Pan Stanisław chciał zaciągnąć kredyt. – Odmówiono mi, bo – jak się okazało – figuruję w rejestrze dłużników, mimo że moim zdaniem wszystkie wcześniej zaciągnięte pożyczki dawno spłaciłem. Jak ustalić, z jakiego powodu moje dane się tam znalazły? Czy mogę domagać się ich usunięcia – pyta pan Stanisław.
Do Krajowego Rejestru Dłużników może zostać wpisany na wniosek wierzyciela jedynie konsument, który łącznie zalega wobec niego na kwotę 200 zł, a zobowiązania są wymagane co najmniej od 60 dni i powstały w przypadkach wskazanych w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Chodzi o umowę o kredyt konsumencki, umowę o przewóz osób lub bagażu w komunikacji masowej, dostarczanie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego, wody oraz odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości. Kolejny warunek umożliwiający wierzycielowi dokonanie wpisu do KRD to upływ co najmniej miesiąca od wysłania przez niego listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi do rąk własnych na wskazany przez niego adres do doręczeń (bądź na adres zamieszkania) wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze przekazania danych do biura (wraz ze wskazaniem biura i jego adresu). Uwaga! Wszystkie te wymogi powinny zostać spełnione łącznie.
Jest jeszcze jeden przypadek, w którym wierzyciel może przekazać do biura informacje o dłużniku – gdy łącznie zostały spełnione następujące wymogi: uzyskał tytuł wykonawczy na potwierdzenie zobowiązania, upłynęło co najmniej 14 dni od wysłania listem poleconym albo doręczenia do rąk własnych ostrzeżenia o zamiarze przekazania danych do biura (wraz ze wskazaniem biura i jego adresu). Wtedy powinien przekazać do biura datę wydania i sygnaturę aktu wykonawczego oraz dane organu orzekającego (np. sąd rejonowy w...).