Na przełomie sierpnia i września 2019 r. ma zostać ogłoszony termin naboru wniosków do programu "Mój prąd". Jego beneficjenci otrzymają dofinansowanie nawet 50 proc. kosztów mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Kto może zostać beneficjentem programu?

Wnioski mogą składać wyłącznie osoby, które dotychczas nie otrzymały dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej. Beneficencji poprzednich programów tego typu nie będą mogli ponownie ubiegać się o wsparcie finansowe.

Wysokość dofinansowania

Uczestnicy programu „Mój prąd” otrzymają do 50% środków na zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW. Wspomniana instalacja obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem. Wysokość przyznawanych dofinansowań nie przekroczy przy tym 5 tys. zł. Będzie można otrzymać fundusze jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane maksymalnie rok przed instalacją).

Jak złożyć wniosek

Wnioski o dofinansowanie przyjmą formę papierową. Można je będzie przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW. Wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji).

Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW).