Koniec umowy o pracę nie jest jednoznaczny z utratą prawa do zasiłku przez osoby ubezpieczone. W jakich sytuacjach przysługuje zasiłek chorobowy i jak długo można z niego korzystać? Jakie dokumenty należy złożyć by korzystać z zasiłku chorobowego? Ile wynosi zasiłek chorobowy? Wyjaśniamy poniżej.

W jakich sytuacjach przysługuje zasiłek chorobowy i jak długo można z niego korzystać?

Zasiłek chorobowy przysługuje, gdy niezdolność do pracy trwała bez przerwy, co najmniej 30 dni i powstała wprawdzie po ustaniu zatrudnienia, ale nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego albo nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego – w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby (oznaczonej w zaświadczeniu lekarskim kodem literowym „E").

Po wygaśnięciu ubezpieczenia chorobowego, zasiłek chorobowy można dostawać do 91 dni. To ograniczenie czasowe nie dotyczy niezdolności do pracy powstałej wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów oraz niezdolności spowodowanej gruźlicą lub występującej w trakcie ciąży.

W sytuacji, gdy po zakończeniu okresu, w czasie którego można dostawać zasiłek chorobowy, osoba ubezpieczona jest nadal niezdolna do pracy, jednak dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy, wtedy przysługuje jej świadczenie rehabilitacyjne nie dłuższe niż 12 miesięcy. Decyzję w tym zakresie podejmuje zawsze lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS.

Jakie dokumenty należy złożyć by korzystać z zasiłku chorobowego?

W sytuacji, gdy zwolnienie lekarskie dotyczy okresu zatrudnienia, jak również obejmuje czas już po ustaniu ubezpieczenia - w takim przypadku zasiłek chorobowy do zakończenia umowy o pracę wypłaca pracodawca. Dotyczy to pracodawców zgłaszających do ubezpieczenia chorobowego ponad 20 osób.

W dalszej kolejności wypłaty zasiłku chorobowego dokonuje ZUS. By tak się stało, pracodawca musi przekazać do ZUS zaświadczenie płatnika składek Z-3 albo Z-3a.

Przy zwolnieniu lekarskim wydanym po ustaniu zatrudnienia, były pracownik wnioskuje o wypłatę zasiłku chorobowego bezpośrednio do ZUS (druk ZAS-53). W takiej sytuacji konieczne jest również złożenie przez byłego pracownika oświadczenia na druku Z-10.

Sytuacja wygląda odmiennie w odniesieniu do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, osób z nimi współpracujących oraz duchownych. Wymienione podmioty składają wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego bezpośrednio do ZUS na druku Z-3b lub ZAS-53.

Jak wiadomo, wypłata zasiłku chorobowego nie następuje automatycznie. Po wystawieniu przez lekarza e-ZLA konieczne jest złożenie wniosku o wypłatę.

Należy pamiętać, że roszczenie o zasiłek chorobowy przedawnia się po 6 miesiącach od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.

Ile wynosi zasiłek chorobowy?

Zgodnie z przepisami, miesięczny zasiłek chorobowy przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru, również za okres pobytu w szpitalu lub 100% podstawy wymiaru, także za okres pobytu szpitalu, jeśli niezdolność do pracy będzie spowodowana np.:

  • wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową,
  • wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,
  • wystąpi w czasie ciąży,
  • wystąpi wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Wysokość zasiłku chorobowego uzależniona jest od podstawy wymiaru składek. Co do zasady jest ona obliczana ze średniej wynagrodzeń z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.