Wprowadzenie dla mediów publicznych karty powinności misyjnych przewiduje nowela ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Nowela doprecyzowuje definicję misji publicznej jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz katalog zadań misyjnych. Zadania nadawców publicznych, wynikające z misji publicznej, uzupełniono m.in. o działalność w internecie i technologiach cyfrowych. Celem nowych przepisów jest dostosowanie polskiego prawa do stanowiska Komisji Europejskiej z maja 2011 r. nakazującego maksymalne sprecyzowanie misji publicznej mediów oraz ograniczenie pomocy państwa dla mediów publicznych.

Zgodnie z nowelą uszczegółowienie zadań misyjnych będzie dokonywane w karcie powinności, która będzie ustalana w drodze porozumienia zawieranego przez każdą spółkę publicznej radiofonii i telewizji z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. Karta powinności, zawierana na okres 5 lat, określa zasady realizacji misji publicznej, a także szczegółowy zakres powinności wynikający z misji. Określać ona będzie m.in. jakie usługi mogą być tworzone przez nadawców publicznych i jak realizowane mają być poszczególne zadania misyjne.

Dzięki wyposażeniu KRRiT w nowe instrumenty prawne, wzmocni się jej nadzór nad działalnością jednostek publicznej radiofonii i telewizji.

Według przyjętych przepisów karty, powinności na najbliższy rok nadawcy będą przekazywać KRRiT do końca kwietnia, a jego ostateczna wersja ma zostać uzgodniona i opublikowana do końca listopada. Na podstawie tych planów KRRiT będzie przekazywać nadawcom środki z abonamentu radiowo-telewizyjnego. W ustawie zapisano, że środki te nie będą mogły być wyższe niż koszt netto misji publicznej, czyli nakłady poniesione na projekty realizowane w ramach tej misji pomniejszone o wpływy z tych projektów (np. przychody reklamowe).

Zgodnie z nowelą nadawcy publiczni mają prawo do zachowania maksymalnie 10 proc. środków od KRRiT, jeśli przy realizacji projektów w ramach misji publicznej poniosą niższe od planowanych koszty netto. Większe nadwyżki będą musieli zwracać regulatorowi.

Według nowych przepisów stworzona zostanie procedura tzw. uprzedniej oceny przewidywanych istotnych usług medialnych, które mogą być finansowane ze środków publicznych. Każda istotna nowa usługa nadawcy publicznego, po konsultacjach społecznych, oceniana będzie przez organ nadzorujący nadawców pod kątem jej wartości publicznej i wpływu na rynek. Organ nadzorujący będzie decydował o możliwości stworzenia nowej usługi i finansowania jej ze środków publicznych.

Nowelizacja reguluje również zasady nadzoru nad jakością realizacji misji publicznej, m.in. przez doprecyzowanie obowiązków sprawozdawczych nadawców i poszerzenie kompetencji nadzorczych nad nadawcami. W projekcie wprowadzono także możliwość wydawania wiążących zaleceń dotyczących realizacji misji, a w przypadku, gdy nie byłyby one realizowane - nakładania kar finansowych na osoby zarządzające działalnością nadawców.

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących sprawozdań, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2020 r.