Dodatek węglowy w senacie

Jest to jedna z poprawek, jaką przyjęli do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Wprowadza ona dodatek dla gospodarstw domowych, które korzystają z innego niż węgiel opału do ogrzewania domów i mieszkań. Przepisy w wersji przyjętej przez Sejm przewidywały, że świadczenie będzie przysługiwać rodzinom mającym m.in. piec na paliwo stałe, kominek, kozę, piecokuchnię lub piec kaflowy, które są zasilane pelletem, drewnem kawałkowym, biomasą, kocioł olejowy albo kocioł na skroplony gaz LPG. Senatorowie postanowili zaś rozszerzyć tę listę również o piec na energię elektryczną, który jest głównym źródłem ciepła wpisanym lub zgłoszonym do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dodatkowo zmienili przepis, który różnicował wysokość świadczenia.
Reklama

Trzy tysiące dodatku węglowego dla wszystkich

Ustawa zakłada bowiem, że 3 tys. zł wsparcia otrzymają osoby ogrzewające nieruchomość pelletem lub biomasą, 2 tys. zł – gdy jest to olej opałowy, 1 tys. zł w przypadku drewna kawałkowego, a 500 zł skroplonego gazu LPG. Senat uznał jednak, że wszystkie gospodarstwa domowe powinny być uprawnione do dodatku w tej samej wysokości, wynoszącej 3 tys. zł.

Dodatek opałowy: kto pierwszy ten lepszy

Kolejna istotna zmiana, na którą zdecydowali się senatorowie, dotyczy wykreślenia z ustawy przepisów wprowadzających zasadę, że w sytuacji gdy pod jednym adresem zamieszkania jest więcej niż jedno gospodarstwo domowe, dodatek węglowy zostanie przyznany tylko jednemu z nich. Jednocześnie, jeśli kilka takich gospodarstw złoży wnioski o to świadczenie, pieniądze otrzyma to, które zrobiło to jako pierwsze. To rozwiązanie ma zapobiegać nadużyciom polegającym na sztucznym dzieleniu gospodarstw na mniejsze, dzięki czemu każde z nich mogłoby uzyskać 3 tys. zł. Jednak zdaniem Senatu przepisy w kształcie uchwalonym przez Sejm w sposób nieuzasadniony uprzywilejowują gospodarstwa, które jako pierwsze złożą wniosek o dodatek. Takie kryterium pierwszeństwa budzi bowiem wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjnej zasady równości wobec prawa oraz sprawiedliwości społecznej. W związku z tym, że przepisy o przyznaniu tylko jednego dodatku mają obowiązywać również przy drugim dodatku – na zakup innego niż węgiel opału, senatorowie również tu postanowili je wykreślić.

Dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych

Wspomniana ustawa poza dodatkami dla rodzin przewiduje też specjalne jednorazowe świadczenie dla tzw. podmiotów wrażliwych, do których zalicza się m.in. żłobki, przedszkola, szpitale i domy pomocy społecznej, oraz rekompensaty dla przedsiębiorstw zajmujących się dostarczaniem ciepła systemowego, w sytuacji gdy koszty jego wytwarzania będą wyższe ze względu na wzrost cen paliw. W przypadku tych przepisów Senat też wprowadził kilka zmian. Ponadto usunął przepis zakładający możliwość odstąpienia na okres nie dłuższy niż 24 miesiące od norm jakości opału służącego do ogrzewania, bo mogłoby to skutkować stosowaniem surowców szkodliwych dla zdrowia i środowiska, np. miału węglowego.
Poprawkami Senatu zajmie się teraz Sejm, który zbiera się na posiedzeniu 14 września br. i przesądzi o tym, czy zostaną utrzymane czy odrzucone. ©℗
Etap legislacyjny
Ustawa wróci do Sejmu