Pierwotnie ochroną miała być objęta kwota najniższej emerytury lub renty w zależności od minimalnego świadczenia. Takie rozwiązanie zostało jednak skrytykowane przez Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. W ekspertyzie stwierdzono, że wprowadzenie regulacji przewidującej brak możliwości prowadzenia egzekucji ze świadczeń emerytalno-rentowych w najniższej wysokości może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami dla tej grupy świadczeniobiorców. Problemy mogą wystąpić przede wszystkim w zakresie dostępu do usług bankowych, w szczególności kredytów i pożyczek, ale również możliwości zawierania umów dotyczących świadczenia usług telekomunikacyjnych. Instytucje te mogą traktować takich emerytów i rencistów jak osoby o niższym poziomie wypłacalności, ponieważ nie można przeprowadzać bezpośrednio egzekucji z otrzymywanych przez nich periodycznie świadczeń. W efekcie Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zaproponowała poprawkę, aby kwota wolna od egzekucji wynosiła 75 proc. najniższej emerytury lub renty.

Komisja wydłużyła też vacatio legis projektowanej ustawy z 14 dni na 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jednocześnie przyjęty przez Sejm dokument zakłada, że do zobowiązań istniejących w dniu wejścia w życie ustawy będą stosowane przepisy w kształcie nadanym przez nowy dokument. 

882,56 zł tyle obecnie wynosi minimalna emerytura

149 tys. osób pobiera emeryturę minimalną z ZUS

Etap legislacyjny

Ustawa uchwalona przez Sejm