Tylko do 1 lutego gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania energię elektryczną mogą składać jeszcze wnioski o dodatek do prądu czyli tzw. dodatek elektryczny.

Dodatek elektryczny – kto może otrzymać?

Zgodnie z ustawą, dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną. Co ważne, źródło to musi zostać zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Kluczowy jest tu termin poinformowania gminy o głównym źródle ogrzewania, Musi ono zostać wpisane do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy. Ma to miejsce w przypadku budowy nowych domów.

Dodatek elektryczny – wysokość dofinansowania

Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosi 1000 zł. Jeżeli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r. przekroczyło 5 MWh, wówczas kwota dodatku to 1500 zł.

Podwyższony dodatek elektryczny – jak uzyskać?

Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh. Kolejnym warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Dodatek elektryczny – wzór wniosku

We wniosku znajdują się dane o wnioskodawcy i wszystkich członkach jego gospodarstwa domowego. Należy podać też numer konta bankowego i określić organ samorządu, do którego składany jest wniosek. Należy również wskazać główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy, które zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB.

pdf icon Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego - WZÓR
pobierz plik

Dodatek elektryczny – gdzie złożyć wniosek

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Należy tego dokonać na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej podpisując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Dodatek elektryczny – inne dodatki

We wniosku trzeba oświadczyć m.in., że gospodarstwo nie korzysta z dodatku węglowego, ani innych dodatków przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła. Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które posiadają mikroinstalację OZE, której produkcja jest rozliczana zgodnie z ustawą o OZE.

Dodatek elektryczny – wiele gospodarstw pod jednym adresem

Z kolei, gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich. Jeśli wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono przez więcej osób, mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Źródło: MKiŚ, własne