Z dniem 1 stycznia 2024 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych. Nowe przepisy umożliwiają skorzystanie ze świadczenia osobom, które po raz pierwszy podjęły pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po dniu 1 stycznia 1999 roku.

Czym jest emerytura pomostowa?

Jest to rodzaj świadczenia okresowego, które przysługuje osobom wykonującym prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze do osiągnięcia przez nie powszechnego wieku emerytalnego. Emerytura pomostowa ma charakter przejściowy.

Co zmieniło się w zakresie emerytur pomostowych?

Do dnia 31 grudnia 2023 roku emerytury pomostowe przysługiwały jedynie osobom wykonującym prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Nowelizacja uchyliła warunek wykonywania prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed dniem 1 stycznia 1999 roku i umożliwiła przejście na wcześniejsze świadczenie kolejnym rocznikom.

W ustawie o emeryturach pomostowych zmodyfikowano także pojęcie rekompensaty oraz zasady jej przyznawania. Zmieniono przepisy dotyczące zawieszania prawa do emerytury pomostowej, jak również te dotyczące odsetek za zwłokę od nieopłaconych w terminie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Co zrobić by przejść na emeryturę pomostową?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ZUS, wniosek o emeryturę pomostową można złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed spełnieniem warunków do jej przyznania.

Jak przewiduje ZUS, liczba osób, które będą mogły przejść na emeryturę pomostową po uchyleniu wygasającego warunku wyniesie odpowiednio: 7,3 tys. osób w 2024 roku, 4 tys. osób w 2029 roku oraz 4,8 tys. w 2033 roku.

Jakie inne zmiany wprowadziła nowelizacja?

Nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych, którą prezydent podpisał 16 sierpnia 2023 roku, wprowadziła również takie zmiany, jak:

  • zapewnienie ochrony działaczy związkowych w sprawach z zakresu prawa pracy,
  • wyłączenie z płacy minimalnej dodatku za szczególne warunki pracy,
  • podwyższenie rocznego limitu odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych.