Osoby, którym przyznano dopłatę do czynszu, mogą złożyć wniosek o świadczenie na częściowe pokrycie należności za prąd. Jego wysokość zależy od liczby członków rodziny

Czy będzie jedna decyzja w sprawie dwu dodatków

Reklama
Czytelniczka złożyła wniosek o dodatek mieszkaniowy, a chciałaby też otrzymywać dodatek energetyczny. Czy w związku z tym, że podstawowym warunkiem uzyskania dopłaty do prądu jest prawo do pierwszego świadczenia, od razu zostanie jej przyznana w jednej decyzji?

Reklama
NIE
Obydwa świadczenia nie mogą być przyznane w jednej decyzji, ponieważ warunkiem niezbędnym do uzyskania dopłaty do prądu jest wcześniejsze złożenie wniosku i przyznanie przez gminę prawa do dodatku mieszkaniowego. Otrzymywanie świadczenia na pokrycie rachunków za prąd również wymaga złożenia wniosku. Nie ma natomiast przeciwwskazań, aby odbiorca wrażliwy od razu składał obydwa formularze. W ten sposób decyzja o przyznaniu dodatku energetycznego byłaby wydawana niezwłocznie po tej dającej prawo do dofinansowania do czynszu. Wzór formularza potrzebnego do uzyskania dodatku energetycznego, w przeciwieństwie do obowiązującego przy staraniu się o dodatek mieszkaniowy, nie jest określony w przepisach. Większość gmin na własne potrzeby opracowała odpowiednie druki i udostępnia je zainteresowanym osobom. Do wniosku trzeba dołączyć kopię umowy na sprzedaż energii elektrycznej. Jego złożenie jest zwolnione z konieczności wniesienia opłaty skarbowej. Co do zasady dodatek energetyczny jest wypłacany do 10. dnia każdego miesiąca. Jedynie w styczniu przepisy dopuszczają późniejszy termin wypłaty, a mianowicie do ostatniego dnia tego miesiąca.
Podstawa prawna
Art. 5d i 5e ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1029 ze zm.).

Czy będzie dopłata za wcześniejsze miesiące

Pani Ewelina jest od marca do sierpnia br. uprawniona do dodatku mieszkaniowego. W kwietniu złożyła wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów energii elektrycznej. Gmina przyznała jej pomoc od kwietnia do końca sierpnia. Czy powinna jej wypłacić świadczenie również za marzec?
NIE
Przyznanie danej osobie dodatku mieszkaniowego nie oznacza, że automatycznie ma ona wypłacaną dopłatę do rachunków za prąd. Musi bowiem złożyć wniosek o to świadczenie. Jeśli nie zrobi tego w tym samym miesiącu, w którym ubiega się o dodatek mieszkaniowy, dopłata do prądu zostanie przyznana od tego miesiąca, w którym wniosek wpłynął do gminy. Gmina nie wypłaci więc odbiorcy wrażliwemu pieniędzy za wcześniejsze miesiące, nawet jeżeli spełniał warunki do ich pobierania, ponieważ nie złożył wniosku.
Podstawa prawna
Art. 5d ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1029 ze zm.).

Czy kwota świadczenia się zmienia

Pan Grzegorz od marca otrzymuje dodatek energetyczny. W tym miesiącu otrzymał jednak świadczenie w niższej wysokości. Czy wysokość dodatku podlega mechanizmowi waloryzacji?

TAK

Przepisy wskazują, że wysokość dodatku, który jest zróżnicowany w zależności od tego, ile osób liczy gospodarstwo domowe, jest ogłaszana w obwieszczeniu przez ministra gospodarki. Wskazane w ten sposób kwoty świadczeń obowiązują od 1 maja danego roku do 30 kwietnia kolejnego. W obecnym okresie wypłaty dodatku, czyli od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r., dopłata do prądu wynosi odpowiednio dla osoby samotnej 11,04 zł, dla rodziny liczącej od 2 do 4 osób – 15,40 zł, a dla rodziny składającej się z 5 i więcej członków – 18,48 zł. Kwoty te są minimalnie niższe od tych, które obowiązywały do końca poprzedniego miesiąca. Jest to związane z tym, że spadła średnia cena energii elektrycznej, która jest wskazywana przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a na tej m.in. podstawie jest obliczana wysokość dodatków.
Podstawa prawna
Art. 5c ust. 2 i 3 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1029 ze zm.).

Czy gmina przyzna dopłatę do prądu

Pani Ewa ze względu na niski dochód korzysta m.in. ze świadczeń z pomocy społecznej i dodatku mieszkaniowego. Czy może starać się o finansowe wsparcie na opłacenie wydatków za prąd?

TAK

Osoby, które są odbiorcami wrażliwymi energii elektrycznej, mogą starać się o przyznanie dodatku energetycznego. Jego celem jest częściowe rekompensowanie wydatków związanych z płaceniem rachunków za prąd. Zgodnie z ustawową definicją odbiorcą wrażliwym jest osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego, który przysługuje na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych i ma podpisaną umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej. Wreszcie trzecim elementem definicji jest zamieszkiwanie w miejscu jej dostarczania. Świadczenie jest wypłacane co miesiąc, a jego wysokość jest zależna od liczby osób w rodzinie.
Podstawa prawna
Art. 3 pkt 13c i 5c ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1029 ze zm.).

Czy ma znaczenie, kto podpisał umowę

Pani Sylwia jest uprawniona do dodatku mieszkaniowego. Złożyła też wniosek o przyznanie dopłaty do prądu, ale okazało się, że nie może ona zostać przyznana, ponieważ umowę na sprzedaż energii z zakładem energetycznym zawarł jej mąż. Czy może to być powodem decyzji odmawiającej przyznania dodatku energetycznego?
TAK
Definicja odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej przesądza o tym, że dopłata do prądu może być przyznana, gdy spełnione są łącznie obydwa warunki, czyli prawo do dodatku mieszkaniowego i bycie stroną umowy na sprzedaż energii elektrycznej. Jeżeli w rodzinie jedna osoba pobiera dodatek, a inna podpisała umowę z firmą energetyczną, to dofinansowanie nie będzie przysługiwać. Aby świadczenie zostało przyznane, mąż czytelniczki powinien złożyć wniosek o przyznanie zarówno dodatku mieszkaniowego, jak i dopłaty do prądu. Rodzina może też wybrać rozwiązanie, w którym dotychczasowa umowa zostanie rozwiązana, a kolejną podpisze czytelniczka.
Podstawa prawna
Art. 3 pkt 13c ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1029 ze zm.).

Czy dodatek jest przyznawany na pół roku

Gmina wypłaca panu Krzysztofowi dofinansowanie do czynszu. Czytelnik będzie składał wniosek o dodatek energetyczny. Czy podobnie jak pierwsze świadczenie będzie mu przyznany na sześć miesięcy?
TAK
Przepisy nie wskazują wprost, na jaki okres odbiorca wrażliwy jest uprawniony do dodatku energetycznego. Jednak w związku z tym, że podstawowym warunkiem jego pobierania jest posiadanie prawa do dodatku mieszkaniowego, który przysługuje przez maksymalnie sześć miesięcy, to również dopłata do prądu może być na taki czas przyznana. Podobnie nieuregulowaną bezpośrednio w ustawie kwestią jest to, że dodatek jest przyznawany od miesiąca złożenia wniosku. Na prawidłowość takiego postępowania wskazuje jednak m.in. orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych (WSA). Wskazują one, że każde wnioskowane świadczenie, które ma być wypłacane okresowo, jest przyznawane, począwszy od miesiąca wystąpienia o jego przyznanie, chyba że przepis szczególny inaczej reguluje początkowy termin jego wypłaty (np. wyrok WSA w Białymstoku, sygn. akt II SA/Bk 1130/14).
Podstawa prawna
Art.5 d i 5e ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1029 ze zm.).

Czy wypłacanie dodatku zostanie wstrzymane

Czytelnik pobiera dodatek mieszkaniowy i energetyczny. Wypłata pierwszej formy pomocy została mu jednak wstrzymana z powodu zaległości w opłacaniu czynszu. Czy będzie to skutkowało również czasowym zaprzestaniem przekazywania dofinansowania do kosztów energii elektrycznej?
NIE
Jak wyjaśnia Ministerstwo Gospodarki, wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego nie ma wpływu na dalsze pobieranie świadczenia na pokrycie kosztów energii elektrycznej. Okresowe przerwanie dopłaty do czynszu następuje wprawdzie na podstawie decyzji, ale nie jest równoznaczne z uchyleniem decyzji o jej przyznaniu. Taka osoba jest więc dalej formalnie uprawniona do dodatku mieszkaniowego i tym samym energetycznego. Natomiast jeśli decyzja o przyznaniu dofinansowania do czynszu zostanie uchylona, konieczne jest wszczęcie procedury, która uchyli prawo do dopłaty do prądu, ponieważ nie będzie już spełniona definicja odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.
Podstawa prawna
Art. 7 ust. 11 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.).