Kto może zostać beneficjentem programu?

Wnioski mogą składać wyłącznie osoby, które dotychczas nie otrzymały dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej. Beneficencji poprzednich programów tego typu nie będą mogli ponownie ubiegać się o wsparcie finansowe.

Wysokość dofinansowania

Uczestnicy programu „Mój prąd” otrzymają do 50% środków na zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW. Wspomniana instalacja obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem. Wysokość przyznawanych dofinansowań nie przekroczy przy tym 5 tys. zł. Będzie można otrzymać fundusze jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane maksymalnie rok przed instalacją).

Jak złożyć wniosek

Wnioski o dofinansowanie przyjmą formę papierową. Można je będzie przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW. Wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji).

Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW).