Kwota wolna od potrąceń sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia będzie wynosiła 75 proc. najniższej emerytury. Zasada ta obowiązywać będzie także w przypadku zbiegu egzekucji komorniczych (z wyjątkiem roszczeń alimentacyjnych). Taką zmianę zakłada nowelizacja ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 887), którą Sejm jednogłośnie przyjął w piątek. Przy czym ustawa zakłada, że pozostawione zostaną obecnie obowiązujące progi dotyczące zróżnicowania wysokości potrąceń w zależności od rodzaju zaległości.
Pierwotnie ochroną miała być objęta kwota najniższej emerytury lub renty w zależności od minimalnego świadczenia. Takie rozwiązanie zostało jednak skrytykowane przez Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. W ekspertyzie stwierdzono, że wprowadzenie regulacji przewidującej brak możliwości prowadzenia egzekucji ze świadczeń emerytalno-rentowych w najniższej wysokości może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami dla tej grupy świadczeniobiorców. Problemy mogą wystąpić przede wszystkim w zakresie dostępu do usług bankowych, w szczególności kredytów i pożyczek, ale również możliwości zawierania umów dotyczących świadczenia usług telekomunikacyjnych. Instytucje te mogą traktować takich emerytów i rencistów jak osoby o niższym poziomie wypłacalności, ponieważ nie można przeprowadzać bezpośrednio egzekucji z otrzymywanych przez nich periodycznie świadczeń. W efekcie Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zaproponowała poprawkę, aby kwota wolna od egzekucji wynosiła 75 proc. najniższej emerytury lub renty.
Komisja wydłużyła też vacatio legis projektowanej ustawy z 14 dni na 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jednocześnie przyjęty przez Sejm dokument zakłada, że do zobowiązań istniejących w dniu wejścia w życie ustawy będą stosowane przepisy w kształcie nadanym przez nowy dokument.
882,56 zł tyle obecnie wynosi minimalna emerytura
149 tys. osób pobiera emeryturę minimalną z ZUS
Etap legislacyjny
Ustawa uchwalona przez Sejm