Od 1 marca 2024 r. do 28 lutego 2025 r. obowiązują nowe wysokości kwot wolnych, które podlegają corocznej waloryzacji na zasadach określonych dla emerytur i rent. Jeżeli po odliczeniu zaliczki z tytułu podatku dochodowego wysokość świadczenia jest niższa niż kwota wolna od potrąceń i egzekucji, to ujęć w ogóle się nie dokonuje.

Pracodawca, który w danym roku kalendarzowym jest płatnikiem zasiłków z ubezpieczenia społecznego, w tym z ubezpieczenia wypadkowego, ma również obowiązek dokonywać potrąceń z wypłacanych świadczeń, tj. zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego, wyrównawczego i świadczenia rehabilitacyjnego. Ze względu na to, że zasiłek jest odmienną kategorią przychodu od wynagrodzenia za pracę, potrąceń dokonuje się według zasad określonych w ustawie z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1251; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1429; dalej: ustawa emerytalna). Nie ma tu więc zastosowania ustawa z 26 czerwca 1974 r. ‒ Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465) w zakresie ochrony wynagrodzenia. Przesądza o tym art. 833 par. 5 ustawy z 17 listopada 1964 r. ‒ Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1550; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1860), zgodnie z którym do egzekucji ze świadczeń pieniężnych przysługujących z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa stosuje się przepisy o egzekucji ze świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

Z zasiłków podlegają zaspokojeniu m.in. następujące należności wymienione w art. 139 ustawy emerytalnej:

  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych,
  • należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego,
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
  • nienależnie pobrane zasiłki rodzinne lub pielęgnacyjne, świadczenia rodzinne,
  • nienależnie pobrane emerytury i renty,
  • nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze i świadczenia „Dobry start”,
  • nienależnie pobrane świadczenia postojowe otrzymane na podstawie przepisów związanych z COVID-19.

Potrąceń dokonuje się, zachowując kolejność ustaloną w powyższym art. 139 ustawy emerytalnej. Alimenty np. mają pierwszeństwo przed pozostałymi, niealimentacyjnymi należnościami. Przy dokonywaniu potrąceń należności alimentacyjnych w trybie bezegzekucyjnym, w pierwszej kolejności zaspokajane są alimenty zaległe za okres wskazany w tytule wykonawczym, pod warunkiem uzyskania od wierzyciela oświadczenia, że nie zostały w inny sposób uiszczone przez dłużnika.

Podstawą potrącenia jest kwota zasiłku po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy. Zasiłki podlegają bowiem wyłącznie opodatkowaniu. Nie stanowią natomiast podstawy ani składek społecznych, ani składki zdrowotnej.

Świadczenia chorobowe też pod ochroną

Zasiłki, podobnie jak wynagrodzenie za pracę, też podlegają szczególnej ochronie poprzez ustanowione kwoty graniczne oraz kwoty wolne od potrąceń. Tylko określona część zasiłku może być przeznaczona na spłatę zadłużenia. Tę część kształtuje nie tylko granica potrącenia, lecz także kwota wolna, czyli ta część zasiłku, którą pracownik musi otrzymać tytułem kwoty gwarantowanej. Zatem pracodawca przystępując do czynności potrącenia, musi wziąć pod uwagę oba ograniczenia.

Najczęściej potrącenia u pracowników mogą być dokonywane w następujących granicach:

  • świadczenia alimentacyjne na mocy tytułów wykonawczych, a także ściągane w trybie bezegzekucyjnym ‒ do wysokości 60 proc. kwoty zasiłku,
  • inne egzekwowane należności, w tym na mocy tytułów wykonawczych ‒ do wysokości 25 proc. kwoty zasiłku.

Maksymalną część należności podlegającą potrąceniu (kwotę graniczną) ustala się od kwoty brutto zasiłku, czyli przed odliczeniem miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Coroczna waloryzacja

Od 1 marca 2024 r. do 28 lutego 2025 r. obowiązują nowe wysokości kwot wolnych. Jeżeli po odliczeniu zaliczki z tytułu podatku dochodowego wysokość świadczenia jest niższa niż kwota świadczenia wolna od potrąceń i egzekucji, to ujęć się w ogólnie nie dokonuje.

Tabela. Kwoty wolne obowiązujące od 1 marca 2024 r.

Rodzaj potrącenia Kwota
Sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi, tj. m.in. należności alimentacyjne,należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego tytułu wykonawczego. 764,62 zł
Sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi. 1261,64 zł
Należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1‒2d i 6‒9 ustawy emerytalnej, tj. m.in. świadczenia wypłacone zaliczkowo lub nienależnie pobrane. 1009,33 zł

Podane kwoty wolne ustala się proporcjonalnie do wypłacanego świadczenia. Oznacza to, że kwota wolna to kwota miesięczna, czyli stosowana w przypadku zasiłku wypłacanego za cały miesiąc. Natomiast jeżeli zasiłek przysługuje za część miesiąca, to kwotę wolną należy zmniejszyć stosownie do liczby dni, za które on przysługuje. W tym celu kwotę wolną należy podzielić przez 30 i pomnożyć przez liczbę dni pobierania zasiłku. Podzielnik jest stały i nie zależy od liczby dni kalendarzowych miesiąca. Nie wynika to, co prawda, wprost z przepisów ustawy emerytalnej, ale ZUS stosuje taki mechanizm.

Przykład 1

Zajęcie niealimentacyjne

Pracownik w wieku powyżej 50 lat w marcu 2024 r. przebywał pięć dni na zwolnieniu lekarskim. Ma już prawo do zasiłku chorobowego, ponieważ od początku roku chorował dłużej niż 14 dni. Zasiłek wyniósł 625 zł. Ma zajęcie komornicze niealimentacyjne.

Maksymalna kwota potrącenia:

625 zł × 25 proc. = 156,25 zł

Kwota wolna po zmniejszeniu proporcjonalnie do okresu, za który przysługuje zasiłek:

1261,64 zł : 30 dni × 5 dni = 210,25 zł

Zasiłek po odliczeniu miesięcznej zaliczki na podatek:

625 × 12 proc. = 75 zł (zaliczka na podatek do urzędu skarbowego)

625 zł – 75 zł = 550 zł

Można w pełni potrącić dozwoloną kwotę graniczną, tj. 156,25 zł. Po jej ujęciu nie zostanie też naruszona kwota wolna (550 zł – 156,25 zł = 393,75 zł > 210,25 zł). W konsekwencji potrącenie zostało przeprowadzone z zachowaniem obu kwot ochronnych.

Po potrąceniu pracownikowi pozostanie do wypłaty 393,75 zł.

Co w przypadku zbiegu

W razie zbiegu potrąceń sum egzekwowanych na pokrycie świadczeń alimentacyjnych z innymi należnościami z tytułem wykonawczym łącznie potrącenia nie mogą przekroczyć 60 proc. kwoty zasiłku. Obowiązuje bowiem zasada, że granicę potrąceń wyznacza najwyższy wskaźnik procentowy dla zbiegających się potrąceń. Jednak trzeba pamiętać o kolejności i najpierw zaspokoić alimenty.

W razie zbiegu egzekucji należności alimentacyjnych z potrącaniem bezegzekucyjnym potrącenia i egzekucja łącznie nie mogą przekraczać 60 proc. kwoty zasiłku. W razie zbiegu egzekucji należności innych niż alimentacyjne z potrącaniem bezegzekucyjnym potrącenia i egzekucja łącznie nie mogą przekraczać 60 proc. kwoty zasiłku – jeżeli wśród potrąceń występują należności alimentacyjne albo 50 proc. kwoty zasiłku – w pozostałych przypadkach.

Przykład 2

Dwa zadłużenia

Pracownik ma dwa zajęcia komornicze obejmujące również zasiłki. Jedno zajęcie dotyczy alimentów, które miesięcznie wynoszą 600 zł, a drugie – należności niealimentacyjnej na łączną kwotę ok. 5000 zł. W marcu przez 10 dni pracownik chorował i przysługiwał mu zasiłek opiekuńczy w wysokości 1126 zł brutto.

Z uwagi na zbieg potrąceń zawierających należności alimentacyjne łącznie nie mogą one przekroczyć 60 proc. kwoty zasiłku, tj.:

1126 zł × 60 proc. = 675,60 zł

Kwota wolna od potrąceń dla alimentów:

764,62 zł : 30 × 10dni = 254,90 zł

Zaliczka na podatek dochodowy do urzędu skarbowego:

1126 zł × 12 proc. = 135,12 zł; po zaokrągleniu 135 zł

Zasiłek po odliczeniu zaliczki na podatek:

1126 zł – 135 zł = 991 zł

Zasiłek po odliczeniu alimentów:

991 zł – 600 zł = 391 zł

W ramach kwoty granicznej 675,60 zł mieszczą się zarówno alimenty, jak i pozostała należność. Kwota na zaspokojenie długu niealimentacyjnego stanowi więc różnicę między kwotą graniczną a alimentami, czyli:

675,60 zł – 600 zł = 75,60 zł (maksymalna kwota na rzecz spłaty pozostałej wierzytelności)

Kwota wolna od potrąceń dla innych należności:

1261,64 zł : 30 × 10 dni = 420,50 zł

Pracodawca nie może zatem już nic ująć na rzecz tej drugiej, niealimentacyjnej należności, o czym ma obowiązek poinformować komornika. Kwota zasiłku po odliczeniu alimentów jest bowiem niższa niż kwota wolna dla należności niealimentacyjnych.

Przykład 3

Dodatkowo pożyczka mieszkaniowa

Pracownik przebywał w marcu na zasiłku opiekuńczym przez 12 dni. Podstawa wymiaru zasiłku wyniosła 3969,34 zł, już po odliczeniu części składkowej 13,71 proc. Pracownik ma zajęcie alimentacyjne po 600 zł miesięcznie oraz niealimentacyjne na łączną kwotę ponad 10 000 zł. Oprócz zajęcia spłaca pożyczkę mieszkaniową zaciągniętą u pracodawcy w wysokości 100 zł miesięcznie.

Pracownikowi wolno potrącić z zasiłku opiekuńczego za marzec nie więcej niż 613,60 zł. Pracownikowi pozostanie do wypłaty 504,60 zł. Jeśli wyrazi zgodę, to można mu jeszcze potrącić 100 zł z tytułu pożyczki.

Pracownik w marcu nabył prawo do zasiłku opiekuńczego za 12 dni. Skoro podstawa zasiłkowa wyniosła 3969,34 zł, to 80-proc. zasiłek za 12 dni wyniósł 1270,20 zł, co wynika z wyliczenia:

3969,34 zł : 30 = 132,31 zł

132,31 zł × 80 proc. = 105,85 zł

105,85 zł × 12 dni = 1270,20 zł

1. Potrącenie z zasiłku

W przypadku egzekucji na zaspokojenie należności alimentacyjnej i niealimentacyjnej można potrącić nie więcej niż 60 proc. kwoty zasiłku:

1270,20 zł × 60 proc. = 762,12 zł

Kwota wolna przy potrącaniu należności alimentacyjnej:

764,62 zł : 30 × 12 dni = 305,88 zł

2. Kwota zasiłku po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy

Podstawa opodatkowania:

1270,20 zł; po zaokrągleniu 1270 zł

Zaliczka do urzędu skarbowego:

1270 zł × 12 proc. = 152,40 zł; po zaokrągleniu: 152 zł

1270,20 zł – 152 zł = 1118,20 zł

Ponieważ alimenty mają pierwszeństwo przed pozostałymi należnościami z kwoty granicznej, na poczet alimentów przejdzie 600 zł. Pozostanie 162,12 zł (762,12 zł – 600 zł).

Po potrąceniu tej kwoty pozostanie do wypłaty 518,20 zł zasiłku i jest to kwota wyższa niż wolna (1118,20 zł – 600 zł = 518,20 zł; 518,20 zł > 305,88 zł).

Teraz należy sprawdzić, ile ewentualnie można jeszcze odjąć na rzecz drugiej, niealimentacyjnej należności.

Kwota wolna wynosi tu:

1261,64 zł : 30 × 12 dni = 504,60 zł.

Zatem pracodawca może potrącić jedynie 13,60 zł, by pozostawić pracownikowi kwotę wolną (518,20 zł – 13,60 zł = 504,60 zł). Nie zostanie jednocześnie naruszona kwota graniczna (600 zł + 13,60 zł = 613,60 zł; 613,60 zł < 762,12 zł).

Natomiast z wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca pracodawca dokona potrącenia również w pierwszej kolejności alimentacyjnego z zastosowaniem przepisów kodeksu pracy. Dla przypomnienia przy potrąceniach alimentacyjnych z wynagrodzenia za pracę kwota wolna od potrąceń w ogóle nie obowiązuje, a kwota graniczna wynosi 3/5 pensji netto, czyli po odliczeniu składek społecznych, zdrowotnej, zaliczki na PIT oraz ewentualnej wpłaty na PPK uczestnika programu.

Inne niż ustawowe

Z zasiłków pracodawca może także dokonywać potrąceń innych niż wymienione w art. 139 ustawy emerytalnej. Są to tzw. potrącenia dobrowolne, bez tytułu wykonawczego, np. pożyczka udzielona pracownikowi ze środków własnych, z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z kasy zapomogowo-pożyczkowej, składka ubezpieczenia na życie, nadpłata nienależnego wynagrodzenia. Jednak na dokonanie takiego potrącenia pracodawca powinien mieć pisemną zgodę pracownika. W treści tej zgody pracownik powinien wskazać, jaką kwotę z zasiłku pracodawca może pobrać. W przypadku potrąceń dobrowolnych z zasiłku nie stosuje się bowiem ani kwot granicznych, ani wolnych. Ustawa emerytalna wyznacza je tylko dla należności wymienionych w art. 139. ©℗