Kierowca zatrudniony przed 1999 r. w prywatnej firmie transportowej złożył do ZUS wniosek o ustalenie wysokości kapitału początkowego. Okazało się, że dokumentacja posiadana przez pracodawcę nie jest kompletna. Zaświadczenie o zarobkach zostało bowiem wystawione jedynie na podstawie uzyskiwanego przez wnioskodawcę wynagrodzenia ustalonego wyłącznie na podstawie stawek osobistego zaszeregowania, dodatku za rodzaj prowadzonego pojazdu oraz kwoty dodatku stażowego. Natomiast faktycznie wszyscy kierowcy zatrudnieni w firmie pracowali w godzinach nadliczbowych, otrzymywali premię do płacy zasadniczej i premie oszczędnościowe za oszczędność w zużyciu paliwa i ogumienia oraz dodatek dyscyplinujący. Zainteresowany uznał, że to jest niesprawiedliwe, bowiem jego faktyczne zarobki były wyższe od tych ujawnionych przez byłego pracodawcę. Czy w sądzie świadkowie mogą potwierdzić, w jaki sposób był wynagradzany?
TAK
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość wynagrodzeń dla celów emerytalno-rentowych można potwierdzić na podstawie dokumentów wystawionych przez pracodawcę, tj. zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ZUS Rp-7) lub na podstawie legitymacji ubezpieczeniowej, zawierającej wpisy o osiąganych wynagrodzeniach. Zaświadczenie powinno być wystawione przez pracodawcę (lub prawnego następcą) na podstawie posiadanej dokumentacji płacowej. Przy jej braku wysokość wynagrodzenia może być potwierdzona na podstawie innej wiarygodnej dokumentacji, którą mogą stanowić dokumenty z akt osobowych pracownika, np. umowa o pracę, angaże itp. Świadkowie mogą potwierdzić wysokość zarobków, jeśli nie ma dokumentacji płacowej, wyłącznie w postępowaniu sądowym. Z dotychczasowego orzecznictwa wynika, że w postępowaniu przed sądem ubezpieczeń społecznych w sprawach o świadczenia emerytalno-rentowe nie ma żadnych ograniczeń dotyczących przeprowadzania dowodu z zeznań świadków lub z przesłuchania stron. W takich postępowaniach nie stosuje się przed sądem przepisów ograniczających dopuszczalność dowodu z zeznań świadków i z przesłuchania stron (art. 473 par. 1 k.p.c).