Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą, ale jestem jednocześnie rolnikiem i podlegam ubezpieczeniu społecznemu rolników. Czy jeśli zgłoszę się do ZUS, będę mógł skorzystać z preferencyjnych składek?

Ulga zwana popularnie preferencyjnymi składkami, co w praktyce oznacza możliwość opłacania ich od podstawy wymiaru wynoszącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, została uregulowana w art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa). Zgodnie z ust. 1 prawo do tak niskiej podstawy przysługuje w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Takiej możliwości nie mają osoby, które:

  • prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność;
  • wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

W kontekście opisywanej sytuacji warto zwrócić uwagę na interpretację ZUS z 10 maja 2024 r., znak DI/200000/43/419/2024, która dotyczyła stanu faktycznego, w którym przedsiębiorca również od kilku lat prowadził działalność gospodarczą, a jednocześnie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS. ZUS podkreślił, że skoro prawa do preferencyjnych składek nie mają osoby, które prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej prowadziły działalność pozarolniczą, oznacza to, że trzeba zbadać, czy osoba, która zwróciła się o interpretację, prowadziła jeden z rodzajów pozarolniczej działalności określonej w art. 8 ust. 6 ustawy systemowej, tj. m.in. pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. Osoba, która zwróciła się z pytaniem do ZUS, prowadziła działalność gospodarczą, a jedynie była zwolniona z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w systemie powszechnym (a więc do ZUS). ZUS uznał zatem, że przedsiębiorca nie ma prawa do ulg składkowych, bo nie spełnia wspomnianego warunku.

Podobnie zatem w opisywanej sytuacji przedsiębiorca nie będzie mógł skorzystać z preferencyjnych składek. ©℗