ZUS nie będzie miał możliwości naruszania po dwudziestu latach prawomocnych decyzji. Ograniczenie samowoli organu zakłada senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Dokument ten uwzględnia wskazówki zawarte w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 lutego 2012 r. (sygn. akt K 5/11).
TK uznał wówczas niezgodność z ustawą zasadniczą art. 114 ust. 1a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227, ze zm.). Na tej podstawie organy rentowe praktycznie bezterminowo mogły podważać wydane przez siebie decyzje o przyznaniu świadczenia, a następnie żądać zwrotu nienależnie pobranych pieniędzy.
Po wejściu w życie nowych rozwiązań w sprawie zakończonej prawomocną decyzją organ rentowy na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu będzie mógł uchylić lub zmienić decyzję i ponownie ustalić prawo do świadczeń lub ich wysokość. Taka sytuacja będzie możliwa, o ile po uprawomocnieniu się tego dokumentu zostaną przedłożone nowe dowody lub ujawnione będą nowe okoliczności mające wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokość.