Nasza pracownica zawnioskowała o trzy dni zasiłku opiekuńczego na chore dziecko, mimo że zaświadczenie obejmuje pięć dni. O ile dni należy pomniejszyć pulę zasiłku opiekuńczego przysługującego pracownicy?

W tym przypadku limit zasiłku przysługujący na ten rok zostanie zmniejszony tylko o trzy dni. Do takich wniosków prowadzi brzmienie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa zasiłkowa). Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2 zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki m.in. nad:

  • dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:

– nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem,

– porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,

– pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;

  • chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat.

Z kolei zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka jest sprawowana nad dziećmi, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2. Przepis ten stosuje się niezależnie od liczby osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego oraz bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny wymagających opieki.

Trzeba zwrócić uwagę, że przepis dotyczący limitu zasiłku opiekuńczego jest skonstruowany inaczej niż przepisy dotyczące limitu zasiłku chorobowego. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy zasiłkowej zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni. A jak wynika z art. 9 ust. 1 tej ustawy, do tego okresu wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niemożności wykonywania pracy. Jak zaś stanowi ust. 3 tego artykułu, do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresu niezdolności do pracy przypadającego w okresach wyczekiwania (art. 4 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Jest to więc wyjątek od zasady ogólnej.

Jak widać, w przypadku zasiłku chorobowego do okresu zasiłkowego należy wliczyć (z pewnym wyjątkiem) sam okres choroby lub innej niemożności wykonywania pracy, natomiast w przypadku zasiłku opiekuńczego do okresu zasiłkowego wlicza się okres rzeczywistego zwolnienia od pracy i korzystania z zasiłku. Zatem w opisywanym przypadku limit zasiłku zostanie pracownicy pomniejszony o wnioskowane trzy dni, a nie o liczbę dni wskazaną w zaświadczeniu lekarskim. ©℗