Osoby, które otrzymały dyplom instalatora odnawialnych źródeł energii przed 2005 r., mają problem z potwierdzaniem swoich kwalifikacji. W ich sprawie rzecznik praw obywatelskich złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego.
„Wpływają do mnie skargi dotyczące odmowy wydania certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii” – wskazuje prof. Irena Lipowicz. Wśród warunków, które musi spełnić zainteresowany, wymienione jest m.in. posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku lub specjalności w zakresie instalacji odnawialnych źródeł energii albo urządzeń i instalacji sanitarnych.
Reklama
„Skarżącym odmówiono z uwagi na to, że posiadany przez niech dyplom ukończenia studiów wyższych nie został wydany na podstawie ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.)” – wyjaśnia RPO. A tak sformułowany jest warunek uzyskania certyfikatu. W efekcie osoba, która otrzymała co prawda dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lub w specjalności wymienionej w art. 136 ust. 4 pkt 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478), ale przed wejściem w życie ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, nie może otrzymać certyfikatu.
W ocenie RPO taki stan prawny budzi zasadnicze wątpliwości co do zgodności z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa. Zgodnie z nią wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. „Skoro kryterium jest data wydania dyplomu, a nie posiadane kwalifikacje do wykonywania zawodu, to wprowadzone zróżnicowanie ma charakter dowolny i stanowi niedopuszczalną dyskryminację w życiu gospodarczym” – argumentuje RPO. Jak dodaje, skierowane w tej sprawie wystąpienie do ministra gospodarki nie przyniosło oczekiwanego rezultatu i nadal nie podjęto prac nad zmianą ustawy o odnawialnych źródłach energii. „Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego jest w tej sytuacji jedynym środkiem, za pomocą którego mogą zostać ochronione konstytucyjne wartości” – uważa prof. Irena Lipowicz. ©?
Certyfikat instalatora OZE
Wydawany przez prezesa Urzędu Dozoru Technicznego certyfikat potwierdza kwalifikacje do instalowania:
● kotłów i pieców na biomasę,
● systemów fotowoltaicznych,
● słonecznych systemów grzewczych,
● pomp ciepła,
● płytkich systemów geotermalnych.