Firma, w której pracuję, w najbliższym czasie najprawdopodobniej upadnie. Niewiele mi brakuje do emerytury (mam 54 lata i 33 lata stażu) – pisze pani Ewa. – Jakie muszę spełnić warunki, by otrzymać świadczenie przedemerytalne, i czy będę mogła do niego dorobić.

Żeby otrzymać świadczenie, trzeba być zwolnionym z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy. Upadłość lub likwidacja firmy należy do takich sytuacji, ale pod warunkiem posiadania odpowiedniego wieku i stażu pracy. Kobiety w dniu zakończenia zatrudnienia muszą mieć 56 lat i 20-letni staż pracy. Ukończenie odpowiedniego wieku w dniu ustania zatrudnienia nie jest konieczne, jeżeli 31 grudnia roku poprzedzającego zwolnienie kobieta udowodni co najmniej 34 lata pracy. Szanse na świadczenie są również wtedy, jeśli firma utrzyma się, ale przeprowadzi zwolnienia grupowe z przyczyn ekonomicznych. Wystarczy ukończenie do dnia rozwiązania umowy co najmniej 55 lat i 30-letni staż pracy lub bez względu na wiek minimum 35-letni staż.

W każdej sytuacji trzeba w zwalniającej firmie przepracować przynajmniej sześć miesięcy.

Osoba starająca się o przyznanie świadczenia najpierw musi zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna i przez co najmniej 180 dni pobierać zasiłek dla bezrobotnych. Dopiero po tym czasie ma prawo złożyć wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w oddziale ZUS, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Ponadto w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie może – bez uzasadnionej przyczyny – odmówić przyjęcia propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych).

Na złożenie wniosku o świadczenie jest tylko 30 dni od otrzymania zaświadczenia z urzędu pracy potwierdzającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Tyle samo czasu jest również wtedy, gdy podczas tych 180 dni było się zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, które zakończyły się po upływie 180 dni.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach – na prośbę zainteresowanego – ZUS może przywrócić termin złożenia wniosku.

Do świadczenia można dorabiać, ale tylko do pewnej kwoty – inaczej będzie zmniejszone lub zawieszone. Nielimitowane są zarobki na umowę o dzieło i umowę agencyjną, o ile nie są zawierane z tą samą firmą, z której przeszliśmy na zasiłek. Każdy inny rodzaj zatrudnienia wpływa na pobieranie świadczenia przedemerytalnego: będzie ono całkowicie zawieszone, gdy miesięczny zarobek przekracza 2729,90 zł, lub zmniejszone, gdy wyniesie 975 zł. 

Podstawa prawna

Art. 2–4 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 170 ze zm.).