Planuję budowę nowego domu na działce letniskowej, do której nie była do tej pory doprowadzona elektryczność – opowiada pan Michał. – Złożyłem więc wniosek do przedsiębiorstwa energetycznego operującego w naszym regionie. Chciałem, by doprowadzono prąd, zanim zacznie się budowa – wiadomo, trzeba podłączyć różne maszyny. Odmówiono mi doprowadzenia prądu na stałe, zaproponowano przyłączenie tymczasowe. Oczywiście – muszę zapłacić teraz i zapewne wtedy, gdy będą już prowadzić stałą linię. Moim zdaniem to przesada. Co można zrobić, gdy przedsiębiorstwo energetyczne odmówiło przyłączenia do sieci elektroenergetycznej – pyta czytelnik.
Przedsiębiorstwo energetyczne ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, ale tylko w kilku szczególnych przypadkach określonych w prawie energetycznym i w regulaminie dostawcy. Odmowa może być uzasadniona, gdy nie istnieją techniczne (nie ma linii) lub ekonomiczne (prowadzenie linii jest nieopłacalne) warunki przyłączenia do sieci energetycznej albo gdy odbiorca nie spełnia warunków przyłączenia i odbioru.
Warunki te opisane powinny być w umowie, regulaminach i taryfach. Przedsiębiorstwo energetyczne nie zawrze umowy o przyłączenie z osobą, która nie ma tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości. Nie musi to być własność, honorowana jest też np. umowa dzierżawy czy najmu. Odmowę przyłączenia do sieci energetycznej przedsiębiorstwo musi uzasadnić. Mało tego – pismo uzasadniające musi wysłać także do wiadomości Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Do prezesa tego urzędu pan Michał może się zwrócić z prośbą o interwencję i rozstrzygnięcie w tej sprawie.
Zakład zaproponował wykonanie przyłącza tymczasowego: ma ono wady i zalety. Trzeba je wykonać własnym kosztem (za przyłącze docelowe płacimy według taryfy – na ogół poniżej kosztów budowy). Jednak tymczasową instalację można wykonać praktycznie od ręki (jeżeli w pobliżu działki jest sieć energetyczna). Praktyka pokazuje natomiast, że na docelowe przyłącze czeka się długo (nawet w latach). Decyzja w sprawie rodzaju przyłącza należy do zakładu energetycznego.
Podstawa prawna
Art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059).