Już 1 marca, w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”, rusza trzecia tura naboru wniosków o dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego dla osób z niepełnosprawnościami. Co warto wiedzieć, by otrzymać dofinansowanie?

Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” jest skierowany do osób, które nie są w stanie poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego i posiadają znaczny stopień niepełnosprawności lub równoważne orzeczenie. Co ważne, z programu mogą skorzystać tylko ci, którzy nie są w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu. Kto jeszcze nie może skorzystać z dofinansowania?

Dofinansowanie do zakupu samochodu nie jest przeznaczone dla osób, które przebywają w zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, czy schronisku dla nieletnich.

Dofinansowanie w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” nie obejmuje także osób przybywających w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym (oraz osobom przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej).

Co jest potrzebne do złożenia wniosku?

Do złożenia wniosku wymagane jest:

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
 • aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione na druku dedykowanym do programu,
 • ważne prawo jazdy kat. B (w sytuacji gdy ubiegasz się o auto dla kierowcy z niepełnosprawnością),
 • pełnomocnictwo (w sytuacji gdy wniosek składa pełnomocnik osoby z niepełnosprawnością)
 • postanowienie o ustanowieniu opieki prawnej – jeżeli dotyczy,
 • zarejestrowane konto w SOW, aktywny adres e-mail i profil zaufany.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie do 31 marca 2024 roku. Można to zrobić samodzielnie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (dostęp do systemu znajduje się pod linkiem: https://sow.pfron.org.pl/logowanie) lub z pomocą pracowników w siedzibie jednego z oddziałów wojewódzkich PFRON.

Uwaga: W sytuacji kiedy więcej niż jeden wniosek uzyska taką samą ilość punktów, wnioski będą szeregowane według daty i godziny ich złożenia.

Jak wyglądają kryteria punktowe programu?

W ramach naboru można otrzymać punkty za spełnianie następujących kryteriów programu:

 • osoby z niepełnosprawnością w wieku powyżej 65 roku życia, które nie są aktywne zawodowo – 1 punkt,
 • osoby z niepełnosprawnością powyżej 65 roku życia, które są aktywne zawodowo – 2 (należy dołączyć oświadczenie o zatrudnieniu na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, które rozpoczęło się, co najmniej na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. W dokumencie należy także oświadczyć, że nie przebywało się w tym okresie na urlopie bezpłatnym)
 • osoby z niepełnosprawnością w wieku od 4 do 65 roku życia – 2 punkty,
 • osoby z niepełnosprawnością w wieku do 4 roku życia – 1 punkt,

Uwaga: dodatkowy jeden punkt można otrzymać w przypadku wspólnego złożenia wniosku, gdy we wspólnym gospodarstwie domowym znajdują się co najmniej dwie osoby z niepełnosprawnością. Oczywiście, obie te osoby muszą spełniać warunki udziału w programie, a samochód musi zostać dostosowany do ich wspólnego podróżowania.

W celu otrzymania dodatkowych informacji o programie „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” można kontaktować się z pracownikami PFRON.

Numery telefonów do Oddziałów PFRON, które zajmują się obsługą tego programu:

 • Oddział Dolnośląski (71) 34 67 440
 • Oddział Kujawsko-Pomorski (56) 68 14 400
 • Oddział Lubelski (81) 466 76 00
 • Oddział Lubuski (68) 42 27 800
 • Oddział Łódzki (42) 20 50 100
 • Oddział Małopolski (12) 31 21 400
 • Oddział Mazowiecki (22) 311 83 12
 • Oddział Opolski (77) 88 72 000
 • Oddział Podkarpacki (17) 28 39 300
 • Oddział Podlaski (85) 73 38 700
 • Oddział Pomorski (58) 350 05 00
 • Oddział Śląski (32) 49 32 100
 • Oddział Świętokrzyski (41) 23 09 700
 • Oddział Warmińsko-Mazurski (89) 722 90 00
 • Oddział Wielkopolski (61) 66-64-600
 • Oddział Zachodniopomorski (91) 350-97-00