Trzynasta emerytura jest świadczeniem zagwarantowanym ustawowo, jednak jej wysokość corocznie ulega zmianie. Kto otrzyma trzynastą emeryturę w 2024 roku? Ile wyniesie świadczenie? Kiedy zostanie wypłacone? Sprawdź szczegóły.

Trzynasta emerytura 2024 – podstawa prawna

Wszyscy emeryci i renciści są uprawnieni do otrzymania trzynastej emerytury 2024. Przysługuje ona na mocy ustawy z dnia 9 stycznia 2020 roku o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.

Trzynasta emerytura 2024 – kto ją otrzyma?

Wbrew nazwie ustawy dodatkowe świadczenie nie przysługuje wyłącznie emerytom i rencistom. Jak wynika z przepisów, do katalogu osób uprawnionych do trzynastej emerytury 2024 należą osoby pobierające emerytury na podstawie różnych aktów prawnych. Są to więc nie tylko emeryci i renciści, którzy pobierają świadczenia z powszechnego ubezpieczenia społecznego, ale również z ubezpieczenia społecznego rolników, systemów zaopatrzenia społecznego funkcjonariuszy służb, żołnierzy zawodowych, inwalidów wojennych i wojskowych czy kombatantów.

Trzynasta emerytura 2024 przysługiwać będzie więc m.in. osobom uprawnionym do:

 • emerytury, także w wysokości niższej niż najniższa emerytura,
 • emerytury częściowej,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • renty szkoleniowej,
 • renty socjalnej i renty socjalnej w zmniejszonej wysokości,
 • renty rodzinnej,
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, także w wysokości niższej niż najniższa emerytura,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Trzynasta emerytura 2024 – kiedy zostanie wypłacona?

Trzynasta emerytura 2024 zostanie wypłacona wraz ze świadczeniami wypłacanymi za kwiecień tego roku.

Osobom uprawnionym do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych dodatkowe roczne świadczenie wypłacone zostanie w maju wraz z tymi świadczeniami.

Trzynasta emerytura 2024 – ile wyniesie?

Jak wynika z przepisów, trzynasta emerytura 2024 wyniesie tyle, ile najniższa emerytura obowiązująca od dnia 1 marca roku, w którym jest ona wypłacana. Poniższa tabela obrazuje wzrost najniższej emerytury na przestrzeni ostatnich lat.

ikona lupy />
Wzrost najniższej emerytury / GazetaPrawna.pl

W przyszłorocznym budżecie skalę waloryzacji emerytur określono na 12,3%. Oznacza to wzrost najniższego świadczenia emerytalnego do kwoty wynoszącej co najmniej 1.783,82 zł, a więc o prawie 200 zł.

Jakie są prognozowane wyliczenia trzynastej emerytury 2024?

ikona lupy />
Jakie są prognozowane wyliczenia trzynastej emerytury 2024 / GazetaPrawna.pl

Trzynasta emerytura 2024 – podatek dochodowy i składka zdrowotna

To, ile pieniędzy na rękę w ramach trzynastej emerytury 2024 dostaną uprawnieni, zależy od wysokości otrzymywanego co miesiąc świadczenia podstawowego.

Od kwoty brutto trzynastej emerytury 2024 odjęte zostaną:

 • składka zdrowotna w wysokości 9%,
 • podatek dochodowy w wysokości 12%, jeżeli suma trzynastej emerytury i świadczenia podstawowego przekroczy kwotę 2.500 zł brutto (1/12 kwoty wolnej od podatku).

Podsumowanie

Trzynasta emerytura to zagwarantowane ustawowo dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Jej wysokość ustalana jest na początku roku i zależy od poziomu emerytury minimalnej. Trzynasta emerytura jest wypłacana przez ZUS wraz ze świadczeniami wypłacanymi za kwiecień danego roku.