Do świadczeń wspierających rodziców należą 800 plus wypłacane co miesiąc, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (Dobry Start), dodatek na dojazdy do szkoły, a także dla rodziców samotnie wychowujących potomstwo. Przelewy, które niektórzy rodzice otrzymają na początku roku szkolnego, mogą wynieść 1500 zł. O czym należy pamiętać, aby otrzymać finansową pomoc?

800 zł na zaspokojenie potrzeb życiowych dziecka

Świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł, czyli tzw. 800 plus, otrzymują rodzice mieszkający w Polsce na każde dziecko do 18. roku życia. Jego celem jest pomoc w pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

 • nie obowiązuje kryterium dochodowe
 • należy złożyć wniosek do ZUS, jest to możliwe tylko przez internet
 • wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy

300 zł na Dobry Start, czyli rozpoczęcie roku szkolnego

Kolejnym świadczeniem, przy którym nie obowiązuje kryterium dochodowe, jest jednorazowa pomoc finansowa w wysokości 300 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny do 20. roku życia lub do 24. roku życia w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.

 • nie obowiązuje kryterium dochodowe
 • należy złożyć wniosek do ZUS
 • wnioski można składać od1 lipca 2024 r. ZUS wyłącznie drogą elektroniczną, a
 • wypłata świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane we wniosku konto bankowe

100 zł jako dodatek do zasiłku rodzinnego na początek roku szkolnego

Rodzice uczniów rozpoczynających rok szkolny mogą otrzymać 100 zł dodatku do zasiłku rodzinnego. Świadczenie mogą otrzymać tylko osoby, którym przyznano prawo do zasiłku rodzinnego.

Tym razem wypłata jest zależna od spełnienia kryterium dochodowego:

 • dochód na członka rodziny, który nie może zostać przekroczony, wynosi 674 zł, a jeśli w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością bądź osoba ucząca się, której przysługuje zasiłek rodzinny, ma niepełnosprawność, kryterium wynosi 764 na osobę

Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć do 31 października, czyli do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo przygotowanie dziecka do szkoły w zerówce. Wniosek złożony po terminie nie zostanie rozpatrzony.

193 zł dla samodzielnego rodzica

Na ten dodatek mogą liczyć osoby, które samodzielnie wychowują dziecko. Świadczenie jest dodatkiem do zasiłku rodzinnego, co oznacza, że aby je uzyskać, trzeba spełnić niezbędne warunki, w tym m.in. kryterium dochodowe, o którym była wcześniej mowa.

 • w 2024 r. dodatek wynosi 193 zł na jedno dziecko, jednak nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci
 • w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci
 • dodatek przysługuje również osobie pełnoletniej do ukończenia 24. roku życia, uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją

113 zł za podjęcie nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Dodatek może wynosić 113 zł miesięcznie w przypadku zamieszkania w innej niż swoje miejsce zamieszkania miejscowości, w której znajduje się szkoła, lub 69 zł miesięcznie w przypadku dojazdu do szkoły w innej miejscowości (ponadgimnazjalnej lub artystycznej o poziomie ponadgimnazjalnym) ze swojego miejsca zamieszkania.

 • to dodatek do zasiłku rodzinnego, w związku z czym należy spełnić kryterium dochodowe
 • dodatek przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu bądź opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się. W ostatnim przypadku musi to być osoba pełnoletnia, która nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ oboje nie żyją albo zobowiązani są do płacenia alimentów
 • dodatek jest wypłacany przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego