Minister przedsiębiorczości i technologii skierował do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie wniosku o przyznanie rekompensat oraz zakresu opinii sporządzanej przez weryfikatora. Wzór wniosku o przyznanie rekompensat za podwyżki cen prądu dla tzw. przedsiębiorców energochłonnych zawarty jest w załączniku do tego rozporządzenia.
Chodzi m.in. o huty, fabryki, zakłady chemiczne i papiernicze (ok. 300 firm), które na podstawie uchwalonej 19 lipca br. ustawy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1532) mogą ubiegać się o rekompensaty za wysokie ceny energii elektrycznej w 2019 r. Według mającej wejść w życie 29 sierpnia ustawy, zainteresowani przedsiębiorcy mają czas na składanie wniosków do Urzędu Regulacji Energtyki do 31 marca „roku następującego po roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty”. Czyli wnioski za 2019 r. muszą być złożone do 31 marca 2020 r.
Wcześniej, bo do 31 stycznia, prezes URE poda do publicznej wiadomości uwzględnianą przy obliczaniu rekompensat terminową cenę uprawnień do emisji i maksymalny limit środków finansowych przeznaczanych na przyznanie rekompensat w danym roku.
Reklama
Limit ów będzie równy wysokości kwot ze sprzedaży na aukcji wskazanych w ustawie uprawnień do emisji, uzyskanych w roku kalendarzowym przedzającym rok, za który są przyznawane rekompensaty. Następnie będzie pomniejszony o wysokość rekompensat należnych za poprzednie lata.
By otrzymać zwrot, firmy nie mogą skorzystać z zamrożenia cen prądu za pierwsze półrocze 2019 r. na podstawie tzw. ustawy prądowej z 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2538). Nie mogą też mieć zaległości w ZUS czy skarbówce oraz muszą m.in. posiadać system zarządzania energią potwierdzony certyfikatem ISO 50001 wydanym przez niezależną i akredytowaną w tym zakresie jednostkę certyfikującą.
Rekompensaty będą wypłacane na podstawie decyzji prezesa URE (wydawanej do 30 września danego roku); będzie ona określać kwotę podlegającą zwrotowi. Rekompensaty zwracane będą na rachunek banku w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja prezesa URE stanie się prawomocna.
We wniosku ubiegające się o rekompensatę firmy muszą wpisać m.in. swój numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres siedziby, formę prawną, wielkość – zgodnie załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 14 czerwca 2014 r. Powinny wskazać też wnioskowaną wysokość rekompensaty i numer rachunku bankowego.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach