Osoby pobierające emerytury i prowadzące działalność są zwolnione z obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne. Jeśli jednak chcą zwiększyć swoje świadczenie, powinny opłacać je dobrowolnie.
Czy będę zwolniony z opłacania składek
Całe zawodowe życie pracowałam na etacie. W przyszłym miesiącu przechodzę na emeryturę. Z mojego świadczenia raczej się nie utrzymam i dlatego chcę założyć niewielką firmę zajmującą się usługami. Nie wiem tylko, czy mój pomysł na biznes się sprawdzi i czy zarobię dość, by płacić pełne składki na ZUS. Czy jako emerytka mogę nie płacić na ubezpieczenie emerytalne?
TAK
Przedsiębiorcy pobierający emeryturę nie muszą płacić obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne. Ale samo ustalenie wysokości emerytury nie jest równoznaczne z możliwością skorzystania z ulgi. Dopiero pobieranie świadczenia powoduje, że można korzystać ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Inaczej jest z opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę jej wymiaru stanowi 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale poprzedniego roku. Wysokość składki zdrowotnej stanowi 9 proc. tak ustalonej podstawy. Nie muszą jej opłacać osoby prowadzące działalność gospodarczą, które mają ustalone prawo do emerytury, tak jak nasza czytelniczka. Powinny jednak jednocześnie spełniać dwa dodatkowe warunki. Emerytura nie może przekraczać kwoty minimalnego wynagrodzenia, a miesięczny przychód z działalności gospodarczej 50 proc. kwoty emerytury minimalnej. Tak samo jest, gdy podatek dochodowy rozliczany jest w formie karty podatkowej. Inaczej mówiąc, składki na ubezpieczenie zdrowotne nie zapłaci emeryt, który otrzymuje niskie świadczenie, a miesięczny przychód z jego działalności nie przekracza połowy najniższej emerytury. Z takiej samej ulgi skorzysta emeryt z niskim świadczeniem rozliczający dochody firmy w formie karty podatkowej. Jeśli przychody są wyższe, trzeba płacić daninę na zdrowie.
Podstawa prawna
Art. 9 ust. 5 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.).
Czy pracując na etacie uniknę daniny
W grudniu ubiegłego roku ZUS ustalił mojej mamie prawo do emerytury. W marcu tego roku wróciła do pracy zawodowej. Pracodawca wyraził zgodę, żeby nadal prowadziła swoją firmę. Czy z racji tego, że jest emerytką, może nie płacić składek?
NIE
Jeśli osoba prowadząca pozarolniczą działalność nadal pracuje na etacie, to podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy. Gdy pozarolniczą działalność prowadzi osoba mająca ustalone prawo do emerytury, zatrudniona jednocześnie na podstawie umowy-zlecenia, umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług, to obowiązkowo jest obejmowana ubezpieczeniami społecznymi z tytułu wykonywanej umowy o pracę, zaś dobrowolnie – z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności. Jednak gdy osoba uprawniona do emerytury prowadzi pozarolniczą działalność i jednocześnie pracuje na podstawie np. umowy-zlecenia w ramach prowadzonej przez siebie działalności, to podlega dobrowolnie ubezpieczeniom społecznym z tytułu tej działalności. Z tytułu umowy-zlecenia nie podlega ubezpieczeniom ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. Omówionej zasady nie stosuje się do osoby mającej ustalone prawo do emerytury, pracującej na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego lub umowy o podobnym charakterze (umowy-zlecenia, umowy o świadczenie usług), której przedmiot jest taki sam, jak prowadzonej pozarolniczej działalności. W zakresie podatku dochodowego przychód uzyskiwany z takich umów stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście. Umowa o zarządzanie jest traktowana jako tytuł do ubezpieczeń, a nie jako umowa w ramach działalności pozarolniczej. Tym samym podlega się z jej tytułu ubezpieczeniom społecznym. Także jeśli osoba mająca ustalone prawo do emerytury osiąga przychody z działalności pozarolniczej (w rozumieniu przepisów podatkowych) i jednocześnie przychody z kontraktu menedżerskiego, następuje zbieg tytułów do ubezpieczeń. W takiej sytuacji, ze względu na ustalone prawo do świadczenia, zainteresowany podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu od kontraktu menedżerskiego. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe z drugiego tytułu, tj. działalności gospodarczej, są dobrowolne.
Podstawa prawna
Art. 6 oraz 9 ust. 5 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.).
Czy mogę się ubezpieczyć dobrowolnie
Przez 30 lat pracowałem na etacie. W grudniu ukończę powszechny wiek emerytalny. Obecny pracodawca nie jest zainteresowany dalszą współpracą i rodzina namawia mnie, żebym założył własną firmę i już na własny rachunek dalej robił to samo, co na etacie. Podobno nie będę musiał płacić składek emerytalno-rentowych. A czy jest możliwe zwiększenie przyszłej emerytury?
TAK
Osoby mające ustalone prawo do emerytury nie muszą już płacić składek emerytalno-rentowych, jeśli zdecydują się na założenie własnej działalności gospodarczej. Ale zwolnienie z obowiązku nie oznacza, że nie ma możliwości opłacania ubezpieczeń dobrowolnie. Konieczne jest złożenie formalnego wniosku o objęcie takim ubezpieczeniem. ZUS sprawdza, czy osoby zainteresowane objęciem taką formą ochrony złożyły odpowiednio wypełniony druk ZUS ZUA. Przy czym zmiana z ubezpieczenia obowiązkowego na dobrowolne następuje od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym został zgłoszony.
Podstawa prawna
Art. 9 ust. 5 oraz art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.).
Czy jako były żołnierz z firmą zapłacę składki
W tym roku zakończyłem służbę w wojsku, ale nie pobieram jeszcze emerytury. Planuję – już jako emeryt – założyć własną firmę zajmującą się ochroną obiektów przemysłowych. Czy jeśli w tym roku rozpocznę prowadzenie firmy, będę zwolniony z obowiązku odprowadzania daniny do ZUS?
NIE
Problem polega na tym, że nasz czytelnik, jako żołnierz zawodowy zwolniony ze służby, mający ustalone prawo do emerytury, nadal pobiera uposażenie, które jest korzystniejsze niż emerytura. Jego prawo do emerytury aktualizuje się dopiero po upływie czasu pobierania świadczenia z tytułu zwolnienia ze służby. Dzieje się tak dlatego, że nie można utożsamiać pobierania świadczenia w związku ze zwolnieniem ze służby z pobieraniem emerytury. Do chwili zaktualizowania się tego prawa ubezpieczony nie może być traktowany w świetle przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jako emeryt. Dopiero pobieranie świadczenia powoduje, że uzyska przywilej zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Podstawa prawna
Art. 9 ust. 5 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.).
Czy emeryt w spółce musi płacić składki zdrowotne
Od dwóch lat jestem na emeryturze. W ubiegłym roku wpadłam na pomysł założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na tej podstawie prowadzę działalność gospodarczą. Ostatnio, w czasie wizyty w ZUS, dowiedziałam się, że muszę płacić składki zdrowotne nie tylko jako emerytka, ale także jako wspólnik jednoosobowej spółki. Czy faktycznie jest taki przymus?
TAK
Osoba mająca ustalone prawo do emerytury w związku z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej w formie jednoosobowej spółki z o.o. jest zwolniona z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Ale jako wspólnik jednoosobowej sp. z o.o. i osoba jednocześnie pobierająca emeryturę podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z obu tytułów. Dzieje się tak dlatego, że jeżeli ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z nich odrębnie.
Tym samym uprawnienia emerytalne nie wyłączają podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej jako wspólnik jednoosobowej spółki z o.o.
Podstawa prawna
Art. 9 ust. 5 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.).