Na ostatnim posiedzeniu izby wyższej senatorowie zdecydowali, że koszty przewalutowania kredytu ponosić będą po połowie bank i kredytobiorcy.

W piątek Senat przyjął z kilkoma istotnymi poprawkami ustawę o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej. Jej założeniem jest, że bank będzie przeliczał pozostałą do spłaty kwotę na złotówki według kursu kupna waluty obcej, w jakiej był zaciągnięty kredyt. Bank będzie musiał posłużyć się kursem NBP z dnia poprzedzającego ten, w którym kredytobiorca wystąpił z wnioskiem. Najbardziej kontrowersyjna modyfikacja dotyczyła rozłożenia kosztów operacji przewalutowania kredytu.
Z ustawy, która wyszła z Sejmu, wynikało, że 90 proc. różnicy wynikającej z przewalutowania obciąży banki, a kredytobiorcy pokryją 10 proc. Przeciwko takiemu rozwiązaniu protestował m.in. Związek Banków Polskich. Senatorowie usłyszeli głos sektora i podjęli decyzję, zgodnie z którą koszty te rozłożone będą po połowie.
Kolejną istotną zmianą jest wydłużenie czasu, jaki banki będą miały na rozpatrzenie wniosku o restrukturyzację. Miało być 30 dni, teraz dwa razy więcej czasu. Kredytobiorca w ciągu tych 60 dni będzie mógł wycofać swój wniosek. Nie będzie miał jednak prawa złożyć go ponownie.
Senatorowie przyjęli też poprawkę, która wprowadza cenzusy czasowe na skorzystanie z uprawnień, jakie wynikają z ustawy, tak by cały proces był rozłożony w czasie. Kryterium decydującym ma tutaj być LtV, czyli wskaźnik określający wysokość kredytu w stosunku do wartości zabezpieczenia. I tak, jeżeli wartość tego wskaźnika będzie:
● wyższa niż 120 proc. – z uprawnienia do restrukturyzacji będzie można skorzystać od dnia wejścia w życie ustawy;
● wyższa niż 100 proc. i nie wyższa niż 120 proc. – z uprawnienia będzie można skorzystać nie wcześniej niż po upływie roku;
● wyższa niż 80 proc. i nie wyższa niż 100 proc. – nie wcześniej niż po upływie dwóch lat.
Przeszła również poprawka, zgodnie z którą przepisy ustawy nie będą naruszać praw kredytobiorców związanych z walutowymi kredytami mieszkaniowymi. Jak tłumaczył Kazimierz Kleina, przewodniczący senackiej komisji budżetu i finansów publicznych, przepis ten uwzględnia sytuację tych, którzy zdecydowali się walczyć z bankami w sądach. Na to, że przegłosowana ustawa może im to utrudnić, wskazywała Krajowa Rada Sądownictwa. Nowe regulacje w sposób dorozumiany zakładały, że wszystkie umowy kredytu hipotecznego denominowane w walucie obcej zostały zawarte w sposób zgodny z prawem. Tymczasem część osób, które zdecydowały się wytoczyć powództwa, podważa ważność tych umów bądź zawartych w nich poszczególnych postanowień.
Etap legislacyjny
Ustawa przyjęta przez Senat