Do każdego wniosku o zwrot VAT musi być dołączona faktura dokumentująca dostarczenie paliw gazowych. Musi to być jednak faktura rozliczeniowa, a nie z prognozowanym zużyciem.

Tak wynika z poradnika dla gmin przygotowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) w sprawie zasad wypłacania gospodarstwom domowym refundacji podatku VAT od gazu służącego do ogrzewania domów i mieszkań pochodzącego z sieci gazowej.

Resort wskazuje, że zgodnie z art. 18 ustawy z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. poz. 2687) wniosek o zwrot pieniędzy składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wymienionym w fakturze VAT. Może to też zrobić inny członek gospodarstwa domowego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez tę osobę. Refundacja nie będzie przysługiwać najemcy lokalu, gdy dokument rozliczeniowy jest wystawiony na jego właściciela. Podobnie wygląda to w przypadku, gdy osoby mieszkają w budynku wielorodzinnym i nie otrzymują faktury imiennej, a opłaty za gaz nalicza np. spółdzielnia. One również nie mają prawa do wsparcia z ustawy, bo nie są stroną umowy ze sprzedawcą tego paliwa.

Podstawowym warunkiem uzyskania refundacji jest spełnianie kryterium dochodowego, które wynosi 1,5 tys. zł na osobę w gospodarstwie domowym lub 2,1 tys. zł dla osoby samotnej. Artykuł 20 ustawy stanowi, że wniosek jest weryfikowany pod kątem spełniania wspomnianego progu tylko raz – przy złożeniu pierwszego druku o wypłatę zwrotu podatku.

Ustalanie wysokości dochodu odbywa się na podstawie wybranych przepisów ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.). W odniesieniu do wniosków, które wpłyną do 31 lipca br., pod uwagę będą brane dochody osiągnięte w 2021 r., a w przypadku tych złożonych po 1 sierpnia – z 2022 r.

W związku z tym w samorządach pojawiły się wątpliwości, czy jeśli zweryfikują one dochody członków gospodarstwa domowego przy składanym teraz wniosku, powinny odstąpić od ponownego ich sprawdzenia przy rozpoznawaniu kolejnych, które zostaną złożone po 1 sierpnia. Resort klimatu wskazuje, że etap weryfikacji dochodowej należy wtedy pominąć, bo jest ona dokonywana jednorazowo.

MKiŚ tłumaczy też, jak rozumieć przepisy dotyczące terminu składania wniosków, mówiące, że składa się je nie później niż do 29 lutego 2024 r. lub w ciągu 30 dni od otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. Jak wyjaśnia resort, wnioski obejmujące faktury VAT otrzymane do 29 lutego 2024 r. można składać w dowolnym czasie, bo do tego dnia termin 30 dni liczonych od otrzymania tego dokumentu nie ma zastosowania. Termin ten będzie wykorzystywany od 1 marca 2024 r. i będzie obligatoryjny w stosunku do faktur uzyskanych od 30 stycznia przyszłego roku. Resort tłumaczy, że fakturę otrzymaną np. 14 marca br. można złożyć w dowolnym momencie, nie później niż do 29 lutego 2024 r., fakturę uzyskaną 31 stycznia 2024 r. należy złożyć razem z wnioskiem do 1 marca 2024 r, a dokument z 17 kwietnia 2024 r. musi zostać złożony do 17 maja przyszłego roku.

Samorządy pytały też, czy do refundacji VAT mają prawo osoby, którym wcześniej wypłacono dodatek węglowy. Chodzi o osoby, które mają więcej niż jedno źródło ciepła zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i w ubiegłym roku deklarowały, że ich głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, a od stycznia tego roku jest to kocioł gazowy. Zdaniem resortu w takiej sytuacji zwrot podatku się należy, ale pod warunkiem że piec na gaz jest faktycznie użytkowany, czego potwierdzeniem będą faktury za dostarczone paliwo gazowe. ©℗