Podmiot zależny od emitenta akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych z opóźnieniem przekazuje mu istotne informacje dotyczące swojej działalności. Czy w świetle przepisów regulujących obowiązki informacyjne na rynkach finansowych ta sytuacja rodzi dla emitenta ryzyko prawne?
Tak. Niektóre zdarzenia lub okoliczności dotyczące podmiotu należącego do grupy kapitałowej rzutują pośrednio (niemniej w znaczący sposób) na sytuację pozostałych członków grupy, w tym spółki dominującej. W konsekwencji, jeśli spółka dominująca jest emitentem akcji notowanych na GPW względnie innych instrumentów wymienionych w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (dalej: MAR), mogą zachodzić przesłanki do kwalifikowania informacji o takich zdarzeniach lub okolicznościach jako informacji poufnych w rozumieniu art. 7 MAR, a tym samym – do ich upublicznienia, stosownie do art. 17 ust. 1 MAR.
Zgodnie z ostatnim przepisem obowiązek podania informacji poufnych do wiadomości publicznej spoczywa na emitencie (nie na jego spółkach zależnych) i musi być wykonany niezwłocznie. Prawodawca unijny nie precyzuje wymogu niezwłoczności, a zwłaszcza nie odnosi go do relacji holdingowych. Mając jednak na uwadze praktykę Komisji Nadzoru Finansowego i orzecznictwo ukształtowane jeszcze przed wejściem w życie MAR (np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 czerwca 2016 r., sygn. akt II GSK 366/15), należy przyjąć celowościową wykładnię art. 17 ust. 1 MAR. To oznacza, że obowiązek powiadomienia rynku o danym zdarzeniu związanym ze spółką zależną (np. o zawarciu przez nią istotnej umowy) aktualizuje się co do zasady już w momencie zajścia takiego zdarzenia, a nie dopiero z chwilą uzyskania o nim informacji przez spółkę dominującą.
Wymóg niezwłocznego upubliczniania informacji poufnych implikuje bowiem (w sensie funkcjonalnym, nie chronologicznym) obowiązek sprawnego ich pozyskiwania zarówno w obrębie wewnętrznej struktury organizacyjnej emitenta, jak i szerszego organizmu gospodarczego, jakim jest grupa kapitałowa. Ewentualna opieszałość spółek zależnych bądź niewydolność systemu zarządzania informacjami w grupie kapitałowej nie usprawiedliwia opóźnień w realizacji obowiązków określonych w MAR i nie zwalnia emitenta z odpowiedzialności za nie.
MAR dotyczy stosunkowo wąskiej kategorii danych (informacje poufne). Należy jednak zapewnić, aby zakres raportowania wewnętrznego przez spółkę zależną był odpowiednio szeroki. Za ostateczną klasyfikację danych odpowiada bowiem emitent. Uzasadnione jest więc przekazywanie spółce dominującej również takich informacji, co do których obowiązek upublicznienia nie został jeszcze przesądzony, a nawet (na poziomie spółek zależnych) dostatecznie uprawdopodobniony. Warto pamiętać, że informacja poufna kształtuje się często w sposób etapowy i może mieć charakter złożony. Jej ukonstytuowanie się bywa efektem zagregowania danych, które pochodzą z różnych źródeł i – analizowane w oderwaniu od siebie – niekoniecznie rzutują na cenę instrumentów finansowych emitenta.
Podstawa prawna
Art. 2, art. 7, art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Dz.Urz. UE z 2014 r. L 173, s. 1).