Program "Region" stworzy możliwość finansowania wszystkich typów przedsięwzięć służących oszczędzaniu energii w formie niskooprocentowanej pożyczki. Dofinansowywanie będzie udzielane głównie na działania o charakterze lokalnym, które nie mogłyby zostać sfinansowane w ramach programów z aktualnej oferty NFOŚiGW.
Będzie także możliwe przekazanie środków z programu „Region” na wkład własny dla przedsięwzięć finansowanych z bezzwrotnych środków UE w ramach RPO (Regionalnych Programów Operacyjnych) i PROW (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich).
Wsparcie będzie udzielane za pośrednictwem poszczególnych wojewódzkich funduszy, na podstawie ich własnych kryteriów w zakresie doboru przedsięwzięć.
Dofinansowanie w formie pożyczki przewidziane jest do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, na okres nie dłuższy niż siedem lat. Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej. Wypłata transz pożyczki może nastąpić w formie zaliczek i/lub refundacji, a formą zabezpieczenia spłaty pożyczki oraz innych należności wynikających z umowy będzie weksel własny in blanco z klauzulą „bez protestu”.
Nabór wniosków będzie odbywał się w trybie ciągłym, a terminy, sposób ich składania i rozpatrywania określone będą w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczone zostaną na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (www.nfosigw.gov.pl). Natomiast terminy składania wniosków dla beneficjentów końcowych określają indywidualnie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej i umieszczą je także na swoich stronach internetowych.

PORADA EKSPERTA

Sławomir Kmiecik, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, rzecznik prasowy NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej finalizuje obecnie prace nad nowym programem priorytetowym o nazwie „Region”, mającym wspierać inwestycje związane z ochroną powietrza, w tym inwestycje w odnawialne źródła energii. Ma on zastąpić m.in. ofertę dotychczasowych programów „Kawka” (likwidacja niskiej emisji), „Ryś” (termomodernizacja budynków jednorodzinnych) oraz „Prosument” (zakup i montaż domowych instalacji odnawialnych źródeł energii). Powodem tej zmiany było pokrywanie się obszarów wsparcia dotychczasowych programów „Kawka”, „Ryś” i „Prosument” oraz konieczność dostosowania oferty NFOŚiGW do realnych potrzeb i uwarunkowań regionów. Ostateczne wyniki analiz posłużyły do przygotowania nowej propozycji, z uwzględnieniem dostępnych środków krajowych i zagranicznych, a także możliwości finansowych i organizacyjnych NFOŚiGW. W ten sposób powstał jednolity i elastyczny mechanizm wsparcia „Region”, który – w formie preferencyjnej, niskooprocentowanej pożyczki – obejmuje wszystkie wymienione wyżej typy projektów i inwestycji proekologicznych.
NFOŚiGW jako instytucja centralna skupia się przede wszystkim na finansowaniu dużych przedsięwzięć o znaczeniu ogólnokrajowym i ponadregionalnym, nie ma też wystarczających możliwości i zasobów, aby bezpośrednio nadzorować wszystkie, najmniejsze nawet projekty. Postanowił więc te zadania przekierować na wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW), które są bliżej lokalnych społeczności oraz mają lepsze rozeznanie w kwestii potrzeb środowiskowych i inwestycyjnych w poszczególnych regionach.
Narodowy Fundusz prowadził intensywne konsultacje i uzgodnienia z wojewódzkimi funduszami, za pośrednictwem których program będzie wdrażany. Właśnie kończą się prace nad ostatecznym przygotowaniem dokumentów niezbędnych do wdrożenia programu. Jego zakres i warunki powinny być znane do końca 2016 roku.
Warto dodać, że w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) powstał także „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Skrót OZE oznacza odnawialne źródła energii, do których można zaliczyć energię słońca, wody, wiatru, geotermalną czy powstałą z biomasy.
Jest to projekt wdrażany w Polsce po raz pierwszy, a zasięgiem obejmie cały kraj. W jego ramach powstała ogólnokrajowa sieć doradców (jest ich 76), którzy bezpłatnie pomagają zainteresowanym, chcącym skorzystać z funduszy unijnych dotyczących m.in. ograniczenia emisji dwutlenku węgla i pyłów do atmosfery, termomodernizacji budynków, rozwoju odnawialnych źródeł energii. Z naszymi doradcami można skontaktować się, pisząc na e-mail: doradztwo@nfosigw.gov.pl. Zapraszamy też na strony internetowe: http://www.doradztwo-energetyczne.gov.pl oraz http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/doradztwo-energetyczne/.