Uczestnik PPK chciałby wypłacić część oszczędności zgromadzonych w PPK. Pyta, czy może to zrobić przed ukończeniem 60. roku życia? A jeśli tak, to czy takie skorzystanie ze środków oznacza, że nie będzie już mógł dalej oszczędzać w tym programie?

Podejmując decyzję o rozpoczęciu - po ukończeniu 60. roku życia - wypłat z PPK, choćby tylko z jednego z kilku rachunków PPK - uczestnik PPK zamyka sobie możliwość gromadzenia nowych środków w tym programie. Dlatego taką decyzję osoba aktywna zawodowo powinna dobrze przemyśleć.

Po ukończeniu 60. roku życia uczestnik PPK (bez względu na płeć) może rozpocząć wypłatę zgromadzonych na rachunku PPK oszczędności w dowolny wybrany przez siebie sposób, niezależnie od tego, czy nadal pracuje, czy też nie. Należy jednak pamiętać, że podejmując decyzje o rozpoczęciu wypłaty uczestnik PPK kończy gromadzenie nowych oszczędności w PPK. Oznacza to, że zatrudniający go pracodawca nie będzie już obliczać, pobierać ani dokonywać wpłat na jego rachunek PPK. Dotyczy to zarówno wpłat finansowanych przez uczestnika PPK, jak i wpłat finansowanych przez jego pracodawcę (pracodawca przestanie dokonywać wpłat). Taka osoba nie otrzyma też dopłaty rocznej ze strony Państwa.

Ważne

Osoba, która ukończyła 60. rok życia, nie musi rezygnować z oszczędzania w PPK. Jeśli nadal jest aktywna zawodowo, może zwiększać swoje oszczędności - tak długo, jak będzie chciała i wypłacić je dopiero w okresie, gdy przestanie pracować.

Przykład

Uczestniczka PPK, mająca 60 lat, odeszła z pracy u swojego pracodawcy i rozpoczęła wypłatę środków z rachunku PPK. Po ustaniu zatrudnienia, pracodawca wypłacił jej premię roczną. Zasadą jest, że należy naliczyć wpłaty do PPK także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia, o ile przed jego wypłatą uczestnik nie złożył deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Jednak w rozpatrywanym przypadku pracodawca - w związku z rozpoczęciem przez uczestniczkę wypłaty środków z rachunku PPK - nie obliczy, nie pobierze i nie dokona wpłat do PPK od wypłaconej jej premii rocznej.

Pracodawcę poinformuje instytucja finansowa

O rozpoczęciu wypłaty środków przez danego uczestnika pracodawca dowie się od instytucji finansowej. Taką informację przekaże ona nie tylko pracodawcy, z którym ma zawartą umowę o zarządzanie PPK, ale także PFR. PFR natomiast, za pomocą systemu ewidencji PPK, niezwłocznie poinformuje inne instytucje finansowe o rozpoczęciu wypłaty środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK, dla którego instytucje te prowadzą rachunki PPK. Te zaś, niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania od PFR informacji o rozpoczęciu przez uczestnika PPK wypłaty po osiągnięciu przez niego 60. roku życia, poinformują o tym fakcie pracodawców, z którymi zawarły umowy o zarządzanie PPK.

Ważne

W przypadku, gdy uczestnik PPK ma kilka rachunków PPK, rozpoczęcie wypłaty choćby z jednego z nich spowoduje, że na żaden jego rachunek PPK nie wpłyną już nowe wpłaty. I to niezależnie od tego, ile rachunków PPK ma ten uczestnik.

Brak dopłaty rocznej

Należy także pamiętać, że uczestnik PPK, który – po ukończeniu 60. roku życia – rozpocznie wypłatę środków z PPK przed zaewidencjonowaniem dopłaty rocznej za dany rok na jego rachunku PPK, mimo nabycia prawa do tej dopłaty – nie otrzyma jej.
W związku z tym, że dopłata roczna jest ewidencjonowana na rachunku PPK w terminie do 15 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, za który przysługuje, to podejmując decyzję o rozpoczęciu wypłaty środków z rachunku PPK warto wziąć ten fakt pod uwagę.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.


Podstawa prawna:

  • ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 46)
Małgorzata Jankowska, Ekspert PFR Portal PPK