Wczoraj rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.
Na tej podstawie 1 marca 2017 r. nastąpi waloryzacja świadczeń. Przy czym wszystkie emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypłacane przez KRUS oraz świadczenia mundurowe zostaną podniesione o 0,73 proc. Gdyby zastosować taki wskaźnik wobec najniższych wypłat, to wzrost minimalnej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wyniósłby 6,44 zł (z 882,56 zł do 889 zł). Najniższe renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosłyby natomiast o 4,94 zł (z 676,75 zł do 681,69 zł).
Rząd zaproponował jednak także, żeby minimalne emerytury, renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy zostały podniesione z 882,56 zł do 1000 zł, czyli o 117,44 zł. Podwyższenie najniższej emerytury do tysiąca złotych będzie oznaczać, że takie świadczenie będzie w 2017 r. stanowić 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. Z takich korzystnych rozwiązań skorzysta 800 tys. emerytów i rencistów z FUS, 285 tys. osób pobierających renty socjalne (wszyscy) oraz 350 tys. osób pobierających emerytury i renty z KRUS.
Marcowa waloryzacja zwiększy także wysokość rent socjalnych z 741,35 zł do 840 zł, czyli o 98,65 zł. Natomiast najniższe renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosną z 676,75 zł do 750 zł, czyli o 73,25 zł.
Jak wynika z komunikatu rządu, zaproponowane działania będą wsparciem dla najuboższych grup emerytów i rencistów, z zachowaniem realnej wartości wszystkich emerytur i rent. W efekcie świadczenia wypłacane poniżej 1369,86 zł miesięcznie będą podwyższone w stopniu większym, niż gdyby przeprowadzono waloryzację według obecnie funkcjonujących zasad. Na tak określonych przez rząd zasadach waloryzacji skorzysta 2,1 mln świadczeniobiorców FUS oraz prawie wszyscy świadczeniobiorcy KRUS (1,1 mln osób).
Jednocześnie Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020”. Na tej podstawie od 1 stycznia 2017 r. wzrosną wynagrodzenia funkcjonariuszy oraz pracowników policji, SG, PSP oraz BOR. Pierwsza podwyżka w wysokości średnio 250 zł nastąpi 1 stycznia 2017 r. Kolejne zaplanowano na 2018 r., 2019 r. i 2020 r.
Etap legislacyjny
Projekty ustaw przyjęte przez rząd