Ministra ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz przedstawiła założenia tzw. bonu senioralnego. Program będzie skierowany do osób w wieku 75+ i ich pracujących rodzin. Świadczenie pozwoli sfinansować usługi wsparcia o charakterze opiekuńczym w miejscu zamieszkania seniora.

Założenia tzw. bonu senioralnego zapisane są w projekcie Ustawy o systemie usług wspierających rodzinę w opiece nad seniorem. Pomoc seniorom, którą będzie można sfinansować w ramach bonu, dotyczy wsparcia w codziennych czynnościach, jak np. pomocy w przygotowaniu i spożywaniu posiłków, wspieraniu w kontaktach z otoczeniem i innych opiekuńczych usług świadczonych w miejscu zamieszkania osoby w wieku 75+.

Ministra Marzena Okła Drewnowicz podkreśliła, że jesteśmy społeczeństwem, które szybko się starzeje, dlatego musimy przyspieszyć w budowaniu polityki senioralnej. – Dla mnie najważniejszym rozwiązaniem w bonie jest stworzenie systemu wsparcia dla osób starszych, które potrzebują wsparcia – powiedziała ministra. – Mówimy o wsparciu w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych, uzyskaniu dostępu do świadczeń zdrowotnych, pomocy w podstawowych czynnościach higieniczno-pielęgnacyjnych czy też zapewnieniu kontaktów z otoczeniem – sprecyzowała.

Bon senioralny. Wysokość świadczenia

Jak podaje www.gov.pl, maksymalna wartość bonu senioralnego wyniesie 2 150 zł (co odpowiada połowie minimalnego wynagrodzenia w drugiej połowie 2024 r.). Warunkiem otrzymania wsparcia będzie aktywność zawodowa osoby zobowiązanej do alimentacji (najczęściej dziecka seniora).

Bon senioralny. Jaki jest jego cel?

Bon senioralny będzie miał za zadanie aktywizować osoby w wieku 75+ i ich opiekunów. – Z jednej strony pozwoli rodzinom seniorów pozostać na rynku pracy, z drugiej stworzy miejsca pracy dla opiekunów. Wielu z nich wyciągnie z szarej strefy – mówiła ministra ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.

Zasady korzystania z bonu senioralnego

Wniosek o przyznanie bonu składać będzie rodzina w porozumieniu z seniorem. Jak szacuje ministerstwo, z bonu senioralnego skorzystać będzie mogło ponad 535 tys. osób starszych.

Samorządy gminne zajmą się organizacją usług na rzecz seniora. Będą mogły zrealizować je samodzielnie lub zlecić np. organizacji pozarządowej, podmiotowi ekonomii społecznej lub lokalnej firmie.

Okła-Drewnowicz poinformowała o szczególnie trudnej sytuacji na obszarach wiejskich. – Tam pracę opiekuna mogłyby podjąć np. odpowiednio przeszkolone panie z kół gospodyń wiejskich. Rozmawiałam już z przedstawicielkami tego środowiska, wyrażają żywe zainteresowanie taką formą aktywizacji – powiedziała ministra.

Wymagania dla opiekuna

Pierwszy etap realizacji programu będzie obejmował przygotowanie i przeszkolenie kadry opiekunów. Jedno z wymagań to odbycie 30-godzinnego szkolenia przygotowującego do pracy z seniorami z niezaspokojonymi potrzebami życia codziennego.

Bon senioralny. Kryteria dochodowe

Program będzie posiadał kryteria dochodowe. W przypadku seniora dochód miesięczny nie będzie mógł przekraczać 5 000 zł brutto.
W przypadku członka rodziny kryterium będzie zależeć od tego, czy prowadzi jednoosobowe czy wieloosobowe gospodarstwo domowe. Będzie to granica odpowiednio dwu- i trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.

Źródło: www.gov.pl