Osobom, które są w wieku emerytalnym, przysługuje wsparcie finansowe. Które dodatki mogą otrzymać emeryci po ukończeniu 65. roku życia? Co przysługuje seniorom, gdy skończą 75 lat? W jakiej sytuacji należy złożyć wniosek, a kiedy dodatek przydzielany jest automatycznie?

Dodatki emerytalne po ukończeniu 65 lat

  • Dodatek pielęgnacyjny

Aby otrzymać ten dodatek, należy złożyć wniosek. Przyznawany jest emerytom (kobietom, które skończyły 60 lat, i mężczyznom po 65. roku życia). Aktualnie wynosi 330,07 zł. Warunek to orzeczenie lekarzaorzecznika ZUS, że osoba starająca się o wsparcie finansowe jest niezdolna do pracy oraz samodzielnej egzystencji. W tym przypadku konieczne jest zaświadczenie o stanie zdrowia.

W pierwszej kolejności lekarz prowadzący wystawia zaświadczenie (druk OL-9, który można pobrać ze strony www.zus.pl). Ważne, by dotrzymać terminu – zaświadczenie o stanie zdrowia lekarz musi wypełnić nie później niż miesiąc przed dniem składania wniosku o dodatek pielęgnacyjny.

Dodatek pielęgnacyjny dla seniorów jest wypłacany przez ZUS. Czymś innym jest zasiłek pielęgnacyjny, który przysługuje osobom 75+ i jest wypłacany przez gminę. Jeśli senior pobiera dodatek pielęgnacyjny, nie przysługuje mu zasiłek pielęgnacyjny.

  • Darmowe Leki 65+

Z programu mogą skorzystać osoby, które skończyły 65 lat. Receptę wystawią lekarze i pielęgniarki mający podpisaną umowę z NFZ. Pracownicy ochrony zdrowia muszą wówczas wypisać receptę S.

Warunek: Lekarz musi zdiagnozować u pacjenta schorzenie, które zawiera się w zakresie wskazań objętych refundacją dla danego leku.

Wiele leków jest obecnie w niektórych chorobach refundowanych, a w innych nie. Otrzymanie recepty na bezpłatny lek może być zależne np. od zaawansowania danej choroby lub innych chorób współistniejących.

Dodatki emerytalne po ukończeniu 75 lat

  • Dodatek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny to wsparcie finansowe dla seniorów, którzy skończyli 75 lat. Aby go otrzymać, nie trzeba składać wniosku.

ZUS wypłaca go automatycznie. Aktualnie wynosi 330,07 zł. Jest waloryzowany każdego roku.

W przypadku osób, które są niezdolne do samodzielnego życia i pracy, ZUS przyznaje dodatek na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.
Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeśli senior przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej 2 tygodni w miesiącu.

  • Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje m.in. seniorom, którzy skończyli 75 lat. To wsparcie w pokryciu kosztów opieki nad osobą, która nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować.

Jego wysokość nie jest zależna od dochodu osoby, która go pobiera, i wynosi 214,84 zł. Kwota jest weryfikowana co trzy lata (najbliższa waloryzacja będzie do 15 sierpnia 2024 r.). Świadczenie wypłaca gmina.

Uwaga. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeśli osoba w wieku 75+ pobiera już dodatek pielęgnacyjny.

500 plus dla seniora

Świadczenie uzupełniające zwane potocznie 500 plus dla seniora to dodatek, z którego mogą skorzystać nie tylko seniorzy powyżej 75. roku życia oraz pobierający zasiłek pielęgnacyjny. Przysługuje również osobom z niepełnosprawnościami czy niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Świadczenie jest wypłacane raz w miesiącu. Aby je otrzymać, należy spełnić następujące warunki

nie przekroczyć dochodu wynoszącego 2419,33 zł brutto (w przypadku przekroczenia progu dochodowego obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, czyli im wyższy dochód, tym bardziej pomniejszone świadczenie)złożyć wniosek w placówce ZUS lub przesłać tradycyjną pocztą albo za pomocą internetowej Platformy Usług Elektronicznych ZUS

Pozostałe dodatki emerytalne

Mama 4+ (świadczenie również dla ojców)

Świadczenie Mama 4+, czyli rodzicielskie świadczenie uzupełniające, jest przyznawane dla matek (lub ojców), które wychowywały czworo dzieci i z tego powodu nie mogły podjąć pracy lub z niej zrezygnowały. W związku z tym tacy rodzice nie nabyli prawa do emerytury albo ich emerytura jest niższa niż najniższa emerytura. Wysokość świadczenia to 1790,96 zł brutto, czyli ok. 1406 zł na rękę (tyle samo wynosi najniższa emerytura).

Jeśli rodzic już pobiera emeryturę niższą niż minimalna emerytura, świadczenie Mama 4+ będzie je uzupełniać do kwoty 1790,96 brutto (1406 zł na rękę), czyli do kwoty najniższej systemowo ustalonej emerytury.

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek w oddziale Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) lub w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest corocznie waloryzowane.

Trzynasta emerytura

Trzynasta emerytura to dodatek do podstawowej emerytury wypłacany w kwietniu. W bieżącym roku wynosiła 1620,67 zł netto. Jest wypłacana wszystkim emerytom bez względu na to, ile wynosi ich podstawowe świadczenie.

Czternasta emerytura

Czternasta emerytura będzie wypłacana we wrześniu. W tym roku wyniesie 1780,96 zł brutto. W przypadku "czternastki" obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, czyli po przekroczeniu określonego progu będzie odpowiednio zmniejszana. W 2024 r. próg wynosi 2900 brutto miesięcznie.

Od „czternastki” odliczane będą podatek dochodowy (12 proc.) i składka zdrowotna (9 proc.).