Ten rok może być przełomowy dla przedsiębiorców zainteresowanych korzystaniem z funduszy unijnych. Liczba ogłaszanych w ramach krajowych programów operacyjnych konkursów adresowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zauważalnie rośnie. Obecnie tylko w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój prowadzonych jest aż 11 naborów wniosków. A w planach na III i IV kwartał jest ogłoszenie kolejnych konkursów o unijne dotacje.
ikona lupy />
Gdzie i na co szukać dofinansowania dla MSP w ramach programów krajowych / Dziennik Gazeta Prawna
Z danych Ministerstwa Rozwoju wynika, że o ile na koniec 2015 r. podpisanych było 96 umów, o tyle tylko w ciągu 2016 r. podpisano ich już 868. W tym roku liczba ta będzie zdecydowanie większa. – Przedsiębiorstwa z sektora MSP dominujące w gospodarczym krajobrazie Polski nabrały apetytu na innowacyjność oraz realizację działań z zakresu B+R. Trudno wyobrazić sobie lepszą informację dla naszej gospodarki – podsumowała kilka dni temu dotychczasowe efekty wdrażania POIR wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.
POIR to niejedyny program krajowy, w którym przedsiębiorcy mogą znaleźć dofinansowanie dla siebie. Konkursy specjalnie przeznaczone dla mikro, małych i średnich firm planowane są też w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Programu Wiedza Edukacja Rozwój.
Prawdziwy wysyp konkursów dla MSP rozpoczął się też w Regionalnych Programach Operacyjnych. W nowym rozdaniu funduszy europejskich bowiem – podobnie jak w poprzednich latach – znaczna część środków dla mikro, małych i średnich firm dostępna jest w programach regionalnych. Tam oferta jest szersza – w niektórych województwach można znaleźć konkursy np. na finansowanie projektów w dziedzinie energetyki i ochrony środowiska, na uruchamianie przedszkoli.
W sumie na rozwój przedsiębiorstw w najbliższych latach z funduszy unijnych zostanie przeznaczonych 20 mld euro – wynika z danych Ministerstwa Rozwoju.
Konkursów jest coraz więcej, przedsiębiorcom trudno się zorientować, na co jest dostępne dofinasowanie i po jakie formy mogą sięgnąć. Dlatego postanowiliśmy zebrać w formie krótkiej ściągawki najciekawsze aktualne i planowane konkursy w II półroczu. Skupiamy się na programach krajowych: POIR, POWER, POPW.
PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014–2020
1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe – konkurs dla MSP
(Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – POIR, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa).
Termin naboru: 2 października – 29 grudnia 2017 r. (planowane ogłoszenie konkursu: 1 września 2017 r.).
Na co? Na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.
Dla kogo? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP).
Poziom i wysokość wsparcia: minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 2 mln zł w przypadku MSP planujących realizację projektu na obszarze województw innych niż województwo mazowieckie oraz 5 mln zł w przypadku MSP planujących realizację projektu na obszarze województwa mazowieckiego. Maksymalna – 20 mln zł.
Budżet: 1 mld zł.
Instytucja ogłaszająca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), www.ncbir.gov.pl.
2 Badania przemysłowe i prace rozwojowe – konkurs dla MSP w regionach słabiej rozwiniętych
(POIR, poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa).
Termin naboru wniosków: 1 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.
Na co? Na realizację małych projektów o krótkim okresie realizacji (zakończonych do 31 października 2018 r.) zlokalizowanych poza województwem mazowieckiem, obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Środki z dotacji można m.in. przeznaczyć na: zlecenie realizacji prac B+R podmiotom zewnętrznym (jednostkom naukowym, innym przedsiębiorstwom, sieciom naukowym, konsorcjom itp.), niezbędne wydatki aż do etapu przygotowania pierwszej produkcji na bazie wyników prac B+R, tj. koszty fazy testowania, badań pilotażowych, aparatury naukowo-badawczej, patentów, licencji, ekspertyz, analiz i raportów badawczych itp.
Dla kogo? MSP.
Poziom i wysokość wsparcia: minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu 300 tys. zł, maksymalna: 1,5 mln zł.
Budżet: 150 mln zł.
Instytucja ogłaszająca: NCBR, www.ncbir.gov.pl.
3 Badania przemysłowe i prace rozwojowe – konkurs dla MSP posiadających Seal of Excellence
(POIR, poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa).
Termin naboru wniosków: 19 czerwca – 29 grudnia 2017 r.
Na co? Na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo tylko eksperymentalne prace rozwojowe.
Dla kogo? Udział w konkursie mogą wziąć wyłącznie podmioty, których projekty zostały ocenione pozytywnie przez Komisję Europejską w ramach SME Instrument (faza II Horyzont 2020), ale z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania (otrzymały Seal of Excellence).
Poziom i wysokość wsparcia: maksymalnie 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe lub 15 mln euro – jeżeli obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe.
Budżet: 50 mln zł.
Instytucja ogłaszająca: NCBR, www.ncbir.gov.pl.
4 GAMEINN – sektor produkcji gier wideo
(POIR, działanie 1.2 Sektorowe programy B+R).
Termin naboru: 5 maja – 6 lipca 2017 r.
Na co? Na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe w sektorze producentów gier wideo, np. na projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo, na platformy, silniki oraz techniki przetwarzania, zastosowanie sztucznej inteligencji itp.
Dla kogo? Przedsiębiorcy w sektorze producentów gier wideo, konsorcja.
Poziom i wysokość wsparcia: do 16 mln zł, refundacja do 80 proc. kosztów.
Budżet: 100 mln zł.
Instytucja ogłaszająca: NCBR, www.ncbir.gov.pl.
5 PBSE – sektor elektroenergetyczny
(POIR, działanie 1.2 Sektorowe programy B+R).
Termin naboru: 2 października – 1 grudnia 2017 r. (planowane ogłoszenie konkursu 1 sierpnia 2017 r.).
Na co? Na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe w zakresie energetyki konwencjonalnej, energetyki odnawialnej (np. energetyka wiatrowa, fotowoltaika, energetyka wodna, biomasa i biogaz, energia z odpadów), sieci elektroenergetycznych, nowych produktów i usług.
Dla kogo? Przedsiębiorstwa i konsorcja.
Poziom i wysokość wsparcia: do 40 mln zł, poziom refundacji – do 80 proc.
Budżet: 120 mln zł.
Instytucja ogłaszająca: NCBR, www.ncbir.gov.pl.
6 INNOSBZ – sektor systemów bezzałogowych
(POIR, działanie 1.2 Sektorowe programy B+R).
Termin naboru wniosków: 16 października – 18 grudnia 2017 r. (planowane ogłoszenie konkursu 16 sierpnia 2017 r.).
Na co? Na projekty badawczo-rozwojowe w zakresie sektora systemów bezzałogowych.
Dla kogo? Przedsiębiorcy i konsorcja.
Poziom i wysokość wsparcia: do 24 mln zł, refundacja do 80 proc. kosztów projektu.
Budżet: 50 mln zł.
Instytucja ogłaszająca: NCBR, www.ncbir.gov.pl.
7 INNOSTAL – sektor stalowy
(POIR, działanie 1.2 Sektorowe programy B+R).
Termin naboru wniosków: 9 października – 8 grudnia 2017 r. (planowane ogłoszenie konkursu – 7 sierpnia 2017 r.).
Na co? Na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe lub prace rozwojowe w sektorze stalowym.
Dla kogo? Przedsiębiorcy i konsorcja przedsiębiorców.
Poziom i wysokość wsparcia: do 24 mln zł, refundacja do 80 proc. kosztów projektu.
Budżet: 95 mln zł.
Instytucja ogłaszająca: NCBR, www.ncbir.gov.pl.
8 IUSER – sektor elektroniki, teleinformatyki i technik informacyjnych
(POIR, działanie 1.2 Sektorowe programy B+R).
Termin naboru: IV kwartał 2017 r. – I kwartał 2018 r. (ogłoszenie konkursu – IV kwartał 2017 r.).
Na co? Na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe lub prace rozwojowe.
Dla kogo? Przedsiębiorstwa i konsorcja przedsiębiorstw.
Poziom i wysokość wsparcia: do 24 mln zł, refundacja do 80 proc. kosztów projektu.
Budżet: 150 mln zł.
Instytucja ogłaszająca: NCBR, www.ncbir.gov.pl.
9 Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych przez fundusze BRIdge Alfa
(POIR, poddziałanie 1.3.1 Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge AlfaC).
Termin naboru: 5–26 września 2017 r. (ogłoszenie konkursu 1 sierpnia 2017 r.).
Na co? Na wsparcie mikro i małych przedsiębiorców przyjmujących postać funduszy typu proof of concept – Funduszy BRIdge Alfa. Ich zadaniem będzie weryfikacja i walidacja projektów B+R w fazie Pop, a następnie tworzenie na ich bazie spółek spin-off oraz wspieranie ich rozwoju.
Dla kogo? Funduszem – Alfą będą mogli zostać prywatni inwestorzy spełniający kryteria mikro lub małych przedsiębiorstw, mający doświadczenie w inkubowaniu innowacyjnych pomysłów.
Poziom i wysokość wsparcia: fundusze mają oferować start-upom wsparcie od 1 mln do 3 mln zł na założenie start-upu technologicznego.
Budżet: 1 mld zł.
Instytucja ogłaszająca: NCBR, www.ncbir.gov.pl.
10 Tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców
(POIR, działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw).
Termin naboru wniosków: 8 maja – 7 lipca 2017 r.
Na co? Na tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę służącą prowadzeniu prac B+R w celu tworzenia innowacyjnych produktów i usług.
Dla kogo? Przedsiębiorcy.
Poziom i wysokość wsparcia: minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 2 mln zł, maksymalna – 50 mln euro; poziom wsparcia – do 70 proc. w przypadku infrastruktury, w zakresie prac rozwojowych – zależna od wielkości firmy.
Budżet: 900 mln zł.
Instytucja ogłaszająca: Departament Innowacji w Ministerstwie Rozwoju, www.mr.gov.pl.
11 Proinnowacyjne usługi doradcze
(POIR, poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP).
Termin naboru wniosków: 10 sierpnia – 28 lutego 2018 r. (ogłoszenie konkursu – 4 lipca 2017 r.).
Na co? Wspierane będą zgłoszone przez przedsiębiorcę proinnowacyjne usługi doradcze, które będą stymulować proces wdrażania wybranej przez niego innowacji. Musi on nawiązać współpracę z akredytowanym ośrodkiem innowacji i złożyć wniosek do PARP o dofinasowanie takiej usługi.
Dla kogo? Mikro, mali i średni przedsiębiorcy.
Poziom i wysokość wsparcia: kwota dofinansowania nie może być niższa niż 35 tys. zł i nie wyższa niż 294 tys. zł. Poziom dofinansowania: do 70 proc.
Budżet: 45 mln zł.
Instytucja ogłaszająca: PAPR, www.parp.gov.pl.
12 Bony na innowacje dla MSP
(POIR, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MSP).
Termin naborów: od 8 czerwca do 8 sierpnia 2017 r.; od 9 sierpnia do 9 października 2017 r.; od 10 października do 10 grudnia 2017 r.; od 11 grudnia do 8 lutego 2018 r.
Na co? Na zakup od jednostek naukowych usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.
Dla kogo? Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy.
Poziom i wysokość wsparcia: 85 proc. wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.
Budżet: 65 mln zł.
Instytucja ogłaszająca: PAPR , www.parp.gov.pl.
13 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych
(POIR, poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych).
Termin naboru wniosków: 16 czerwca 2017 r. – 31 stycznia 2018 r.
Na co? Wsparcie projektów mających na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych na rynkach międzynarodowych.
Wspierane będą projekty obejmujące usługi: związane z wprowadzaniem na rynki zagranicznych ofert/produktów klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie; związane z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych.
Dla kogo? Koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych. Ostatecznym beneficjentem są przedsiębiorcy wchodzący w skład klastrów.
Poziom i wysokość wsparcia: poziom dofinansowania – od 50 proc. do 80 proc. wydatków kwalifikowanych, minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 500 tys. zł, maksymalna – 6 mln zł.
Budżet: 60 mln zł.
Instytucja ogłaszająca: PAPR, www.parp.gov.pl.
14 Ochrona własności przemysłowej
(POIR, poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej).
Termin naboru: 16 maja – 28 grudnia 2017 r.
Na co? Projekty mające na celu uzyskanie prawa ochrony własności przemysłowej (patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe), a także na pokrycie kosztów postępowań w celu ochrony (obrony) tych praw.
Dla kogo? MSP.
Poziom i wysokość wsparcia: do 50 proc. kosztów (minimalna wartość projektu 10 tys. zł, maksymalna – 1 mln zł.
Budżet: 50 mln zł.
Instytucja ogłaszająca: NCBR, www.ncbir.gov.pl.
15 Wsparcie MSP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock
(POIR, poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MSP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock).
Termin naboru: 21 listopada 2016 r. – 20 listopada 2017 r.
Na co? Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym lub dłużnym (z rynku GPW, New Connect, zagranicznych rynków regulowanych, rynku obligacji Catalyst).
Dla kogo? MSP.
Poziom i wysokość wsparcia: do 50 proc. wydatków.
Budżet: 14,34 mln zł.
Instytucja ogłaszająca: PARP, www.parp.gov.pl.
16 Wsparcie wdrożeń wyników prac badawczo-rozwojowych
(POIR, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek).
Termin naboru wniosków: 5 września 2017 r. – 28 lutego 2018 r. (planowane ogłoszenie konkursu: 2 sierpnia 2017 r.).
Na co? Wsparcie projektów obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług.
Dla kogo? MSP.
Poziom i wysokość wsparcia: część badawcza: dla małego przedsiębiorcy – maksymalnie 45 proc., dla średniego – 35 proc. Część doradcza: 50 proc. Część inwestycyjna – zgodnie z mapą pomocy regionalnej.
Budżet: 750 mln zł.
Instytucja ogłaszająca: PARP, www.parp.gov.pl.
17 Regionalne agendy naukowo-badawcze
(POIR, poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze).
Termin naboru: 12 czerwca – 12 września 2017 r.
Na co? Projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorców, liderem konsorcjum powinna być jednostka naukowa.
Dla kogo? Konsorcjum, w którego skład wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo.
Poziom i wysokość wsparcia: Nie określono.
Budżet: 340 mln zł.
Instytucja ogłaszająca: NCBR, www.ncbr.gov.pl.
18 Projekty aplikacyjne
(POIR, poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne).
Termin naboru wniosków: 18 września – 18 grudnia 2017 r.
Na co? Projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorców.
Dla kogo? Konsorcja składające się z co najmniej jednej jednostki naukowej oraz co najmniej jednego przedsiębiorstwa.
Poziom i wysokość wsparcia: maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 10 mln zł.
Budżet: 200 mln zł.
Instytucja ogłaszająca: NCBR, www.ncbr.gov.pl.
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
19 Zamówienia publiczne dla MSP
(POWER, działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku).
Termin naboru: 30 kwietnia – 31 lipca 2017 r.
Na co? Projekty szkoleń i usług doradczych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz ich pracowników w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne na polskim rynku.
Dla kogo? Organizatorami szkoleń mogą być m.in. MSP posiadające doświadczenie w realizacji szkoleń i doradztwa z zakresu zamówień publicznych; podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw.
Poziom i wysokość wsparcia: do 90 proc. wartości projektu.
Budżet: 20 mln zł.
Instytucja ogłaszająca: PARP, www.power.parp.gov.pl.
PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA
20 Wdrażanie innowacji
(POPW, poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MSP).
Termin naboru wniosków: 1 czerwca – 31 lipca 2017 r.
Na co? Projekty przewidujące przygotowanie produktu do wdrożenia, zakup praw patentowych, technologii, know-how, licencji związanych z wdrożeniem wyników prac badawczych, przeprowadzenie prac dostosowawczych, wdrożenie obejmujące inwestycje: zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej.
Dla kogo? MSP wchodzące w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego.
Poziom i wysokość wsparcia: do 70 proc . wydatków kwalifikowanych (pomoc inwestycyjna) oraz do 85 proc. (zakup usług doradczych). Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 1 mln zł, maksymalna wartość dofinansowania – 7 mln zł.
Budżet: 195 mln zł.
Instytucja ogłaszająca: PARP, www.parp.gov.pl.
21 Tworzenie produktów sieciowych
(POPW, poddziałanie 1.3.2. Tworzenie sieciowych produktów przez MSP).
Termin naboru: 9 maja – 31 sierpnia 2017 r.
Na co? Inwestycje w rozwój innowacyjnych, sieciowych produktów wykorzystujących istniejący w makroregionie potencjał; w rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych itp.
Dla kogo? Konsorcja MSP składające się z co najmniej trzech przedsiębiorców.
Poziom i wysokość wsparcia: od 35 do 70 proc., minimalna wartość projektu 10 mln zł.
Budżet: 430 mln zł.
Instytucja ogłaszająca: PARP, www.popw.parp.gov.pl.
22 Wzór na konkurencję (etap I)
(POPW, działanie 1.4. – Wzór na konkurencję).
Termin naboru wniosków: wrzesień – listopad 2017 (ogłoszenie konkursu w czerwcu).
Na co? Wsparcie w innowacjach wzorniczych. W etapie pierwszym dofinansowywana jest diagnoza firmy w formie audytu, na podstawie którego zostanie opracowana strategia zawierająca rekomendacje dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie. Etap II przewiduje wdrożenie tej strategii, tj. przeprowadzenie działań, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.
Dla kogo? MSP.
Poziom i wysokość wsparcia: etap I – 100 tys. zł (poziom dofinansowania do 85 proc.).
Budżet: 5 mln zł.
Instytucja ogłaszająca: PARP, www.popw.parp.gov.pl.