Część wojewodów wytyka gminom, że bezzasadnie żądają od ubiegających się o dopłatę do prądu numeru PESEL oraz danych o członkach rodziny. Pozostali nie widzą w tym nieprawidłowości.
Wprowadzona w maju br. nowelizacja ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.) nałożyła na rady gmin obowiązek przyjęcia uchwał, które będą określały wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, czyli specjalnego świadczenia na częściowe pokrycie kosztów rachunku za prąd. Wprawdzie wcześniej każdy samorząd opracował taki druk i udostępniał go zainteresowanym, lecz dopiero po zmianie art. 5d ustawy został zobligowany do zrobienia tego w określony sposób. Część gmin ma jednak problemy z prawidłową konstrukcją wniosku. Świadczy o tym duża liczba rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów, którzy stwierdzają nieważność niektórych zapisów lub całości podjętych przez radnych uchwał.

Uwaga na RODO