W mieszkaniu treningowym lub wspomaganym będzie mogło mieszkać nie więcej niż sześć osób, a minimalna powierzchnia przypadająca na każdą z nich nie będzie mogła być mniejsza niż 12 mkw.

Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie mieszkań treningowych i wspomaganych. Jego wydanie jest związane z wchodzącą w życie 1 listopada ustawą z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1693). Przewiduje ona, że funkcjonujące obecnie mieszkania chronione zostaną zastąpione przez mieszkania treningowe oraz wspomagane. Przy czym tak jak do tej pory będą mogły z nich korzystać w szczególności osoby z zaburzeniami psychicznymi, opuszczające pieczę zastępczą lub zakłady poprawcze, osoby bezdomne i cudzoziemcy. Co do zasady mieszkanie jest formą pomocy przygotowującą ich – przy udziale specjalistów – do prowadzenia niezależnego życia (mieszkanie treningowe) lub wspierającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu (mieszkanie wspomagające).

Zgodnie z przepisami projektu minimalny standard usług świadczonych w mieszkaniu treningowym obejmuje te polegające na nauce, rozwijaniu lub utrwalaniu umiejętności praktycznych służących niezależnemu życiu, w zakresie m.in. prowadzenia gospodarstwa domowego, efektywnego zarządzania finansami, załatwiania spraw urzędowych i osobistych, poszukiwania pracy i utrzymania zatrudnienia. Z kolei w przypadku mieszkań wspomaganych minimalne wymogi dotyczące świadczonych usług obejmują pomoc w wykonywaniu takich czynności jak: ubieranie się, przemieszczanie, robienie zakupów i przygotowywanie posiłków, w rozwijaniu i utrwalaniu umiejętności praktycznych potrzebnych do niezależnego życia oraz w realizacji kontaktów społecznych.

W projekcie rozporządzenia, wspólnie dla mieszkań treningowych i wspomaganych, została wskazana minimalna powierzchnia użytkowa przypadająca na jedną osobę, która ma wynosić nie mniej niż 12 mkw. Jego przepisy zakładają też, że w jednym pokoju mogą mieszkać nie więcej niż dwie osoby, a w całym mieszkaniu maksymalnie sześć. Jednocześnie w przepisach przejściowych znalazły się regulacje, które zakładają, że liczba mieszkańców może być przez określony czas większa i do końca br. wynosić 10 osób, a do 31 grudnia 2024 r. nie więcej niż siedem. W praktyce oznacza to, że standard sześcioosobowych mieszkań zacznie obowiązywać od 2025 r.

Projektowane przepisy określają również rodzaje pomieszczeń, jakie powinny znajdować się w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym oraz jakie wyposażenie powinny zapewniać. I tak poza pokojami mieszkalnymi będą to kuchnia lub aneks kuchenny, łazienka (o minimalnej powierzchni 4 mkw.) i przestrzeń komunikacji wewnętrznej. Dodatkowo pomieszczenia w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym, w których przebywają osoby niepełnosprawne ruchowo, mają być pozbawione barier architektonicznych.

W 2022 r. łącznie w całym kraju były 1623 mieszkania chronione prowadzone przez gminę, powiat lub na ich zlecenie przez inny podmiot. Na ich przekształcenie w mieszkania treningowe lub wspomagane, spełniające standardy wynikające z rozporządzenia, będą miały sześć miesięcy od wejścia w życie ustawy z 28 lipca br., czyli do 30 kwietnia 2024 r.©℗