Od 1 grudnia zmienia się kwota, do której mogą dorobić pobierający świadczenia z ZUS bez ryzyka ich zmniejszenia. Zwiększy się ona o 25 zł.

Limity dorabiania dla emerytów rencistów ustala się na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które ustala prezes GUS. W trzecim kwartale 2016 roku wyniosło ono 4055,04 zł i było wyższe o 35,96 zł od przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2016 r., które wynosiło 4019,08 zł. Zmniejszenie emerytury lub renty następuje w przypadku przekroczenie o co najmniej 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Zawieszeniu ulega świadczenie, jeśli świadczeniobiorca zarobił powyżej 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

W związku z tym od 1 grudnia 2016 roku do 28 lutego 2017 roku emeryci i renciści mogą dorobić miesięcznie:
• do 2.838,60 zł brutto bez zmniejszenia świadczenia,
• od 2.838,60 zł do 5271,60 zł – świadczenie zmniejszone o sumę przekroczenia 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
• powyżej 5271,60 zł brutto – ZUS wstrzyma wypłatę emerytury lub renty.


Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zabrać dorabiającemu emerytowi lub renciście maksymalnie:
• 882,56 zł – z emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej;
• 676,75 zł – z renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;
• 1059,07 zł – z renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku w wypadkiem lub chorobą zawodową oraz renty rodzinnej wypadkowej;
• 812,10 zł – z renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową.Zmniejszenie lub zawieszenie emerytury dotyczy tylko osób, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego.

Bez ograniczeń mogą dorabiać osoby, które osiągają przychód z tytułu pracy nie podlegającej ubezpieczeń społecznych. Limity dorabiania nie dotyczą również emerytów, którzy mają ustalone prawo do emerytury i przez cały rok kalendarzowy kontynuowali zatrudnienie w ramach tego samego stosunku pracy i na rzecz tego samego pracodawcy, u którego pracowali przed przejściem na emeryturę.

W przypadku rencistów, bez ograniczeń mogą dorabiać ci, którzy pobierają rentę rodzinną po żołnierzu, którego śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową oraz inwalidzi wojenni.