W wielu ciekawych programach, które służą oszczędzaniu energii, zakończył się już nabór, inne zostały przerwane lub przekształciły się i trzeba czekać na nowe postanowienia, a jeszcze inne kończą się w tym roku. O udział w tych, które zostały, można się jeszcze starać na szczeblu krajowym w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub na poziomie poszczególnych województw – w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (jednak nie we wszystkich)
Ostatnio NFOŚiGW rozbudował ofertę ze środków krajowych o programy dotyczące poprawy jakości powietrza. Część pierwsza obejmuje „Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych”, druga „Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Ich celem jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł i zmniejszenia jej zużycia w budynkach. Priorytetem jest promowanie stabilnych OZE (odnawialne źródła energii), a przede wszystkim pozyskiwanie energii z wód geotermalnych, biogazownie i małe elektrownie wodne. W ramach obu części programu Narodowy Fundusz przewidział do 300 mln zł dotacji i do 700 mln zł preferencyjnych pożyczek.
Można składać wnioski o wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki „Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze” z budżetu wynoszącego 1 mld zł.
w „ Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych” zakłada wspieranie takich inwestycji, jak: budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni lub elektrociepłowni geotermalnej; modernizacja lub rozbudowa istniejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownię lub elektrociepłownię geotermalną oraz wykonanie lub rekonstrukcja otworu (bez wykonania otworu badawczego). O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy. Formą finansowania jest pożyczka preferencyjna lub pożyczka na zasadach rynkowych albo inwestycja kapitałowa. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania jest udokumentowana możliwość odbioru energii cieplnej (w tym podłączenia źródła do istniejącej sieci ciepłowniczej). Oferta nie dotyczy rekreacyjnego wykorzystania wód geotermalnych ani balneologii. Składanie wniosków do 16 grudnia 2016 r.
w „Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” – program przeznaczony na finansowanie termomodernizacji (na warunkach zbliżonych do budynków o niskim zużyciu energii), skierowany gównie do placówek publicznych. Są to muzea, szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, pielęgnacyjno-opiekuńcze, hospicja, obiekty zabytkowe i sakralne, domy studenckie oraz placówki przeznaczone na potrzeby kultury, kultu religijnego, oświaty, opieki, wychowania, nauki. Mogą się ubiegać o dotację lub preferencyjną pożyczkę. Wsparcie może być zwiększone przy zastosowaniu w budynkach odnawialnych źródeł energii lub systemów zarządzania energią. Nabór wniosków trwa do 30 grudnia 2016 r.
w „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki – Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze”. Program przeznaczony jest przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy chcieliby uzyskać dofinansowanie na inwestycje związane z modernizacją lub rozbudową sieci ciepłowniczych lub chłodniczych i skorzystać z dofinansowania UE na ten cel, a nie mają na to szans, ponieważ ich system nie spełnia definicji „efektywnego systemu ciepłowniczego” zgodnie z dyrektywą EED. Nabór drogą elektroniczną do 16 grudnia 2016 r.
Działanie 1.5 „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu” oraz poddziałanie 1.6.2 „Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji” obejmują inwestycje związane głównie z przebudową istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat przy przesyle i dystrybucji. Przeznaczony jest dla przedsiębiorców, samorządu terytorialnego i spółdzielni mieszkaniowych. Nabór w trybie konkursowym i pozakonkursowym dla obydwu konkursów w kolejności wpływania wniosków do 31 grudnia 2016 r.
Wnioski do ministerstwa
Wnioski należy kierować pod adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, z odpowiednim dopiskiem zawierającym nazwę programu. Dla wniosków składanych w formie skróconego wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) dokumentacji do kancelarii NFOŚiGW.