Rząd we wtorek zajmie się projektem rozporządzenia ws. sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa po likwidacji MSP. Określi ono szczegóły m.in. administrowania ruchomościami oraz prawami na dobrach niematerialnych.

Wnioskodawcą projektu rozporządzenia jest szef Stałego Komitetu Rady Ministrów Henryk Kowalczyk.

W poniedziałek na konferencji prasowej rzecznik rządu Rafał Bochenek poinformował, że planowane na wtorek rozporządzenie ma charakter techniczny: została przyjęta nowa ustawa (o likwidacji MSP), w związku z czym potrzebne są nowe dokumenty wykonawcze. "Dotyczy określenia trybu gospodarowania ruchomościami, jak i również prawami na dobrach niematerialnych" - wyjaśnił.

"Zależy nam na tym, aby oczywiście to wszystko się odbywało - to gospodarowanie - w sposób jak najbardziej oszczędny, racjonalny, transparentny. I takie właśnie procedury dotyczące sposobów przeprowadzania przetargów, aukcji w tym rozporządzeniu są uregulowane" - powiedział.

Na początku roku weszły w życie przepisy likwidujące Ministerstwo Skarbu Państwa. Chodzi o dwie ustawy: o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Rolę koordynatora polityki właścicielskiej pełnił prezes Rady Ministrów.

Na podstawie tych aktów prawnych Ministerstwo Skarbu Państwa z dniem 1 stycznia 2017 r. przeszło w stan likwidacji. Prezes Rady Ministrów przekazała na podstawie rozporządzenia zarządzanie majątkiem MSP poszczególnym ministrom branżowym. W miniony piątek minister Kowalczyk poinformował PAP, że proces likwidacji MSP - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - zakończył się 31 marca br. Kowalczyk dodał, że jeszcze przez kilka dni będzie trwało zamykanie kont, z których korzystał resort.

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wskazuje, że projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie przepisów ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, obowiązujących od początku roku. Ustawa zobowiązuje bowiem rząd do określenia - w drodze rozporządzenia - szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych, ich sprzedaży, dzierżawy, wynajmu, przekazywania i darowizny, a także likwidacji, uwzględniając konieczność ochrony interesów Skarbu Państwa, wymóg stosowania trybu przetargu lub aukcji przy rozporządzaniu składnikami aktywów trwałych oraz prawami na dobrach niematerialnych o znacznej wartości oraz określone w odrębnych przepisach zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych.

Według wnioskodawców projekt określa dwie podstawowe ogólne zasady gospodarowania składnikami majątku danej jednostki. Po pierwsze - wyjaśniają - zobowiązuje ją do wykorzystywania składników majątku ruchomego dla realizacji swoich zadań oraz do gospodarowania nimi w sposób oszczędny i racjonalny. Ponadto - dodają - jednostka jest zobowiązana do utrzymania majątku w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem normalnego zużycia oraz do zapewnienia nad nimi efektywnego nadzoru.