W ramach Polskiego Ładu rząd zadeklarował tzw. sprawiedliwą transformację energetyczną. Kolejnym pokoleniom chce przekazać kraj bardziej przyjazny środowisku. M.in. poprawić ma się jakość powietrza, dzięki zmniejszaniu emisji CO2. Pomóc w tym mają inwestycje i programy wspierające, takie jak znany już program „Czyste powietrze” - teraz jednak zmieniony i usprawniony w ramach założeń Polskiego Ładu. Nowa odsłona programu to m.in. całkowite odejście od finansowania kotłów węglowych i wsparcie dla powszechnego zastosowania pomp ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych, budynkach wielorodzinnych oraz ciepłownictwie. Co jeszcze.

Czyste powietrze – bardziej czyste od 1 lipca

1 lipca 2021 r. weszła w życie nowa wersja programu. Uwzględnia:

  • wycofanie dotacji na kotły węglowe (od 1 stycznia 2022 r.),
  • zwiększenie progów dochodowych w części drugiej programu (podwyższony poziom dofinansowania),
  • poszerzenie listy urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym standardzie.

Program został też uzupełniony o zapisy dotyczące ścieżki bankowej (tj. możliwości składania wniosku o dofinansowanie przez system bankowy) oraz zaprojektowano mechanizm prefinansowania inwestycji dla najuboższych.

„Czyste Powietrze” - trzy ważne zmiany w programie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina, że zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca bieżącego roku. Oznacza to, że koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem zakup i montaż kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r. (konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.). Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.

Zwiększenie progów dochodowych od 1 lipca 2021 r. dotyczy drugiej części programu, czyli podwyższonego poziomu dofinansowania (chodzi o dotacje do 37 tys. zł).

Po nowemu, w przypadku gospodarstw wieloosobowych, ten próg wynosi do 1564 zł przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę, a dla gospodarstw jednoosobowych do 2189 zł.

Teraz możliwe jest też ubieganie się o większe niż dotychczas wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. Dotacja może wynieść do 9 tys. zł (nie więcej niż 45 proc. faktycznie poniesionych kosztów) przy podstawowym poziomie dofinansowania oraz do 12 tys. zł w przypadku podwyższonego poziomu dotacji (nie więcej niż 60 proc. kosztów).

ikona lupy />
Zmiany w programie Czyste Powietrze od 1 lipca 2021 - zwiększenie progów dochodowych / Materiały prasowe

Co jeszcze w „Czystym Powietrzu”

Zapowiadana ścieżka bankowa, czyli nabór wniosków o dofinansowanie w bankach na dotacje przeznaczone na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, ma ruszyć jeszcze w lipcu tego roku. Informacje o bankach, które będą udzielały tzw. Kredytu Czyste Powietrze i w których będzie można złożyć wniosek o dotację będą dostępne na stronie czystepowietrze.gov.pl.

Część warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej została zmieniona w stosunku do zwykłej ścieżki, realizowanej za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Najważniejsze zmiany to:

- rozpoczęcie przedsięwzięcia (w przypadku wniosków składanych w wfośigw: do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku; w przypadku banków: od daty złożenia wniosku),

- okres realizacji (wfośigw: 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku; bank: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku),

- rozliczenie wniosku (wfośigw: maksymalnie w trzech częściach; bank: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia).

Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłacenie beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem, w tym co najmniej w 95 proc. na pokrycie kosztów kwalifikowanych, oraz wykorzystanie tego kredytu przez beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem.

Ponadto NFOŚiGW pracuje nad uruchomieniem modułu pożyczek dla gmin jako uzupełnienie finansowania dla beneficjentów. Wszystko to w ramach drugiej części programu „Czyste Powietrze”.

„Czyste Powietrze” - dofinansowanie na wymianę starego pieca i ocieplenie domu

Dla kogo? Beneficjentami są właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co? Dotacja z programu „Czyste powietrze” może być przeznaczona na dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz na przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku

ikona lupy />
Zmiany w programie Czyste Powietrze od 1 lipca 2021 - węgiel / Materiały prasowe

Ile? Budżet programu to 103 mld złotych a dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania. Formy dofinansowania, to:

  • dotacja
  • dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

„Czyste Powietrze” - jak złożyć wniosek o dofinansowanie [Krok, po kroku]

1. Wnioski należy składać do wfośigw obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.

2. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:

  • w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych wfośigw lub
  • w serwisie „gov.pl”.

3. Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta wnioskodawca rejestruje konto na portalu. Rejestracja umożliwia pobranie elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego wfośigw, z poniższym zastrzeżeniem.

4. Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest też do jego wydrukowania z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw.

5. W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie do wniosku załączników w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).

6. W przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest jego złożenie wraz z załącznikami tylko w formie papierowej. Zaleca się wypełnienie (nawet jeżeli jest składany wyłącznie w formie papierowej) korzystając z aktywnego formularza, ze względu na „samoliczące się” pola. pieca i ocieplenie domu.