kogo? Wszystkie podmioty prawne.
Budżet: 26,68 mln zł.
Instytucja: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, www.wup.pl, www.rpo.wz.pl.