Od 1 stycznia 2017 r. nauczyciele praktycznej nauki zawodu będą mogli przechodzić na świadczenia kompensacyjne.Senat przygotował projekt nowelizacji ustawy z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800 ze zm.). Powodem zajęcia się sprawą była petycja (P-IX-12/16). Została ona wniesiona przez Radę Pedagogiczną Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie. Zainteresowani postulowali włączenie nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w takich centrach – uczących fachu np. przyszłych cukierników, stolarzy czy elektryków – do grona osób uprawnionych do otrzymywania świadczenia kompensacyjnego.
Występujący o zmianę przepisów wskazywali, że prawo do świadczenia przysługuje m.in. nauczycielom zatrudnionym w publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego. Ta ostatnia grupa wykonuje taką samą pracę jak osoby zatrudnione w centrach kształcenia praktycznego.
Prawo ubiegania się o świadczenia kompensacyjne jest uzależnione od spełnienia przez nauczycieli wszystkich warunków określonych w ustawie. Osoby takie muszą ukończyć określony wiek (zróżnicowany ze względu na płeć i rok, w którym ubezpieczony spełni warunki do zakończenia pracy), posiadać odpowiedni okres składkowy i nieskładkowy – 30 lat, w tym 20 lat wykonywania pracy tablicy w wymiarze co najmniej 1 obowiązkowego wymiaru zajęć. Konieczne jest także rozwiązanie stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą.
Etap legislacyjny
Projekt senacki w trakcie prac