Wybierając sprzedawcę prądu musimy pamiętać o nowelizacji prawa konsumenckiego. Jeśli klient nie został poinformowany o możliwości odstąpienia od umowy, mamy 12,5 miesiąca na rezygnację z kontraktu bez żadnych konsekwencji. Ponadto firma powinna wszelkie dokumenty przesłać nam w formie papierowej lub za naszą zgodą na trwałym nośniku.

Jak wynika z cyklicznego monitoringu Prezesa URE, wzrosła liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej. W lutym br. zmiany sprzedawcy dokonało 9 766 gospodarstw domowych (grupa taryfowa G), podczas gdy w marcu 2015 r. liczba ta wzrosła do 10 363.

Warto jednak pamiętać, że od 25rudnia 2014 roku nowa ustawa o prawach konsumentów nałożyła na przedsiębiorców dodatkowe wymogi oraz prawa dla konsumentów.

Zmiana sprzedawcy często odbywa się poprzez kontakt bezpośredni poza lokalem lub na odległość. Warto zatem wiedzieć, że odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa energetycznego obarczone jest dodatkowymi obostrzeniami po stronie przedsiębiorstwa.

Reklama

Przedsiębiorstwo energetyczne najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową ma obowiązek udzielić konsumentowi informacji o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy a także wzorze formularza odstąpienia od umowy. Przedsiębiorstwo obowiązane jest także podać dane identyfikujące to przedsiębiorstwo a także informacje dotyczące przedmiotu świadczenia, ceny, czasu trwania umowy. Przy czym informacje te powinny być przekazane na piśmie lub, jeżeli konsument wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku, w sposób czytelny i wyrażony prostym językiem.

Reklama

Po stronie konsumenta także nastąpiły znaczące zmiany i uprawnienia. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa (m.in. w domu, mieszkaniu lub każdym innym miejscu poza lokalem przedsiębiorstwa, np. na ulicy, czy zorganizowanym pokazie) może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, składając na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy przedsiębiorstwu energetycznemu, z którym zawarta została dana umowa. Oświadczenie to może być złożone w siedzibie przedsiębiorstwa lub listownie, najlepiej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przed upływem tego terminu. Jeżeli przedsiębiorstwo zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, konsument może także odstąpić od umowy przy wykorzystaniu formularza odstąpienia od umowy bądź przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej. W takiej sytuacji, przedsiębiorstwo ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.

Wyjątek stanowi sytuacja, w której konsument nie został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy, w takim przypadku prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu 14 dniowego terminu do odstąpienia.

Jeżeli jednak konsument zostanie poinformowany przez przedsiębiorstwo o prawie do odstąpienia od umowy przed upływem wyżej wskazanego 12 miesięcznego terminu, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku umów zawieranych na odległość. Przy czym, jeżeli przedsiębiorca proponuje konsumentowi zawarcie umowy przez telefon, ma obowiązek potwierdzić treść proponowanej umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. Oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od przedsiębiorcy.