Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że renciści i wcześniejsi emeryci, którzy w 2023 roku osiągnęli dodatkowe przychody, mają obowiązek poinformować o tym Zakład do 29 lutego. Mowa m.in. o wynagrodzeniu z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia czy przychodów osiąganych z prowadzonej działalności gospodarczej.

29 lutego: Ważny termin dla pracujących rencistów i wcześniejszych emerytów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swoim profilu na platformie X zamieścił 27 lutego wpis przypominający o ważnym terminie dla pracujących rencistów i wcześniejszych emerytów mijającym 29 lutego. Do tego dnia powinni oni poinformować ZUS o przychodach, które osiągnęli w 2023 roku.

Wszyscy renciści i wcześniejsi emeryci, którzy w 2023 roku osiągnęli – poza swoimi świadczeniami – dodatkowe przychody z tytuły umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzonej działalności gospodarczej mają czas do końca lutego, aby poinformować o tym ZUS.

W przypadku pracy na podstawie umowy o pracę lub zlecenie należy dostarczyć odpowiednie zaświadczenie z zakładu pracy. Natomiast osoby prowadzące własną działalność zobowiązane są złożyć oświadczenie. Tu za przychód uznawana jest deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. O swoich dodatkowych przychodach zobowiązane są również poinformować ZUS te osoby pobierające świadczenia, które pracowały za granicą lub osiągnęły przychód z tytułu bycia członkiem rady nadzorczej.

Renta lub wcześniejsza emerytura: Limity przychodów dodatkowych

Na podstawie otrzymanej informacji ZUS będzie w stanie zweryfikować, czy dany rencista lub wcześniejszy emeryt pobierał swoje świadczenie w prawidłowej wysokości, czy jednak powinno uleć obniżeniu, a nawet wstrzymaniu. Rencistów i osoby będące na wcześniejsze emeryturze obowiązują bowiem konkretne limity przychodów dodatkowych, które mogą osiągnąć poza świadczeniem otrzymywanym z ZUS-u.

Jeżeli dodatkowy przychód nie przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wówczas dana osoba otrzyma swoją rentę lub wcześniejszą emeryturę w całości. Jednak w przypadku przekroczenia wspomnianego limitu, świadczenie zostanie zmniejszone. Jeśli natomiast dodatkowe zarobki przekroczą 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, świadczenie nie zostanie w danym miesiącu wypłacone. Wspomniane przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogłaszane jest co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Najkorzystniej jest złożyć zaświadczenia o dodatkowym przychodzie osiągniętym w poszczególnych miesiącach. Wówczas ZUS porówna te kwoty z poszczególnymi kwotami granicznymi dla poszczególnych miesięcy lub dla całego ubiegłego roku. Dzięki temu będzie mógł ustalić, czy dla danej osoby korzystniejsze będzie rozliczenie miesięczne czy roczne.

Kogo nie dotyczy obowiązek informowania o dodatkowych przychodach?

Nie wszystkie osoby pobierające rentę czy emeryturę podlegają wspomnianemu obowiązkowi informowania ZUS-u o osiągniętych dodatkowych przychodach. Obowiązkowi temu nie podlegają osoby, które:

  • osiągnęły powszechny wiek emerytalny, który dla kobiet wynosi 60 lat, natomiast dla mężczyzn – 65 lat (osoby, które osiągnęły ten wiek w 2023 roku mają obowiązek poinformować ZUS o swoich dodatkowych przychodach tylko za te miesiące, w których nie ukończyły jeszcze wieku emerytalnego);
  • pobierają rentę rodzinną, której kwota jest korzystniejsza od kwoty emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego;
  • otrzymują emeryturę częściową, rentę inwalidy wojennego, inwalidy wojskowego, których niezdolność do pracy związana jest z służbą wojskową lub rentę rodzinną po takim inwalidzie;
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci, pobierający rentę rodzinną czy rentę z tytułu niezdolności do pracy, którzy nie ukończyli 26 lat, a są zatrudnieni na umowie zlecenia lub agencyjnej (wyjątkiem są tutaj uczniowie pobierający renty socjalne).