Pracownicy mogą ubiegać się o zasiłek wyrównawczy w ZUS-ie, jeśli spełnią określone kryteria. Jego wysokość jest różna i zależy m.in. od zarobków. Zasiłek wyrównawczy można pobierać nawet przez 24 miesiące. Komu konkretnie przysługuje to świadczenie? Ile wynosi? I jak się o nie ubiegać?

Niewiele osób wie, ale pracownik ma prawo do zasiłku wyrównawczego. Jest to jedna z form rekompensaty zmniejszonych dochodów. W jakich przypadkach można go dostać?

Zasiłek wyrównawczy 2024. Co to jest?

Zasiłek wyrównawczy to jedno ze świadczeń przysługujących pracownikowi w razie pogorszenia się jego stanu zdrowia w wyniku wypadku przy pracy lub choroby. Istotą zasiłku wyrównawczego jest zachęcenie pracowników, którzy mają kłopoty ze zdrowiem do poddania się rehabilitacji zawodowej, która ma spowodować, że przystosują się do pracy na nowym stanowisku lub będą lepiej radzić sobie na dotychczas zajmowanym.

Komu przysługuje zasiłek wyrównawczy? [KRYTERIA]

Zasiłek wyrównawczy przysługuje pracownikowi, który spełnia następujące warunki:

 • jest ubezpieczony
 • jest pracownikiem ze zmniejszoną sprawnością do pracy
 • jego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek wypadku przy pracy lub choroby
 • pracownik poddał się rehabilitacji zawodowej z powodu wypadku pzy pracy lub choroby.

Ważne

Rehabilitacja zawodowa jest prowadzona w zakładowym lub międzyzakładowym ośrodku rehabilitacji zawodowej lub u pracodawcy na wyodrębnionym stanowisku pracy, dostosowanym do potrzeb adaptacji lub przyuczenia do określonej pracy.

Zasiłek wyrównawczy. Z jakiego ubezpieczenia?

Jeśli pracownik poddał się rehabilitacji zawodowej w powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, to przysługuje mu zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia wypadkowego. W pozostałych przypadkach pracownikowi przysługuje zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia chorobowego.

Zasiłek wyrównawczy 2024. Jak go otrzymać? [WNIOSEK, DOKUMENTY]

Zasiłek wyrównawczy wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Aby otrzymać zasiłek wyrównawczy, pracownik musi złożyć wniosek. Pracownik składa wniosek o zasiłek wyrównawczy do swojego pracodawcy, jeśli pracodawca zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 pracowników lub do jednostki ZUS właściwej ze względu na siedzibę pracodawcy, jeśli pracodawca zgłasza do ubezpieczenia mniejszą ilość pracowników.

Do przyznania i wypłaty zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia chorobowego niezbędne są następujące dokumenty:

 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo lekarza wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy o potrzebie poddania się rehabilitacji zawodowej,
 • zaświadczenie pracodawcy albo zakładowego lub międzyzakładowego ośrodka rehabilitacji zawodowej o okresie rehabilitacji zawodowej lub przyuczenia do określonej pracy,
 • zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku Z-3,
 • zaświadczenie pracodawcy albo zakładowego lub międzyzakładowego ośrodka rehabilitacji zawodowej o wysokości miesięcznego wynagrodzenia osiągniętego podczas rehabilitacji zawodowej lub przyuczenia do określonej pracy.

Do wypłaty zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia wypadkowego niezbędne są następujące dokumenty:

 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo lekarza wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy o potrzebie poddania się rehabilitacji zawodowej,
 • zaświadczenie pracodawcy albo zakładowego lub międzyzakładowego ośrodka rehabilitacji zawodowej o okresie rehabilitacji zawodowej lub przyuczenia do określonej pracy,
 • zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku Z-3,
 • zaświadczenie pracodawcy albo zakładowego lub międzyzakładowego ośrodka rehabilitacji zawodowej o wysokości miesięcznego wynagrodzenia osiągniętego podczas rehabilitacji zawodowej lub przyuczenia do określonej pracy, protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, jeżeli konieczność poddania się rehabilitacji zawodowej została spowodowana wypadkiem przy pracy,
 • decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez inspektora sanitarnego, jeżeli konieczność poddania się rehabilitacji zawodowej została spowodowana chorobą zawodową.

Zasiłek wyrównawczy 2024. Kiedy wypłata?

Zasiłek wyrównawczy jest wypłacany w ciągu 30 dni od dnia złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów. Roszczenie o wypłatę zasiłku wyrównawczego przedawnia się po upływie 6 miesięcy. Od decyzji o nieprzyznaniu zasiłku służy odwołanie, składane w ciągu miesiąca do Rejonowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Jak długo wypłacany jest zasiłek wyrównawczy?

Prawo do zasiłku wyrównawczego powstaje od dnia, w którym pracownik podjął rehabilitację. Zasiłek wyrównawczy przysługuje przez okres rehabilitacji zawodowej, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące.

Kiedy wygasa prawo do zasiłku wyrównawczego?

Prawo do zasiłku wyrównawczego ustaje z dniem zakończenia rehabilitacji zawodowej i przesunięcia do innej pracy, nie później jednak niż po 24 miesiącach od dnia, w którym ubezpieczony będący pracownikiem podjął rehabilitację,
jeżeli z uwagi na stan zdrowia ubezpieczonego będącego pracownikiem rehabilitacja zawodowa stała się niecelowa.

Zasiłek wyrównawczy. Ile wynosi? [KWOTA]

Zasiłek wyrównawczy stanowi różnicę między przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających rehabilitację a wynagrodzeniem miesięcznym osiąganym podczas pracy z obniżonym wynagrodzeniem.

Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku przysługującego pracownikowi przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe lub odpowiednio wypadkowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne.

Przykład

Jeśli przed rozpoczęciem rehabilitacji zarabialiśmy 4500 zł brutto (średnia z 12 miesięcy poprzedzających rehabilitację), a po rozpoczęciu rehabilitacji zarabiamy 3500 zł brutto, to zasiłek wyrównawczy będzie wynosił 1000 zł brutto miesięcznie.

Jeżeli ubezpieczony będący pracownikiem przepracował tylko część miesiąca wskutek nieobecności w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, zasiłek wyrównawczy za ten miesiąc przysługuje w wysokości różnicy między przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem, zmniejszonym o jedną trzydziestą część za każdy dzień tej nieobecności, a wynagrodzeniem osiągniętym w tym miesiącu.

Zasiłek wyrównawczy 2024. Kto go nie dostanie?

Zasiłek wyrównawczy nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Zasiłek wyrównawczy nie przysługuje za okresy:

 • niezdolności do pracy z powodu choroby,
 • sprawowania opieki,
 • pobierania zasiłku macierzyńskiego,
 • nieobecności w pracy z innych przyczyn, za które pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia.

Zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługuje w przypadku, gdy:

 • wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,
 • ubezpieczony, będąc w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku,
 • ubezpieczony odmówił bez uzasadnionej przyczyny poddania się badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych albo przez swoje zachowanie uniemożliwił przeprowadzenie takiego badania.