Międzyresortowy Zespół do spraw Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej pracuje nad rozporządzeniami doprecyzowującymi zasady przyłączania prosumentów do sieci energetycznej i wkrótce przekaże je do konsultacji, poinformował wicedyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Rozwoju Przemysław Hofman. W planach jest także projekt dotyczący prosumentów zbiorowych.

"Pierwsza rzecz to kontynuacja tego, co rozpoczęliśmy w ubiegłym roku, czyli wydanie rozporządzeń wykonawczych do nowelizacji ustawy o OZE, która weszła w życie w sierpniu ub.r. Wiodącym resortem dla tej kwestii jest Ministerstwo Aktywów Państwowych, ale te rozporządzenia są wydawane w porozumieniu z ministrem rozwoju. Wspólnie pracujemy nad przygotowaniem finalnych projektów, które pewnie lada tydzień zostaną przekazane do konsultacji" - powiedział Hofman podczas posiedzenia sejmowej Komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa.

Wyjaśnił, że rozporządzenia te doszczegółowią zasady przyłączania mikroinstalacji do sieci przesyłowych oraz doprecyzują zasady rozliczeń i współpracy pomiędzy prosumentem a sprzedawcą energii i operatorem sieci dystrybucyjnej.

"Doprowadzą one do ujednolicenia zasad znajdujących się obecnie w umowach i będą stanowiły wspólny standard postępowań" - powiedział wicedyrektor.

"Chcielibyśmy też zająć się w ramach osobnego projektu rządowego rozszerzeniem modelu prosumenta na tzw. prosumenta zbiorowego, czyli przenieść te wszystkie benefity, które ma indywidualny prosument, na podmioty zbiorowe typu wspólnoty mieszkaniowe, spóldzielnie mieszkaniowe, osiedla" - dodał Hofman.